Lista de probleme 48

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se determine necunoscutele dintr-o listă de relații date.

#2251 Pereti

Localitatea Târgovişte este în plină modernizare. Primăria decide să inventarieze toate clădirile din oraş pentru a renova faţadele acestora. În acest sens analizează harta oraşului şi constată că toţi pereţii sunt aşezaţi doar pe direcţia Nord Sud sau Est Vest. Pereţii vizibili de către turiști sunt doar aceia la care se poate ajunge din exteriorul orașului prin deplasarea pe cele două direcţii date, în oricare din cele patru sensuri (N, E, S, V). Harta oraşului este întocmită pe un caroiaj format din pătrate cu latura 1. Cunoscându-se harta oraşului, determinaţi lungimea pereţilor vizibili ce urmează a fi zugrăviţi.

#2235 tsunami

Tsunamiul este valul mareic ce se propagă prin apa oceanelor/mărilor, ca urmare a producerii unor erupţii subacvatice sau/şi a unor cutremure submarine sau de coastă foarte puternice.

Cercetătorii doresc să preîntâmpine efectele unor posibile valuri mareice prin marcarea şi clasificarea zonelor al căror risc de inundare este ridicat.

Teritoriul studiat a fost împărţit în n×m pătrate identice (zone) rezultând o hartă digitizată, reprezentată sub forma unui tablou bidimensional cu n linii şi m coloane, fiecare element al tabloului memorând cota (înălţimea) terenului din pătratul unitate corespunzător. Zonele de apă au cota 0, iar zonele de uscat au cote mai mari decât 0.

Orice tsunami este clasificat în funcţie de înălţimea valului mareic, pe o scară de la 1 la 10. Cercetătorii doresc să marcheze zonele de risc ce pot fi afectate de un potenţial tsunami.

Iniţial, valul mareic apare în toate zonele de cotă 0 vecine cu cel puţin o zonă de uscat. O zonă teritorială poate fi afectată dacă are cota strict mai mică decât înălţimea valului mareic şi se află în vecinătatea apei sau în vecinătatea unei zone afectate. Două pătrate unitate se învecinează dacă au o latură comună.

#1195 NMult

Se consideră trei numere naturale nenule n, k și w.

Să se scrie un program care determină numărul m al mulțimilor de forma {x[1], x[2],… , x[k]} având ca elemente numere naturale nenule, ce satisfac simultan condițiile:

 • 1 ≤ x[1] < x[2] < ... < x[k] ≤ n
 • x[i+1] - x[i] ≥ w, 1 ≤ i ≤ k - 1

ONI 2015, Clasa a X-a

#1223 Magic1

Pentru obținerea Pietrei Filosofale, un alchimist a preparat un elixir folosind un creuzet de capacitate C, în care a turnat picături de metal topit, într-o ordine bine stabilită, în N etape. Numărul de picături turnate într-o etapă este cuprins între 0 și C-1, iar procesul începe când în creuzet s-a turnat prima picătură (în prima etapă numărul de picături turnate este nenul). Picăturile se adună în creuzet una câte una şi, de fiecare dată când acesta se umple complet, alchimistul rosteşte o formulă magică, provocând transformarea întregului conţinut într-o singură picătură, apoi continuă procesul. O rețetă de obținere a elixirului se exprimă printr-un șir de N numere, reprezentând numărul de picături turnate în cele N etape.

De exemplu, aplicând rețeta 5 6 1 0, cu un creuzet de capacitate C=7, în cele N=4 etape procesul este:

 • etapa 1: se toarnă 5 picături;
 • etapa a 2-a: se toarnă 6 picături, astfel: după primele 2 picături se umple creuzetul (5+2=7) și deci se rosteşte formula magică, în creuzet rămânând o picătură; se continuă cu celelalte 4 picături; la finalul etapei în creuzet sunt 5 picături (1+4=5);
 • etapa a 3-a: se toarnă o picătură; la finalul etapei în creuzet sunt 6 picături (5+1=6);
 • etapa a 4-a: se toarnă 0 picături; după ultima etapă creuzetul conține 6 picături (6+0=6).

O rețetă care corespunde Pietrei Filosofale trebuie să conducă, la finalul aplicării ei, la obținerea unei singure picături, chintesența metalelor amestecate. Bineînțeles, sunt mai multe astfel de rețete.

Fiind un tip responsabil, alchimistul a lăsat posterității un set de tratate, care cuprind toate aceste rețete. El a scris pe fiecare pagină câte o rețetă, astfel încât niciuna să nu se repete în cadrul întregii lucrări. Pe vremea aceea erau meșteri pricepuți, care fabricau tratate de dimensiuni corespunzătoare, încât fiecare pagină să poată cuprinde o rețetă ca a noastră, oricât de lungă ar fi ea. Fiecare tratat are P pagini și doar după ce completează toate cele P pagini ale unui tratat, alchimistul începe un nou tratat.

Se cere numărul de rețete publicate în ultimul tratat.

ONI GIM 2015, Clasa a VIII-a

#1227 Spioni

Gigel si Ionel se joacă de-a spionii! De aceea ei imaginează o modalitate de a codifica un mesaj astfel încât nimeni să nu îl poată descifra. Toate mesajele lor au lungimea o putere a lui 2. Ei numerotează literele mesajului începând cu 1. Apoi separă literele în două categorii: cele cu număr de ordine impar în stânga, cele cu număr de ordine par în dreapta, păstrând ordinea lor. Procedeul continuă pentru fiecare grupă nou rezultată începând cu cea din stânga, până când fiecare grupă obţinută conţine un singur caracter. După terminarea operaţiilor alipesc grupele de câte o literă rezultate, începând de la stânga spre dreapta şi obţin mesajul codificat.

De exemplu pentru mesajul MESAJNECODIFICAT procedează astfel:
1. numerotează

MESAJNECODIFICAT
123456789...

2. separă

MSJEOIIA          EANCDFCT      apoi repetă paşii 1 şi 2 pentru 
12345678          12345678      fiecare grupă rezultată

MJOI    SEIA      ENDC    ACFT
1234    1234      1234    1234

MO  JI   SI  EA    ED NC   AF CT
12  12   12  12    12 12   12 12

M O J I  S I E A    E D N C  A F C T
1 2 1 2  1 2 1 2    1 2 1 2  1 2 1 2  

până se obţine un singur caracter în fiecare grupă şi alipind literele de la stânga spre dreapta rezultă mesajul codificat: MOJISIEAEDNCAFCT

Scrieţi un program care să rezolve următoarele două cerinţe:

 1. dat fiind un mesaj, să determine codificarea acestuia;
 2. dat fiind un mesaj codificat, să determine decodificarea acestuia.

Se consideră un text memorat într-o matrice M, definită prin coordonatele colţului stânga sus (x1,y1) şi coordonatele colţului dreapta jos (x2,y2).

Prin aplicarea unui algoritm de compresie, matricei M i se asociază un şir de caractere, notat CM. Şirul de caractere CM este construit prin aplicarea următoarelor reguli:

 1. dacă matricea M are o singură linie şi o singură coloană atunci CM conţine numai caracterul memorat în matrice;
 2. dacă toate elementele matricei sunt identice atunci întreaga matrice M se comprimă şi CM este şirul kc, unde k reprezintă numărul de caractere din matrice, iar c caracterul memorat;
 3. dacă matricea este formată din caractere diferite şi are cel puţin două linii şi două coloane atunci:
  • matricea este împărţită în 4 submatrice A, B, C, D după cum este ilustrat în figura alăturată, unde coordonatele colţului stânga sus ale submatricei A sunt (x1,y1), iar coordonatele colţului dreapta jos sunt ((x2+x1)/2,(y2+y1)/2);
  • CM este şirul *CACBCCCD unde CA, CB, CC, CD sunt şirurile de caractere obţinute, în ordine, prin compresia matricelor A, B, C, D utilizând acelaşi algoritm;
 4. dacă matricea este formată din caractere diferite, are o singură linie şi mai multe coloane atunci CM este şirul *CACB unde A, B, CA, CB au semnificaţia descrisă la punctul 3.;
 5. dacă matricea este formată din caractere diferite, are mai multe linii şi o singură coloană atunci CM este şirul *CACC unde A, C, CA, CC au semnificaţia descrisă la punctul 3.;

Dat fiind şirul de caractere CM ce se obţine în urma aplicării algoritmului de compresie asupra unei matrice M de dimensiune NxN să se determine:

 1. numărul de împărţiri care au fost necesare pentru obţinerea textului compresat;
 2. matricea iniţială din care provine textul compresat.

Cătălin este cel mai important general din armata țării sale, care are N membri (soldați și ofițeri), numerotați de la 1 la N (Cătălin are numărul 1). Un ofițer este un soldat care are în subordinea sa alți soldaţi. Conform ierarhiei militare, Cătălin și toți ceilalți ofițeri primesc inițial 3 subalterni (soldații cu numerele 2, 3 şi 4). Fiecare dintre cei trei, primește la rândul lui alți 3 subalterni, după următoarea regulă: ofițerul cu numărul x primește subalternii 3 * x – 1, 3 * x, 3 * x + 1 (dacă aceștia există în armată).

S-a descoperit că în această armată există trădători. Mai exact, toți cei numerotați cu numere prime sunt dovediți trădători, iar Cătălin știe bine asta, asa că ia măsuri radicale: decide să îi elimine pe rând pe toți acești misei, începând chiar cu subalternul său cu numărul 2. Dacă ofițerul cu numărul X este eliminat, toți subalternii săi devin subalternii comandantului său. Eliminându-l pe 2, subalternii acestuia devin subalternii comandantului lui 2, adică ai lui Cătălin. După trista eliminare a lui 2, Cătălin trece mai departe și elimină pe rând pe cei cu numerele 3, 5, 7, 11, 13 … Subalternii lui 3, 5, 7 devin subalternii lui 1, cei ai lui 11 devin ai lui 4 și tot așa.

După măcel, Cătălin trebuie să răspundă la Q întrebări ale împăratului care dorește să afle câți subalterni are un membru x al armatei sale. Dacă x a fost eliminat, Cătălin va transmite pentru acesta răspunsul -1.

#1762 Morum

Cunoscând latura l a covorului, modelul m ales, procentul p din suprafața inițială a covorului care poate fi decupat, determinați gradul de dantelare al covorului (etapa până la care se poate proceda la modelare), precum și lungimea conturului și suprafața covorului după decupare (perimetrul și aria se vor afișa fiecare prin câte o fracție).

Concursul EMPOWERSOFT, 2016

#1428 Sume1

Se dă un număr natural N. Să se calculeze expresia:

\( E = (2^0 +2^1 + 2^2 + 2^3 + … + 2^N ) \% 1 000 000 007 \)

unde x % y reprezintă restul împărţirii lui x la y.