Lista de probleme 1234

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Se dă un număr natural nenul n. Să se verifice dacă n este sau nu o putere a lui 2.

#2694 MinMax2

Se dau citesc 2 numere naturale cu exact 3 cifre fiecare, să se afișeze cel mai mare numar și cel mai mic numar scris cu o cifră din primul număr și cu o cifră din al doilea.

Se dau 2 numere de exact 2 cifre, dacă numerele au aceeași paritate se va afișa numărul total de cifre pare din cele două numere altfel dacă au parităti diferite atunci se afisează numărul total de cifre impare din cele două numere.

Se citesc 2 numere, n și p, afișați în ordine crescătoare toate puterile lui n care sunt mai mici sau egale cu p.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural şi verifică dacă numărul este par sau impar.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor i şi j.

Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate crescător. Să se construiască un al treilea şir, c, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din şirurile a şi b.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare.