Lista de probleme 2562

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă n un număr natural. Afișați numărul în baza 2, 8 sau 16.

Să se scrie un program care să determine suma cifrelor unui număr natural citit de la tastatură.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural şi verifică dacă numărul este par sau impar.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor i şi j.

Se dau două şiruri a şi b, cu n, respectiv m elemente, numere naturale, ordonate crescător. Să se construiască un al treilea şir, c, care să conţină, în ordine crescătoare, elementele din şirurile a şi b.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă în şir există elemente impare.

Se dau n numere întregi. Calculaţi cel mai mare dintre cele n numere date.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, ordonate crescător, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x.