Lista de probleme 613

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

Numim cuvânt un șir de caractere care nu conține spații și conține cel puțin o literă. Numim valoarea ASCII a unui cuvânt suma codurilor ASCII ale caracterelor care fac parte din acel cuvânt.

Se dă un șir de caractere, care conține litere mici și mari ale alfabetului englez, spații, cifre și alte simboluri. Să se afișeze pe câte un rând valoarea ASCII și cuvintele care au acea valoare, în ordinea crescătoare a valorilor ASCII. Cuvintele cu aceeași valoare a codurilor ASCII sunt afișate pe aceeași linie cu spații între ele în ordinea în care apar în șir.

#2804 strncat

Pentru un cuvânt format din litere mici ale alfabetului englez s și un număr natural x mai mic sau egal cu lungimea cuvântului, definim următoarea operație:

  • dacă x este par, la s se vor adăuga primele sale x litere, în ordinea din șir;
  • dacă x este impar, la s se vor adăuga primele sale x litere, în ordinea inversă din șir.

Se dă un cuvânt s și un șir de n numere naturale x[1], x[2], …, x[n]. Se aplică succesiv operația definită mai sus între șirul s și numerele din șir, în ordinea acestora.

Afișați șirul s după aplicarea acestor operații.

Se dă un șir de caractere în care cuvintele sunt formate din litere mici și mari ale alfabetului englez și sunt separate prin spații. Să se afișeze cuvintele în ordine descrescătoare după numărul de vocale și să se afișeze fiecare cuvânt pe câte o linie. Dacă două cuvinte au același număr de vocale atunci ele se vor ordina descrescător după lungime, iar dacă au aceeași atunci se vor ordona invers lexicografic.

#2846 Petale

Fiind dat un cerc de rază r, care este raza R a n cercuri astfel încât acestea să atingă într-un singur punct cercul inițial și intersecția dintre oricare două astfel de cercuri să fie tot de un singur punct?

Best of CNCV /w '18 - '19

#2842 Triplete1 C++

Se consideră subprogramul triplete, cu un singur parametru, n, prin care primeşte o valoare naturală din intervalul [2,104]. Subprogramul afișează pe ecran toate tripletele de numere naturale (x,y,z) cu proprietatea că x<y<z și x·y+y·z=n. Fiecare triplet se afișează pe câte o linie a ecranului, iar numerele din fiecare triplet sunt separate prin câte o virgulă și încadrate între paranteze rotunde.

Scrieți definiţia completă a subprogramului.

#2838 NrPrime2 C++

Subprogramul NrPrime are un singur parametru, n, prin care primeşte un număr natural (n∈[0,109]). Subprogramul returnează numărul de cifre prime ale lui n.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2836 FiboImpar C++

Șirul lui Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,...) se definește astfel:

  • \(f_1 = 1\), \(f_2 = 1\), \(f_i = f_{i-1} + f_{i-2}\) pentru orice număr natural \( i \), \(i≥3\).

Subprogramul Fibo are un singur parametru, n, prin care primeşte un număr natural (n∈[1,30]). Subprogramul returnează al n-lea termen impar al șirului lui Fibonacci.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2803 ElimP

Se citește un număr p și un șir de caractere s, șirul conține cel mult 255 de litere mici ale alfabetului englez. Să se afișeze toate șirurile rezultate din eliminarea, pe rând, a fiecărei secvență de p caractere din s.

#2830 DivImpar C++

Subprogramul DivImpar are doi parametri, a și b, prin care primește două numere naturale din intervalul [1,105]. Subprogramul returnează cel mai mare divizor comun impar al numerelor a și b.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#2828 Acronim

Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere, în care cuvintele sunt formate numai din litere mari și mici ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu. Textul reprezintă numele unei instituții sau al unei organizații.

Scrieți un program care citește de la tastatură un text de tipul precizat și construiește în memorie, apoi afișează pe ecran, un șir de caractere ce reprezintă acronimul corespunzător numelui citit. Acronimul este format din primul caracter al fiecărui cuvânt al numelui care începe cu majusculă.