Postată de Clasa Intrare/ieșire Limită timp Limită memorie Sursa problemei Autor Dificultate
Pracsiu Dan (dnprx) 9 cufere.in / cufere.out 0.3 secunde 128 MB / 64 MB OJI 2023, clasa a IX-a Liliana Șchiopu concurs

#4393 cufere