Lista de probleme 508

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2235 tsunami

Tsunamiul este valul mareic ce se propagă prin apa oceanelor/mărilor, ca urmare a producerii unor erupţii subacvatice sau/şi a unor cutremure submarine sau de coastă foarte puternice.

Cercetătorii doresc să preîntâmpine efectele unor posibile valuri mareice prin marcarea şi clasificarea zonelor al căror risc de inundare este ridicat.

Teritoriul studiat a fost împărţit în n×m pătrate identice (zone) rezultând o hartă digitizată, reprezentată sub forma unui tablou bidimensional cu n linii şi m coloane, fiecare element al tabloului memorând cota (înălţimea) terenului din pătratul unitate corespunzător. Zonele de apă au cota 0, iar zonele de uscat au cote mai mari decât 0.

Orice tsunami este clasificat în funcţie de înălţimea valului mareic, pe o scară de la 1 la 10. Cercetătorii doresc să marcheze zonele de risc ce pot fi afectate de un potenţial tsunami.

Iniţial, valul mareic apare în toate zonele de cotă 0 vecine cu cel puţin o zonă de uscat. O zonă teritorială poate fi afectată dacă are cota strict mai mică decât înălţimea valului mareic şi se află în vecinătatea apei sau în vecinătatea unei zone afectate. Două pătrate unitate se învecinează dacă au o latură comună.

Ionel are de rezolvat mai multe probleme de divizibilitate. Unele dintre ele îi cer să afle câte numere au anumite proprietăţi. Vă rugăm să-l ajutaţi să termine tema mai repede. Scrieţi un program care citeşte un număr natural n şi două numere prime u şi v mai mici decât 10 şi determină câte numere naturale mai mici sau egale cu n au proprietatea că nu sunt divizibile nici cu u, nici cu v.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2008

Se consideră o expresie formată din numere naturale şi perechi de paranteze drepte. Includerea între paranteze corespunde operației de calcul a câtului împărțirii întregi la 2 a valorii incluse între paranteze, iar alăturarea a două paranteze corespunde operației de adunare a valorilor subexpresiilor. Expresia poate fi calculată doar dacă este corectă, adică nu conține numere care să nu fie incluse între paranteze drepte, nu conține perechi de paranteze care să nu includă nici un număr sau nici o altă subexpresie şi perechile de paranteze se închid corect. Fiind dată o expresie construită conform descrierii să se decidă dacă este corectă şi în caz afirmativ să se calculeze valoarea acesteia.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2008

Într-un oraş se află o grădină de formă dreptunghiulară, formată din n x m pătrăţele, aranjate sub forma unei matrice cu n linii şi m coloane. Într-un pătrăţel poate fi cultivată o singură plantă, de o anumită specie. Speciile sunt identificate prin numere distincte cuprinse între 1 şi s. Datorită fenomenelor meteorologice, în unele pătrăţele nu mai există flori.

Solul fiecărui pătrăţel are un anumit coeficient de umiditate. Pentru cultivare, fiecare specie de flori are nevoie de o valoare minimă a umidităţii solului. Mai exact, dacă umiditatea solului dintr-un pătrăţel este mai mică decât umiditatea specifică plantei, aceasta nu poate fi cultivată în pătrăţelul respectiv. Proprietarul grădinii doreşte să o reamenajeze, prin păstrarea plantelor deja existente, dar şi prin cultivarea de noi plante în pătrăţelele din care florile au dispărut, astfel încât să se obţină o zonă de arie cât mai mare acoperită cu plante din aceeaşi specie.

Se numeşte zonă un grup de pătrăţele, astfel încât oricare două pătrăţele din zonă fie sunt învecinate (adică au o latură comună), fie se poate ajunge de la unul la celălalt, deplasându-ne numai de la un pătrăţel la unul învecinat cu el. Aria unei zone este egală cu numărul de pătrăţele din care este formată zona.

Determinaţi valoarea ariei pentru zona de arie maximă cultivată cu plante din aceeaşi specie, obţinută în urma reamenajării grădinii.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2007

Se consideră o matrice binară cu n linii și m coloane. Spunem că două linii L1, L2 din matrice sunt complementare dacă a[L1][j] ≠ a[L2][j], pentru orice j=1..m (adică acolo unde pe linia L1 este 0, pe linia L2 este 1 și invers). Să se determine numărul de perechi de linii (L1, L2) cu L1 < L2 cu proprietatea că sunt complementare.

Se dă un număr natural n format cu cifre distincte nenule. Să se afle câte numere pare se pot obţine din n, prin rearanjarea cifrelor sale.

#2212 eval

Să considerăm o expresie aritmetică care conţine ca operanzi numai variabile al căror nume este format dintr-o singură literă mică a alfabetului englez. Valorile iniţiale ale variabilelor ce pot interveni în expresie sunt: a = 1, b = 2, …, z = 26. În expresie pot fi utilizaţi doi operatori binari (+ şi , reprezentând adunarea şi respectiv scăderea) şi doi operatori unari (++ şi --, reprezentând operatorul de incrementare şi respectiv operatorul de decrementare). Operatorii unari ++ şi –– pot fi plasaţi numai înainte sau după o variabilă. Dacă operatorul unar ++ apare înaintea unei variabile, atunci valoarea variabilei este mărită cu 1 înainte ca valoarea variabilei să fie luată în calculul expresiei. De exemplu, valoarea expresiei ++c–b este 2, iar valoarea variabilei c după evaluarea expresiei va fi 4. Când operatorul unar ++ apare după variabilă, valoarea variabilei este mărită cu 1 după ce valoarea acelei variabile este folosită la calculul expresiei. De exemplu, valoarea expresiei c++–b este 1, iar valoarea variabilei c după evaluarea expresiei va fi 4. Operatorul –– se comportă la fel, cu observaţia că valoarea variabilei se va micşora cu 1. Operatorii unari au prioritate mai mare decât cei binari (mai exact, se execută mai întâi incrementările/decrementările, apoi adunările şi scăderile). În cazul în care există mai multe operaţii cu aceeaşi prioritate, acestea vor fi executate în ordine, de la stânga la dreapta. Scrieţi un program care să determine valoarea unei expresii, precum şi valorile finale ale variabilelor folosite în expresie.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2007

Se consideră un șir de n numere întregi, cu n număr natural nenul. Se elimină primul element din șir și toate elementele șirului aflate pe poziții care reprezintă numere prime, în ordinea crescătoare a pozițiilor. Operația de eliminare se repetă cu elementele rămase în șir, repoziționate după eliminarea celorlalte, până când este eliminat și ultimul element rămas.

Să se scrie un program care a fișează elementele șirului inițial, în ordinea în care au fost eliminate conform algoritmului descris mai sus.

#2195 sumpow2

Orice număr natural nenul se poate scrie în mod unic ca o sumă de puterile ale lui 2 care nu se repetă. Exemplu: 77 = 20 + 22 + 23 + 26.
Primele 16 puteri ale lui 2 se reprezintă prin litere ale alfabetului englez, după cum urmează: a = 1, b = 2, c = 4, d = 8, e = 16, f = 32, g = 64, h = 128, i = 256, j = 512, k = 1024, l = 2048, m = 4096, n = 8192, o = 16384, p = 32768.
Astfel, orice număr din intervalul [1, 216] poate fi codificate ca o combinație unică a acestor litere, aranjate în ordine alfabetică, în care orice literă apare cel mult o singură dată, astfel încât suma valorilor acestor litere să fie egală cu valoarea numărului (77 = acdg).

Să se scrie un program C/C++ care citește două șiruri de caractere ce reprezintă două numere naturale codificate după regula de mai sus, program care afișează un șir de caractere ce reprezintă suma celor două numere.

Admitere FMI Bucuresti - 2015 (Matematica)

Fiind dat un șir V format din N numere întregi V[1], …, V[N], definim o tăietură în poziția pos ca fiind o subsecvență care conține elementul de pe poziția pos. Formal, tăieturile în poziția pos sunt de forma V[k], V[k+1], …, V[pos], …, V[r-1], V[r] pentru orice k, 1 ≤ k ≤ pos și orice r, pos ≤ r ≤ N. Valoarea unei tăieturi este suma tuturor elementelor care fac parte din tăietura respectivă. Definim funcția MulT(pos) ca fiind numărul de tăieturi în poziția pos care au valoarea 0. Ioana, fiind foarte curioasă din fire, dar și foarte fascinată de această funcție numită MulT, este foarte interesată în a afla rezultatul pentru MulT(i), unde 1 ≤ i ≤ N.

ONI 2017, clasa a X-a

Orice număr natural mai mare decât 2 poate fi scris ca sumă de numere naturale nenule aflate în ordine strict crescătoare, astfel încât orice termen al sumei, cu excepția primului termen, este un multiplu al termenului precedent din sumă. De exemplu, 27=3+6+18, unde 6 este multiplul lui 3, iar 18 este multiplul lui 6. Cum se dorește o descompunere formată dintr-un număr cât mai mare de termeni, vom obține și descompuneri cu 4 termeni: 27=1+2+8+16, 27=1+2+4+20, 27=1+2+6+18. Dintre cele trei descompuneri cu 4 termeni, descompunerea 27=1+2+4+20 este minimă din punct de vedere lexicografic (1 și 2 sunt la fel în cele trei descompuneri, dar 4 < 6 și 4 < 8). Numărul 30 poate fi descompus 30=2+4+8+16. El are o descompunere tot de lungime 4, dar este mai mare din punct de vedere lexicografic decât oricare dintre descompunerile cu patru termeni ale lui 27 (2 > 1).

Pentru mai multe seturi de date formate din câte două numere naturale A și B, A ≤ B, se cere să se determine, pentru fiecare set una dintre următoarele cerințe:
1. numărul maxim de termeni în care pot fi descompuse numerele din intervalul [A,B] după regula descrisă în enunț;
2. numărul de numere din intervalul [A,B] care pot fi descompuse cu un număr maxim de termeni;
3. numărul din intervalul [A,B] care admite o descompunere cu un număr maxim de termeni, minimă din punct de vedere lexicografic.

ONI 2017, clasa a X-a

#2144 diofantic C++

Se dau numerele naturale nenule a, b, c, n, urmate de o secvența de n numere naturale distincte ordonate crescător, notată cu s. Scrieți în limbajul C++ definiția completă a subprogramului diofantic care returnează numărul de perechi (x,y) care verifică ecuația: a•x2 + b•y2 = c , unde x și y aparțin secvenței s.

Mihai a construit o matrice pătratică A de dimensiune N cu valori în mulțimea {0,1}. El preferă acele matrice care au toate elementele identice și de aceea a calculat pentru matricea A, numărul K de submatrice care au toate elementele identice. Acum, Mihai vrea să transforme matricea A într-o matrice cu toate elementele identice. Pentru aceasta, el a selectat un număr natural nenul D, și definește operația ZET care constă în alegerea unei submatrice pătratice de dimensiunea D din matricea precedentă în care schimbă toate elementele 0 în 1 și invers. El vrea să aplice operația ZET inițial pentru matricea A, apoi repetă operația pentru matricea obținută la momentul anterior, de un număr minim de ori, notat R, până când matricea obținută are toate elementele identice, sau dacă nu este posibil, R va avea valoarea -1.

Mihai vă roagă să calculați valorile K și R. Pentru a preciza tipul cerinței, Mihai folosește un cod T care dacă are valoarea 1, atunci solicită calcularea valorii K, iar dacă T are valoarea 2, atunci solicită calcularea valorii R.

ONI 2017, clasa a X-a

#2193 100m

Proba de 100 metri plat este una dintre cele mai populare și prestigioase probe din cadrul oricărui concurs de atletism. Recordul modial al acestei probe este deținut în prezent de sportivul jamaican Usain Bolt cu timpul de 9.58 secunde.
Uneori lupta dintre sportivi este atât de strânsă încât diferențierea dintre atleți se poate face doar cu ajutorul camerelor de luat vederi ce surprind finish-ul atleților. Au existat cazuri când doi sau mai multi atleți au fost declarați la egalitate.

Considerând N atleți, ce participă la o cursă de 100 metri plat, identificați prin numerele 1, 2, …, N, să se scrie un program care determină numărul P al clasamentelor distincte care pot fi obținute după finalizarea cursei. De exemplu, pentru N = 2, se pot obține 3 clasamente distincte: (1,2), (2,1), (1=2); unde (1=2) reprezintă situația când ambii atleți s-au clasat la egalitate.

ONI 2017, clasa a X-a

Camelia este pasionată de operații aritmetice. Într-o zi, s-a gândit să evalueze valoarea unei expresii ce este formată din litere mici şi operatorii: +, <, >. În expresie, fiecare literă va fi înlocuită cu numărul de ordine pe care îl are în alfabet (a=1, b=2 etc.). Prietena ei, Mădălina i-a pregătit Cameliei mai multe expresii de acest tip, pe care să le evalueze și apoi să determine care este numărul cel mai mare, obținut dintr-un șir de litere, din expresiile date.

Scrieţi un program care determină pentru un şir de n expresii, formate din litere mici şi operatorii: +, <, >, două cerinţe:
-cerinţa 1: să determine numărul cel mai mare, obținut dintr-un șir de litere, din expresiile date;
-cerinţa 2: să evalueze fiecare expresie și să afișeze valoarea ei.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2017

Se consideră un şir format din n numere naturale, având valori de la 1 la 4. Câte subşiruri formate din cel puţin un element există în şirul dat, astfel încât produsul elementelor din subşir să fie strict mai mic decât un număr dat p?

#2184 schior

Un schior profesionist se află pe un platou montan. Harta platoului este împărțită în n rânduri (numerotate de la 1 la n) a câte m parcele (numerotate de la 1 la m), fiecare parcelă reprezentând o zonă de teren de formă pătrată cu latura de 1 metru. Pe fiecare parcelă de pe hartă este scris un număr, ce reprezintă altitudinea parcelei respective. Schiorul se poate deplasa din parcela curentă în oricare din cele opt parcele învecinate (pe orizontală, verticală sau diagonală), cu condiția ca altitudinea noii parcele să fie mai mică sau egală cu altitudinea parcelei în care se afla anterior. Cunoscând coordonatele parcelei în care se află inițial schiorul, să se determine altitudinea minimă la care poate ajunge acesta.

Olimpiada Municipala de Informatica, Iasi, 2017

Fie o permutare P a mulțimii {1, 2, 3, ... N}. Se numește inversiune o pereche (i, j), i < j pentru care P[i] > P[j]. Fie funcția M(N) = suma numărului de inversiuni a fiecărei permutare a numerelor {1, 2, 3, ... N}. Pentru N dat, să se calculeze M(N) modulo 666013.

#2168 dir

Costel trebuie să realizeze, împreună cu echipa sa, o aplicaţie software pentru gestiunea fişierelor de pe hard-disc, sarcina sa fiind aceea de a scrie un modul pentru determinarea căilor tuturor fişierelor de date aflate în structura arborescentă a folderelor de pe disc. Membrii echipei au stabilit o codificare proprie pentru memorarea structurii fişierelor de pe disc, utilizând un şir de caractere. Scrieţi un program care, cunoscând şirul de caractere ce codifică o structură de fişiere de pe disc, determină calea pentru fiecare fişier de date din structură. Prin cale a unui fişier se înţelege o succesiune de foldere, fiecare folder fiind urmat de caracterul \(backslash), începând de la folderul aflat pe cel mai înalt nivel al structurii (primul specificat în şirul ce codifică structura de fişiere), până la subfolderul în care se află fişierul de date respectiv şi terminată cu numele fişierului. Căile determinate vor fi afişate în ordine lexicografică.

#2167 alee

Parcul oraşului a fost neglijat mult timp, astfel că acum toate aleile sunt distruse. Prin urmare, anul acesta Primăria şi-a propus să facă reamenajări. Parcul are forma unui pătrat cu latura de n metri și este înconjurat de un gard care are exact două porți. Proiectanții de la Primărie au realizat o hartă a parcului și au trasat pe hartă un caroiaj care împarte parcul în nxn zone pătrate cu latura de 1 metru. Astfel harta parcului are aspectul unei matrice pătratice cu n linii și n coloane. Liniile și respectiv coloanele sunt numerotate de la 1 la n. Elementele matricei corespund zonelor pătrate de latură 1 metru. O astfel de zonă poate să conțină un copac sau este liberă. Edilii orașului doresc să paveze cu un număr minim de dale pătrate cu latura de 1 metru zonele libere (fără copaci) ale parcului, astfel încât să se obțină o alee continuă de la o poartă la alta. Scrieți un program care să determine numărul minim de dale necesare pentru construirea unei alei continue de la o poartă la cealaltă.

#2164 munte1

Maria pleacă în excursie la munte. Traseul de la baza muntelui și până la vârf trece printr-o serie de parcele organizate într-o matrice pătratică de dimensiune nxn. Baza muntelui se consideră primul element al matricei, iar vârful, ultimul element. Se cunoaște faptul că traseele de la bază până la vârf au numai suișuri. Maria dispune de un altimetru prin intermediul căruia poate determina altitudinea la care se găsește parcela pe care se află. Ea nu-și propune să urce până la vârf, ci doar până la o anumită altitudine. Cunoscând valoarea n, harta de dimensiune nxn cu altitudinile precizate și x o valoare ce reprezintă altitudinea la care trebuie să ajungă Maria, se cere să se determine coordonatele parcelei cu altitudinea x.

#2146 doilan

Fie n un număr natural nenul.

Se construiește mulțimea M a tuturor numerelor formate din exact n cifre, numere formate doar cu cifrele 1 și 2.

Scrieți un program care citește numărul natural n și apoi determină cel mai mic număr natural x din mulțimea M cu proprietatea că x este divizibil cu 2n.

ONIGIM 2017, Clasa a VIII-a

#2149 AN

Ana şi Bogdan au inventat încă un joc. Jocul are jetoane, albe şi negre, care iniţial se aşază într-un teanc, într-o ordine oarecare. Numim configuraţie succesiunea culorilor tuturor jetoanelor din teanc (în ordine, începând din vârful teancului). Un jeton alb va fi codificat prin litera A, iar un jeton negru prin litera N.

La o mutare un jucător poate lua din vârful teancului oricâte jetoane consecutive (dar cel puţin un jeton), cu condiţia ca toate jetoanele luate să aibă aceeaşi culoare. Jucătorii mută alternativ, prima la mutare fiind Ana. Jocul va fi câştigat de jucătorul care ia ultimul jeton.

Spunem că un jucător are strategie sigură de câştig dacă el, urmând această strategie, câştigă jocul, indiferent care sunt mutările celuilalt jucător.

Scrieţi un program care citeşte T configuraţii şi determină pentru fiecare dintre cele T configuraţii dacă Ana are strategie sigură de câştig.

#2151 SLang

SLang este o versiune a aplicației Scratch care pune la dispoziție șapte instrucțiuni de tip I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 prezentate în enunț.

Un program corect este o succesiune de instrucţiuni care respectă următoarele reguli:

1. Începe cu o instrucțiune de tip I1 şi se termină cu o instrucțiune de tip I7.
2. Între instrucţiunea de tip I1 şi instrucţiunea de tip I7 vor exista una, două sau mai multe instrucţiuni de tipurile I2, I3, I4, I5 sau I6, fără a utiliza două instrucţiuni de acelaşi tip; fiecare dintre aceste instrucţiuni poate să conţină alte instrucţiuni, conform cu regulile specificate.
3. Corpul unei instrucțiuni de tip I4 poate conține una sau două instrucțiuni de mișcare (adică de tip I2 sau I3) și nu poate conține instrucțiuni de alt tip.
4. Fiecare dintre cele două ramuri ale unei instrucțiuni de tip I5 (ramura daca şi ramura daca nu) poate conține una sau două instrucțiuni de tip I2 sau I3 și nu poate conține instrucțiuni de alt tip.
5. Corpul unei instrucțiuni de tip I6 poate conține una, două sau mai multe instrucţiuni de tipurile I2, I3, I4, I5 sau I6, fără a utiliza două instrucţiuni de acelaşi tip; similar, fiecare dintre aceste instrucţiuni poate să conţină alte instrucţiuni, conform cu regulile specificate.

Nivelul de imbricare al unui program corect va fi egal cu numărul de instrucţiuni de tip I6 existente în program.

Dat fiind numărul natural K, reprezentând nivelul de imbricare, scrieţi un program care să rezolve următoarele cerinţe:

 1. determină numărul de programe corecte distincte cu nivelul de imbricare K;
 2. determină numărul minim de instrucțiuni și respectiv numărul maxim de instrucțiuni ce pot exista într-un program corect cu nivel de imbricare K.

Se consideră un șir de caractere format din caractere literă mică ale alfabetului englez
Să se determine lungimea minimă a unui subșir al șirului dat, subșir ce folosește toate literele întâlnite în șirul inițial.

#2123 Relatii

Să considerăm N variabile, denumite cu litere mici ale alfabetului englez, începând cu litera a. Să considerăm de asemenea M relaţii de ordine între aceste N variabile, sub forma: var1>var2 sau var1<var2, unde var1 şi var2 sunt două nume de variabile (deci litere mici distincte dintre primele N litere ale alfabetului englez).

Scrieţi un program care să ordoneze crescător cele N variabile pe baza celor M relaţii cunoscute.

Olimpiada Municipala Informatica Iasi 2015

Se consideră un șir de caractere format din N caractere literă mare ale alfabetului englez. Șirul poate fi rotit circular spre stânga cu k poziții.

Să se determine poziția minimă k cu care poate fi rotit circular spre stânga șirul inițial astfel încât șirul obținut să fie minim lexicografic.

#2088 decodif

Se consideră următorul model (pattern): n[string] care este echivalent cu șirul (string)(string)...(string) (string repetat de de n ori). Pornind de la acest model orice șir de caractere poate fi codificat.
Fiind dat un șir de caractere corect codificat să se afișeze decodificarea acestuia.

#2116 Smiley

Pentru a exprima starea de spirit în comunicarea online sunt utilizate emoticonurile (cunoscute şi sub denumirea de smileys). În mod text, un smiley este reprezentat ca o secvenţă de caractere.

Dat fiind un text, să se determine numărul de smileys care apar în text.

Olimpiada Municipala Informatica Iasi 2015

#2108 Fraze

Alina este pasionată de rebus şi literatură. Recent, a citit un articol în limba engleză despre fraze denumite pangram. O frază pangram este formată din cuvinte, separate printr-un singur caracter (spaţiu sau virgulă) şi care folosește fiecare literă din alfabetul unei limbi cel puțin o dată.
O frază pangram perfectă este o frază pangram care folosește fiecare literă din alfabet doar o singură dată. Alina se decide să stabilească frazele pangram, numărul de fraze pangram şi numărul de fraze pangram perfecte dintr-un text. Fiecare frază din text începe cu o literă mare şi se încheie cu caracterul punct.

Scrieţi un program care să determine numărul de fraze pangram, numărul de fraze pangram perfecte dintr-un text dat şi să afişeze frazele pangram în ordine lexicografică.

#2107 Pomi

În livada sa, Vasile are pomi fructiferi, organizaţi în parcele în funcţie de soi. În fiecare an, scoate la vânzare doar o parte dintre pomii adulţi dintr-o singură parcelă. Ca să asigure spaţiu de dezvoltare pentru pomii rămaşi, Vasile s-a decis să fie scoşi la vînzare numai acei pomi din parcelă al căror număr de ordine este divizibil cu o cifră k, numită cifra anului.

Cunoscând valorile a şi b, reprezentând numerele de ordine ale primului, respectiv ultimului pom din parcela din care se face vânzarea, precum şi kcifra anului, se cere să se determine numărul de pomi scoşi la vânzare de Vasile în acest an.

Olimpiada Municipala Informatica Iasi 2013

#2083 ordon123 C++

Scrieți definiția completă a subprogramului C++ ordon123 care are 2 parametri:

 • n – prin care primește un număr natural
 • a – prin care primește un tablou unidimensional cu n elemente, numere naturale din mulțimea {1,2,3}.

Subprogramul ordonează crescător tabloul a fără a returna valori.

Se dă un număr natural n. Să se genereze o matrice pătratică de ordinul 3n, cu elemente din mulțimea {0, 1}, după modelul covorului lui Sierpinski.

#2081 Parsare C++

Se citesc numere până când nu mai este niciun număr de citit. Se cere să se afișeze valoarea maximă dintre acestea.

#2054 Joc7

Inspiraţi de clasicul joc Tic-Tac-Toe (X şi 0), Teodora şi Ştefan îşi propun să joace ceva asemănător, adăugând jocului clasic câteva reguli noi:

 • tabla de joc este un pătrat de latură N, care este împărţit în N*N celule, aşezate pe N linii şi N coloane; celulele pătratului sunt numerotate de la 1 la N2 parcurgând liniile de sus în jos, și coloanele de la stânga la dreapta;
 • Teodora va marca celulele cu X (litera X), iar Ştefan cu 0 (cifra 0);
 • în cadrul unei runde, copiii marchează alternativ câte o celulă din pătrat, nemarcată anterior;
 • o rundă a jocului este descrisă printr-un șir format din exact N2 numere naturale reprezentând celulele pătratului, în ordinea în care au fost marcate succesiv de cei doi copii;
 • jocul are K runde; prima este începută de Teodora, a doua de Ştefan, a treia Teodora, a patra Ştefan şi aşa mai departe;
 • o rundă este câştigată de jucătorul care reuşeşte primul să marcheze complet o linie, o coloană, diagonala principală sau una din cele două semidiagonale paralele şi alăturate cu aceasta, diagonala secundară sau una din cele două semidiagonale paralele şi alăturate acesteia;
 • o rundă se încheie fără un câştigător dacă după marcarea celor N2 celule nu există pe tabla de joc nicio linie, coloană, diagonală sau semidiagonală marcate cu acelaşi simbol.

Cunoscând numerele N, K şi cele K şiruri de numere care reprezintă rundele jucate, scrieţi un program care să rezolve una dintre următoarele două cerinţe:

 1. Să se determine câte runde a câştigat fiecare copil.
 2. Să se determine care este cel mai mare număr de marcări efectuate până la câştigarea unei runde.

#2068 kpal

Alecu este un copil năzdrăvan care strică orice lucru. El a scris pe o foaie de hârtie un cuvânt. Fiind elev în clasa întâi, el nu a învățat decât primele X litere mici ale alfabetului englez, iar cuvântul de pe foaie este scris doar cu aceste litere.

El își propune să taie foaia în mai multe bucăți dar să obțină doar cuvinte având același număr de litere și în același timp toate cuvintele obținute în urma tăierii să fie palindromuri. Un cuvânt este palindrom dacă citit de la stânga spre dreapta este identic cu cuvântul obținut prin citire de la dreapta spre stânga. Exemplu de palindrom este cuvântul abcba.

În dorința de a obține în urma tăierii doar cuvinte palindrom, Alecu poate schimba orice literă a cuvântului, în oricare alta cunoscută de el, dar fiecare astfel de schimbare are un cost cunoscut. Mai mult, el știe că o literă din cuvântul inițial nu o poate schimba decât cel mult o singură dată.

Notăm cu Nr(c) numărul minim de palindromuri de lungimi egale în care poate fi tăiat cuvântul de pe foaie, având voie să se efectueze schimbări ale literelor, dar care să nu însumeze un cost total mai mare decât c. Alecu știe să determine valoarea Nr(c) pentru orice număr natural c.

Scrieți un program care pentru un număr natural Q și șirul numerelor naturale 0,1,2,...,Q-1,Q, determină suma: Nr(0)+Nr(1)+Nr(2)+...+ Nr(Q-1)+Nr(Q).

Lot informatica, Alexandria, 2017

#2062 piese1

Ion este un tânăr muzician și studiază chitara clasică. La un spectacol în aer liber, Ion a fost invitat să interpreteze câteva dintre piesele sale. Ion are în repertoriu n piese, a căror durată este t[1], t[2], …, t[n] și ştie că timpul care-i va fi alocat nu poate depăşi T unităţi de timp. Pentru alegerea pieselor, Ion este interesat să ştie câte variante distincte are de a interpreta cel puţin o piesă în spectacol, astfel încât durata totală a pieselor interpretate să nu depăşească T. Două variante sunt distincte dacă există cel puţin o melodie care se găseşte într-o variantă şi nu se găseşte în cealaltă variantă. Cunoscând n, T și duratele pieselor, determinaţi numărul de variante distincte pe care le are Ion de a interpreta piese astfel încât durata lor să nu depăşească T.

Lot informatica, Alexandria, 2017

#2063 rooks

Se consideră o tablă de șah sub forma unei matrice cu M linii si N coloane conținând caracterele '.' si '#'. Celulele care conțin '#' sunt considerate interzise și nu se pot așeza turnuri în ele. Celulele interzise nu blochează atacurile turnurilor. Să se calculeze X, numărul de posibilități de a așeza turnuri în celulele neinterzise, astfel încât să nu existe doua turnuri așezate pe aceeași linie sau pe aceeași coloana. Deoarece acest număr poate fi foarte mare, se va determina X modulo 1000003.

Lot informatica, Alexandria, 2017

După ce a luat aur la ONI2017, Roby băiatul de aur a decis să ajute la construcția tării Zoomba. Zoli astfel i-a cerut să se ocupe de construirea unui acoperiș ce va acoperi toată țara. Acesta va fi alcătuit din grinzi ce se vor sprijini pe puncte în sistemul cartezian. O grindă va uni două puncte. Acoperișul trebuie construit în așa fel încât, privit de sus, orice unghi format de către două grinzi consecutive să fie ≥ 180 (în cazul în care plouă, nu se dorește ca acesta să țina apa) și să acopere toate punctele de sprijin. Din când în când, Zoli este interesat de aria poligonului format din totalitatea punctelor ce se află sub acoperiș și deasupra axei OX. Astfel se disting următoarele evenimente:

1 x y: Se adaugă punctul de coordonate întregi (x, y) în plan. De acum încolo, se vor putea așeza grinzi pe acesta.
2: Zoli întreabă care este aria poligonului descris mai sus.

#1972 Hambar

Să se determine dreptunghiul de arie maximă ce conține numai 0.

Cunoscând numărul de ani vizibili și numărul de participanți din fiecare din acești ani, să se răspundă la mai multe afirmații de tipul enunțat mai sus.

Arpsod vă roagă să faceți un program care, pentru un număr N cunoscut de trageri și poziția fiecărei săgeți pe țintă, determină distanța maximă dintre două săgeți.

Citindu-se un număr natural n şi un şir de caractere să se afişeze de n ori şirul de caractere.

#2011 Mygo

Dându-se un vector A cu 10 componente numere naturale, se întreabă câte numere distincte cu \( \sum\limits_{i=0}^9 A[i] \) cifre există astfel încât să conțină exact A[0] cifre de 0, A[1] cifre de 1, … A[9] cifre de 9?.

Cifra de control a unui număr se obţine efectuând suma cifrelor sale, apoi suma cifrelor acestei sume etc. până se obţine o sumă formată dintr-o singură cifră. De exemplu, cifra de control a numărului 713 este 2. (7 + 1 + 3 = 11, 1 + 1 = 2).

Un număr de tip Huge este un număr natural de maxim 1.000.000 de cifre.

Se dă un număr N, de tip Huge. Calculati și afișati cifra de control a numărului.

Se definește operația AT un procedeu prin care se schimbă caracterul 'A' în 'T' și caracterul 'T' în 'A'. Operația poate fi modelată ca o funcție astfel: AT(A) = T și AT(T) = A. Operația se generalizează pentru orice secvență de caractere formată din literele A și T. De exemplu, dacă se aplică operația AT pentru secvența AAATTA, se va obține TTTAAT. Notăm AT(AAATTA) = TTTAAT.

Considerăm șirul infinit S, definit după următoarea regulă:

S1 = ATTA

S2 = ATTATAATTAATATTA

S3 = ATTATAATTAATATTATAATATTAATTATAATTAATATTAATTATAATATTATAATTAATATTA

În general: Sn = Sn-1 AT(Sn-1 ) AT(Sn-1 ) Sn-1 .

Se dau n numere naturale: k1 , k2 , k3 ... kn. Pentru fiecare număr ki se determină caracterul de pe poziția ki dintr-un element al șirului S care are cel puțin ki caractere. Cu aceste caractere se construiește un nou șir V.

Să se determine un număr L cu toți biții setați, reprezentând lungimea maximă a unei secvențe maximale de caractere 'T' din șirul V. Dacă în șirul V nu există nicio astfel de secvență se va afișa mesajul NU EXISTA.

#2006 Mana

Înștiințat de atacul orcilor, Gandalf și-a luat măsurile de precauție. Credinciosul spion i-a adus acestuia o hartă care arată pozițiile celor n orci. Harta poate fi reprezentată ca un sistem cartezian de coordonate. Gandalf vrea să folosească o vrajă astfel încât să anihileze cel puțin k orci. De asemenea, acesta vrea să folosească cât mai puțină mana. Știind că, dacă utilizează r mana (r număr natural), și vraja este folosită în punctul de coordonate (x,y), acesta anihilează toți orcii din interiorul cercului cu centrul în (x,y) de rază r, aflați mana minimă necesară pentru a anihila k orci.

#2004 ore

Se consideră două evenimente a căror durată este exprimată fiecare prin câte trei numere naturale: ore (h), minute (m) şi secunde (s). Să se scrie în fișierul de ieșire: a) pe primele două linii, duratele în formatul h: m: s; b) pe următoarele două linii, duratele exprimate în secunde, corespunzătoare fiecărui eveniment, pe rânduri separate; c) pe următoarea linie suma obţinută din adunarea duratelor celor două evenimente, exprimată în ore, minute, secunde, în formatul h: m: s.

Subiecte Atestat Informatica - Bucuresti

#2000 Sir9

Corneluș a învățat să numere. El pornește întotdeauna de la 1, numără din 1 în 1, nu greșește niciodată numărul următor, însă ezită uneori și atunci spune numărul curent de mai multe ori. Sora lui, Corina, îl urmărește și face tot felul de calcule asupra modurilor în care numără fratele ei. Astfel, ea urmărește până la cât numără (U), câte numere spune în total (N) și, pentru a aprecia cât de ezitant este, numărul maxim de repetări (R) ale unei valori. De exemplu, el poate număra până la 8 astfel: 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 7 8 8. În acest caz, numără până la 8 (U=8), spune 13 numere (N=13) și ezită cel mai mult la 7, spunându‑l de 4 ori (R=4).

Cerințe

1) Cunoscând numărul total de numere N și ultimul număr spus U, trebuie să calculați câte șiruri diferite au exact N numere și se termină cu numărul U.
2) Cunoscând numărul total de numere N și numărul maxim de repetări R ale unei valori, trebuie să calculați câte șiruri diferite au exact N numere și fiecare valoare se repetă de cel mult R ori.
Deoarece numărul de șiruri poate fi foarte mare, calculați restul împărțirii acestui număr la 20173333.

#1999 Caps

Miruna a descoperit un nou joc. Ea dispune de litere mari și mici ale alfabetului englez și construiește succesiv șiruri de litere din ce în ce mai lungi. Ea definește operația CAPS a unei litere, ca fiind transformarea literei respective din literă mare în literă mică sau invers, din litera mică în literă mare. Pentru fiecare șir S, Miruna asociază un nou șir Sc, numit șir CAPS, care se obține aplicând operația CAPS asupra tuturor literelor din șirul S. Miruna a inventat o altă operație pentru un șir de litere S, numită NEXT, prin care obține un nou șir SN care are structura SScScS (este format în ordine de la stânga la dreapta din literele lui S, apoi de două ori succesiv literele șirului Sc, iar apoi urmează din nou literele șirului S). De exemplu, șirului S="Ham" îi corespunde șirul CAPS Sc="hAM" și dacă se aplică și operația NEXT asupra șirului S, obține șirul Sn="HamhAMhAMHam". Inițial, Miruna construiește un șir S de K litere. Apoi, ea construiește un nou șir obținut prin aplicarea operației NEXT asupra șirului S. Miruna dorește să obțină succesiv șiruri de litere din ce în ce mai lungi aplicând operația NEXT asupra șirului construit în etapa precedentă.

Astfel, pentru K=3 și S="Ham", Miruna va construi șirurile "HamhAMhAMHam", "HamhAMhAMHamhAMHamHamhAMhAMHamHamhAMHamhAMhAMHam" și așa mai departe. Miruna continuă procedeul de construire până când obține un șir final suficient de lung.

Miruna vă roagă să răspundeți la Q întrebări de tipul:

„Dacă se dă un număr natural N, ce literă este în șirul final pe poziția N și de câte ori a apărut această literă în șirul final, de la începutul șirului final până la poziția N inclusiv?”.

OJI 2017, Clasa a X-a

#1998 Rover

NASA plănuiește o nouă misiune Rover pe Marte în anul 2020. Principalul obiectiv al acestei misiuni este de a determina, cu ajutorul unui nou Rover, dacă a existat în trecut viață pe Marte. Până când va fi lansată misiunea, Roverul este supus la tot felul de teste în laboratoarele NASA. Într-unul din teste, Roverul trebuie să parcurgă o suprafață de forma unui caroiaj cu N linii și N coloane. Acesta pornește din zona de coordonate (1,1) și trebuie să ajungă în zona de coordonate (N,N), la fiecare pas putându-se deplasa din zona în care se află într-una din zonele învecinate la nord, sud, est sau vest. Pentru fiecare zonă de coordonate (i,j) se cunoaște A[i,j], stabilitatea terenului din acea zonă. Știind că Roverul are o greutate G, o zonă cu stabilitatea terenului cel puțin egală cu G se consideră o zonă sigură pentru deplasarea Roverului, iar o zonă cu stabilitatea terenului mai mică decât G se consideră o zonă periculoasă pentru Rover.

1. Determinați numărul minim posibil de zone periculoase pe care le traversează Roverul pentru a ajunge din zona (1,1) în zona (N,N).
2. Determinați greutatea maximă pe care o poate avea un Rover care să ajungă din zona (1,1) în zona (N,N), fără a traversa nicio zonă periculoasă pentru el.

OJI 2017, Clasa a X-a

#1996 zigzag

Scrieţi un program care citeşte cheia de codificare şi un text codificat şi determină mesajul decodificat.

Pentru o matrice patratica de mărime 2n , să se determine regula de parcurgere pe baza a 3 exemple si să se aplice .

Fie secvența S(x) care se construiește astfel:

 • S(1) = x
 • S(n + 1) = S(n) XOR [S(n) / 2], unde [x] se definește ca parte întreagă din x, iar XOR este operația clasică „sau exclusiv”.

Dându-se un număr natural k, aflați numărul de numere naturale x pentru care S(k + 1) = S(1) = x este adevărat. Deoarece numărul poate fi foarte mare, afișați rezultatul modulo 1000000007.

Clasele IX-X echipaje, Info Oltenia 2017

IceManLucky joacă League of Legends când dintr-o dată calculatorul i se blochează şi pe ecran îi apare bine cunoscutul blue screen. Pe ecran el vede acum 2N numere reale : a1 , a2 , …, a2n. Având un calculator mai special, IceManLucky ştie că există o singură soluţie ca să remedieze problema. El efectuează N operaţii consecutiv, o operaţie constând în :

- alege 2 indecşi i şi j (i ≠ j), pe care nu i-a mai ales anterior
- rotunjeşte ai la cel mai apropriat număr întreg care nu este mai mare ca ai
- rotunjeşte aj la cel mai apropriat număr întreg care nu este mai mic ca aj

Scopul lui IceManLucky este ca diferenţa absolută dintre suma numerelor apărute iniţial pe ecran şi suma numerelor după efectuarea celor N operaţii descrise mai sus să fie minimă.

Info - Oltenia 2017

#1973 Hambar2

Să se determine dreptunghiul de arie maximă ce conține numai 0.

#1966 match

Tanărul Pagnad proaspăt ajuns la facultate, vrea să prindă și el ceva. Fiind nemulțumit de celebra aplicație Tinder acesta dorește să-și creeze propria lui aplicație. Aplicația se folosește de datele strânse de pe diferite rețele de socializare ale utilizatorului și le codează într-o matrice. Stați calmi, nu trebuie sa creați voi matricea, dar pentru a-și studia compatibilitatea cu o persoana Pagnad se folosește de următoarele noțiuni.

Acesta definește o structură de dimensiune k o submatrice pătratică de latura k. Compatibilitatea se stabilește în funcție de câte perechi de două structuri, nu neapărat de aceleași dimensiuni, dar de sumă egală se găsesc în două matrici (prima structură trebuie să aparțină primei matrici, a doua celei de-a doua matrici).

Definim o structură prin coordonatele colțului stânga sus (x,y) și dimensiunea laturii acesteia k. Două perechi x1, y1, k1 și x2, y2, k2 sunt diferite daca: x1≠x2 sau k1≠k2 sau daca x1=x2 si k1=k2 si y1≠y2 sau x1=x2, y1=y2 si k1≠k2 (acestea fac referință pentru submatrice din aceeași matrice).

Cerința

Se cere să se afle compatibilitatea între cele două matrice.

Info Oltenia 2017, Clase IX-X, echipaje

#1971 Plus

Locuitorii planetei Aritmo au hotărât ca în celebrul an 2012 să le explice pământenilor metoda plus de adunare a numerelor naturale pe planeta lor. La fel ca și planetele, înainte de adunare, numerele se aliniază astfel încât să se obțină cât mai multe cifre egale pe aceleași poziții. Cifrele egale, astfel obținute, se elimină din cele două numere. Pentru a obține rezultatul final, se adună cele două numerele deplasate, obținute după eliminare.

Într-o expresie în care se adună mai multe numere pot să apară paranteze rotunde. În evaluarea unei asemenea expresii, numită expresie parantezată, se efectuează mai întâi adunările din paranteze conform metodei descrise mai sus, parantezele fiind apoi înlocuite cu rezultatul adunărilor din paranteze.

Pentru a-i ajuta pe pământenii care doresc să învețe acest nou mod de adunare, scrieți un program care citește o expresie parantezată și determină:

a) adâncimea expresiei date;
b) valoarea acestei expresii.

ONI 2012, Clasa a X-a

#1953 tabel1

Marius se pregătește pentru olimpiada de informatică. Astăzi, profesoara lui i-a predat șirurile de caractere. După școală și-a lăsat caietul de informatică pe birou, și frățiorul lui, pus pe șotii, a deschis caietul la ultima lecție și a văzut scris mare: TABEL ASCII. Pentru că îi place să scrie, s-a gândit să modifice puțin numerele din tabel. Așa că a șters unele din ele, scriind altele în loc. Marius nu a observat acest lucru și a început să rezolve problemele date de doamna profesoară. Are nevoie de ajutor, de aceea te roagă să îl ajuți să rezolve următoarea problemă, folosind tabelul ascii din caietul său: “Se dă un șir de caractere format din cifre și litere mari și mici ale alfabetului englez. Afișați suma valorilor tuturor literelor (valoarea unei litere se află în tabelul Ascii) și cel mai mare număr vale-deal care se poate forma cu cifrele care apar în șir. Un număr vale-deal are cifre distincte și cifrele din prima jumătate sunt în ordine descrescătoare, iar dele din a doua jumătate în ordine crescătoare. Exemplu : 98367 e număr vale-deal, 998367 nu e număr vale-deal, 987 nu e număr vale-deal.”

Cunoscând șirul format din cifre zecimale, litere mici și litere mari ale alfabetului englez, respectiv numerele modificate de fratele lui Marius, scrieți un program care să determine:

a) suma codurilor ASCII ale literelor din sir (folosind tabelul din caietul lui Marius);
b) cel mai mare număr vale-deal care are cifre ce apar în șir.

Se dă un număr natural n. Să se genereze o matrice pătratică de dimensiune 2n-1, după următoarele reguli:

 • elementul din mijlocul matricii este egal cu n
 • elementele de pe linia mediană și cele de pe coloana mediană (exceptând elementul din mijlocul matricii) sunt nule
 • folosind linia mediană și coloana mediană, se împarte matricea în alte 4 matrici care se generează similar, dar au dimensiunea 2n-1-1.

Corina are un text format din mai multe cuvinte separate între ele printr-un spațiu, pentru care trebuie să utilizeze cuvintele aflate pe poziţii consecutive. Se știe că pentru două cuvinte pe care le vom numi x și y:

 • cuvântul x=x[0]x[1]...x[n-1] este prefix al cuvântului y=y[0]y[1]...y[m-1], dacă x[0]=y[0], x[1]= y[1],…, x[n-1]=y[n-1]
 • cuvântul x=x[0]x[1]...x[n-1] este sufix al cuvântului y=y[0]y[1]...y[m-1], dacă există un indice i, (0≤ i≤ m-1), astfel încât x[0]=y[i], x[1]= y[i+1],…, x[n-1]= y[m-1].

Scrieţi un program care determină pentru un text dat, format din mai multe cuvinte separate între ele printr-un spațiu, două cerințe:

 • cerința 1: câte perechi de cuvinte, notate x și y, aflate pe poziții consecutive în text au proprietatea: x este sufix al lui y sau x este prefix al lui y.
 • cerința 2 : care este perechea de cuvinte, aflate pe poziții consecutive în text, care conține cele mai multe caractere.

Cătălin este cel mai important general din armata țării sale, care are N membri (soldați și ofițeri), numerotați de la 1 la N (Cătălin are numărul 1). Un ofițer este un soldat care are în subordinea sa alți soldaţi. Conform ierarhiei militare, Cătălin și toți ceilalți ofițeri primesc inițial 3 subalterni (soldații cu numerele 2, 3 şi 4). Fiecare dintre cei trei, primește la rândul lui alți 3 subalterni, după următoarea regulă: ofițerul cu numărul x primește subalternii 3 * x – 1, 3 * x, 3 * x + 1 (dacă aceștia există în armată).

S-a descoperit că în această armată există trădători. Mai exact, toți cei numerotați cu numere prime sunt dovediți trădători, iar Cătălin știe bine asta, asa că ia măsuri radicale: decide să îi elimine pe rând pe toți acești misei, începând chiar cu subalternul său cu numărul 2. Dacă ofițerul cu numărul X este eliminat, toți subalternii săi devin subalternii comandantului său. Eliminându-l pe 2, subalternii acestuia devin subalternii comandantului lui 2, adică ai lui Cătălin. După trista eliminare a lui 2, Cătălin trece mai departe și elimină pe rând pe cei cu numerele 3, 5, 7, 11, 13 … Subalternii lui 3, 5, 7 devin subalternii lui 1, cei ai lui 11 devin ai lui 4 și tot așa.

După măcel, Cătălin trebuie să răspundă la Q întrebări ale împăratului care dorește să afle câți subalterni are un membru x al armatei sale. Dacă x a fost eliminat, Cătălin va transmite pentru acesta răspunsul -1.

În banca lui Cătălin există un seif special unde Moș Crăciun își ține ascunse cadourile pentru copiii cei cuminți. Fiind vorba de o persoană așa de importantă, codul seifului nu este unul ușor. Moșului îi este dat un cartonaș cu n numere pe care le parcurge, în ordine, de la al doilea la penultimul, şi verifică pentru fiecare număr dacă cei 2 vecini sunt ori divizori ori multipli ai acestuia. Dacă da, va șterge primul triplet care respectă această regulă (numărul şi vecinii săi), formându-se un nou cod pentru care se reia de la început aplicarea regulii, până când nu mai există pe cartonaș niciun număr care să respecte proprietatea de eliminat.

La final se vor obține valorile corecte ale codului, care vor fi introduse în ordinea apariției lor sau, în cazul în care s-au șters toate numerele de pe cartonaș, atunci codul va fi mesajul preferat folosit de Moș Crăciun: Merry Christmas.

Date fiind cele n numere de pe cartonaş, Moșul vă roagă să aflați codul de care are nevoie pentru a putea deschide seiful în seara de ajun.

#1924 QStiva

Se dă o stivă inițial vidă. Să se efectueze Q operații de forma:

1 x: Se adaugă x în stivă.
2: Se șterge elementul din vârful stivei.
3 S: Se întreabă dacă se poate scrie valoarea S ca sumă de elemente aflate în stivă. Fiecare element poate fi folosit o singură dată în calcularea sumei. Răspunsul va fi 1 în caz afirmativ și 0 în caz negativ.

#1921 Ceas

Săturat de ținut uși, Hodor s-a hotărât să devină ceasornicar. Maestrul ceasornicar îi spune lui Hodor că îl va învăța, doar dacă va trece un test. Maestrul îi da lui Hodor un sistem de coordonate xOy, și un ceas cu raza r, al cărui centru se află în centrul sistemului de coordonate O(0,0). Ceasul contine doar limba care indica orele, de lungime r. Inițial limba indică ora 12:00, cu vârful în punctul de coordonate A(0,r). Hodor trebuie să afle coordonatele vârfului limbii, după h ore și m minute.

#1914 Rica

Rică a învățat la școală despre șiruri recurente și a primit ca temă să lucreze cu un anumit șir. Rică știe că primele elemente din acest șir sunt următoarele: 1,1,2,4,7,13,24,44,81,149,274,504. Tema lui Rică este să găsească termenul de pe locul X. Rică nu știa să zică… regula şirului nostru, de aceea el vă cere ajutorul.

Deduceți regula de formare a șirului și scrieți un program care să afișeze pentru un X dat, elementul din șir de pe poziția X.

#1913 mr

Rică se joacă în fiecare seară The MazeRunnerVladVersion, joc pe care îl vom numi pentru simplitatea problemei MR. Jocul constă în găsirea unei căi de scăpare dintr-un labirint care conține:

 • ziduri prin care Rică nu va putea să treacă;
 • zero sau mai multe teleporturi cu ajutorul cărora deplasarea între două puncte precizate p1(x1, y1) și p2(x2, y2) se face într-un minut, dacă se doreşte acest lucru;
 • zone libere, trecerea din zona curentă într-o zonă învecinată se poate face pe direcția celor patru puncte cardinale. Deplasarea se va face într-un minut.

Rică pleacă din colțul stânga-sus al labirintului și doreşte să ajungă în colțul dreapta-jos.

El știe că are o teză în ziua următoare, așa că vă cere ajutorul vouă, programatorilor, și vă roagă să aflați timpul minim în care poate să ajungă din colțul stânga-sus în colțul dreapta-jos al labirintului.

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, ordonate crescător, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Fie două numere x și y, cu proprietatea că 1 ≤ x , y ≤ n. Scrieți un program care răspunde la m întrebări de tipul “Care este elementul minim din intervalul [x , y]?”.

De-a lungul bulevardului sunt n copaci, numerotați de la 1 la n, pentru fiecare cunoscându-se înălțimea, exprimată în centimetri. Primarul dorește să taie copacii și apelează la un vrăjitor care va proceda astfel: alege o secvență cât mai lungă de copaci învecinați și aplică o vrajă prin care toți înălțimea tuturor copacilor din secvență scade cu o aceeași valoare, strict pozitivă. Să se determine care este numărul minim de vrăji care trebuie aplicate astfel încât toți copacii să aibă înălțime zero.

#1884 UEMM1

Se dă un șir cu n elemente, numere naturale. Să se afișeze, pentru fiecare element din șir, valoarea din șir aflată după acesta și mai mare decât acesta. Dacă o asemenea valoare nu există, se va afișa -1.

Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un text și îl transformă în memorie prin înlocuirea fiecărui cuvânt format din număr par de litere cu simbolul #.

#1871 UbuPH

Într-o zi telefonul lui Max s-a stricat.Văzând o reclamă la noul telefon cu sistemul de operare Ubuntu, s-a gândit să achiziționeze și el unul.

Drumul de la casa lui la magazin poate fi reprezentat ca o matrice cu n linii și m coloane. În fiecare element al matricei este o barieră; pentru a trece de bariere trebuie plătită o sumă de bani, care nu este aceeași pentru fiecare barieră și poate fi chiar 0.

Casa lui se află pe coordonatele (ic,jc), iar magazinul la coordonatele (im,jm).
Pentru că trebuie să cumpere telefonul, este nevoie ca drumul lui sa fie cât mai puțin costisitor, plătind la bariere o sumă totală minimă.

#1869 prosirz

Se citește un text format din cel mult 200 caractere (litere mici și/sau spații). a) Să se determine numărul de vocale din text. b) Să se înlocuiască ultima literă a fiecărui cuvânt cu litera Z (mare). c) Să se rearanjeze în ordine invers lexicografică cuvintele din text și să se separe aceste cuvinte prin câte un singur spațiu.

#1868 prosirx

Se consideră un text în care cuvintele sunt separate prin unul sau mai multe spații.

a) Să se determine determină numărul de consoane din textul citit.
b) Să se înlocuiască prima literă a fiecărui cuvânt din textul citit cu litera X (mare);
c) Să se modifice textul citit prin aranjarea în ordine lexicografică a tuturor cuvintelor din text și separarea lor prin câte un singur spațiu.

Să se scrie un program care citește mai multe propoziții și determină propoziția cu cele mai multe vocale

#1866 prosir

Să se înlocuiasca cu cifra 5 ultima literă a fiecărui cuvânt din textul conținut de fișierul prosir.in.

#1865 Summit

Se dă un şir x format din n numere naturale nenule. Pentru fiecare element xi din şir să se verifice dacă există un număr k astfel încât elementul xi să fie egal cu suma primelor k elemente din şir.

#1490 Musca

Ferma lui Algo arată ca o gospodărie mare, în care îşi găsesc locul multe animale şi sunt cultivate pe suprafeţe întinse legume, cereale şi pomi fructiferi. În acest an, pomii a fost atacaţi de o musculiţă care le distruge fructele. Algo a căutat o soluţie pentru îndepărtarea musculiţelor, dar nu a găsit una eficientă. A observat însă că musculiţele sunt sensibile la fum. Aşa că a construit un dispozitiv alcătuit din două ţevi, cu care poate să tragă în acelaşi timp, pe aceeaşi direcţie, dar în sens invers, două baloane speciale umplute cu fum. La fiecare acţionare a dispozitivului sunt lansate cu aceeaşi viteză cele două baloane, care se sparg şi împrăştie fumul la contactul cu copacul.

Deoarece baloanele speciale şi tehnologia lui de a le umple cu fum sunt costisitoare, Algo îşi propune să alunge dăunătorii folosind cât mai eficient resursele. Astfel el vrea să folosească cât mai puţine baloane şi caută posibilitatea de a amplasa dispozitivul într-un punct din fermă care să îi permită trageri eficiente, adică să poată trage în toți pomii din fermă și la fiecare tragere să atingă doi pomi în acelaşi timp.

Determinaţi dacă este posibil să găsească acest punct.

Olimpiada locală de informatică, Prahova, 2016

#1856 Taxe2

Într-o ţară în care corupţia este în floare şi economia la pământ, pentru a obţine toate aprobările necesare în scopul demarării unei afaceri, investitorul trebuie să treacă prin mai multe camere ale unei clădiri în care se află birouri.

Clădirea are un singur nivel în care birourile sunt lipite unele de altele formând un caroiaj pătrat de dimensiune n•n. Pentru a facilita accesul în birouri, toate camerele vecine au uşi între ele. În fiecare birou se află un funcţionar care pretinde o taxă de trecere prin cameră (taxă ce poate fi, pentru unele camere, egală cu 0). Investitorul intră încrezător prin colţul din stânga-sus al clădirii (cum se vede de sus planul clădirii) şi doreşte să ajungă în colţul opus al clădirii, unde este ieşirea, plătind o taxă totală cât mai mică.

Ştiind că el are în buzunar S euro şi că fiecare funcţionar îi ia taxa de cum intră în birou, se cere să se determine dacă el poate primi aprobările necesare şi, în caz afirmativ, care este suma maximă de bani care îi rămâne în buzunar la ieşirea din clădire.

Scrieți definiția completă a subprogramului C++ recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum șase cifre fiecare.

Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului s suma elementelor din tabloul x care au valori numere prime.

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ recursiv ordonare care are 4 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 1000 de numere naturale mai mici decât 1.000.000.000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului și doi indici st dr.

Subprogramul ordonează crescător elementele tabloului a cu indici între st și dr, inclusiv aceștia,fără a modifica celelalte elemente ale tabloului.

#1845 OrdonareF_Rec C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ recursiv ordonare care are 2 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 1000 de numere naturale mai mici decât 1.000.000.000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului.

Subprogramul ordonează crescător elementele tabloului a, fără a returna valori.

#1844 Inlocuire0Rec C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv C++ num care are 2 parametri: n – prin care primește un număr natural și v, prin care primeşte un tablou unidimensional cu n elemente, numere naturale cu cel mult 4 cifre.

Subprogramul înlocuieşte cu 0 fiecare valoare mai mică sau egală cu prima valoare din tablou. Tabloul modificat este furnizat tot prin parametrul v.

#1843 FSumVecRec C++

Scrieți definiția completă unui subprogram recursiv C++ care returnează suma elementelor unui tablou unidimensional cu indici din afara unui interval dat.

Scrieți definiția completă a subprogramului recursiv F, care primește prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (1≤n≤9), iar prin intermediul parametrului a, un tablou unidimensional care conţine n valori naturale, fiecare dintre acestea reprezentând câte o cifră a unui număr. Astfel, a0 reprezintă prima cifră a numărului, a1 a doua cifră, etc.

Subprogramul furnizează prin parametrul k o valoare naturală egală cu numărul obţinut din cifrele pare reţinute în tabloul a sau valoarea -1 dacă în tablou nu există nicio cifră pară.

Pentru o mulţime cu n elemente naturale să se afle câte submulţimi nevide au suma elementelor pară.

Se dau N drepte paralele în sistemul de axe ortogonale xOy, acestea intersectând axa Ox în N puncte de abscise întregi x1, x2, ... , xN. Determinaţi numărul maxim M de perechi de drepte dintre cele date, pentru care distanţa dintre dreptele din orice pereche este aceeaşi.

În clasa a 10-a Alina, Bogdan şi Clara se întâlneau în fiecare săptămână să se joace BlitzCatan. Ei aveau la dispoziţie o repriză de 2 ore pe care o foloseau din plin, fiecare joc durând cel puţin 30 de minute. Cei trei prieteni, dornici să reţină cine a câştigat fiecare joc au vrut sa noteze într-un carneţel. Ei s-au temut ca cineva le va citi carneţelul, aşa că au procedat astfel:

 • la finalul unui joc i, câştigătorul c, alege un număr secret \(m_i\) > 0 astfel încât \(m_i\) % 3 = c (Alina alege un multiplu de 3 când câştigă, Bogdan un multiplu de 3+1, Clara un multiplu de 3+2)
 • la finalul celor 2 ore, ei calculează unde J este numărul de jocuri, şi notează T în carneţel

Concursul EMPOWERSOFT, 2016

În Regatul din Sud nu e niciodată prea devreme să te pregăteşti de război. De aceea, în fiecare an Regele organizează un concurs în care premiaţi sunt cei mai buni strategi. Mai întâi, Strategul Şef alege configuraţia ideală de razboi, în care armata va fi dispusă. O trupă într-o configurație e reprezentată de o literă mica din mulțimea {'a'..'z'}. De exemplu, configuraţia “ffscaam" descrie o armată formată din doi fermieri, un soldat, un cavaler, doi arcaşi şi un mag. Bineînţeles, în timpul unei lupte, trupele nu îşi vor menţine neapărat poziiţile inţiale. Cu toate acestea, orice tip de trupă poate schimba poziţia cu maxim un alt tip de trupă, ştiut de dinainte de toţi locuitorii regatului. De asemenea se ştie că arcaşii nu schimbă poziţii decât între ei. Pentru exemplul anterior, dacă un fermier sau un soldat nu schimbă poziţii decât cu un alt fermier sau soldat, configuraţii echivalente cu “ffscaam" sunt “fsfcaam" şi “sffcaam".

Fiecare strateg concurent alege o configuraţie, iar câştigătorii sunt cei care aleg configuraţii echivalente cu cea a Strategului Şef.

Concursul EMPOWERSOFT, 2016

#1001 Rotund

Spunem că un număr natural x este rotund dacă există un număr natural nenul k, mai mic strict decât numărul de cifre ale lui x, astfel încât prin permutarea circulară a cifrelor numărului cu k poziţii la dreapta, să se obţină numărul iniţial x.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. câte elemente din șir sunt rotunde, și care sunt acestea.

Se va defini şi apela subprogramul rotund care verifică dacă un număr natural, transmis ca parametru, este rotund.

#1508 Element_SA C++

Să se scrie o funcție C++ care are ca parametri două numere naturale n și m și o matrice A(n , m) avȃnd elemente numere întregi și returnează numărul de elemente „șa” din matrice. Un element A(i,j) din matrice se numește element „șa” dacă este maximul de pe coloana j si minimul de pe linia i sau invers.

Prietenul nostru, Ionci, a învățat la scoală despre ridicarea la putere. Ajutați-l să calculeze \( a^b\).

#1799 Dinti1

Pentru o serie de activități foarte sofisticate, Gigel are nevoie de un fierăstrău special, alcătuit din mai mulţi dinţi. Un fierăstrău de gradul n este format din două fierăstraie de gradul n-1, între care se află un dinte de mărime n. Un fierăstrău de gradul 1 are un singur dinte, de mărime 1.

Calculați suma mărimilor dinților fierăstrăului de gradul n.

Calculați lungimea drumului minim de la locul de popas al lui Gigel la casa acestuia, ocolind vârcolacii, pe Yeti și pe Bigfoot.

Cercetări recente au scos la iveală un vechi document scris într-un dialect ciudat denumit masaretu. Textul conţinut de acest document este format din cuvinte iar între două cuvinte există cel puţin un spaţiu.

Despre acest dialect se cunosc câteva caracteristici:

 • scrierile din acest dialect folosesc literele mici ale alfabetului englez;
 • toate cuvintele dialectului au exact opt litere;
 • cuvintele dialectului sunt formate din silabe. Fiecare silabă are două litere dintre care una este o vocală (adică una dintre literele a e i o u) iar cealaltă o consoană. Rezultă că fiecare cuvânt are patru silabe.

Din păcate documentul descoperit este deteriorat: din unele cuvinte au dispărut una sau mai multe litere. Astfel în document apar grupuri formate din mai puţin de opt litere care nu mai reprezintă cuvinte ale vocabularului dialectului masaretu.

Să se scrie un program care determină:

1) câte cuvinte corecte sunt în documentul recent descoperit.
2) silabele care apar cel mai des în cuvintele corecte din document.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Grigore Moisil, 2016

#1786 NN

Marele inginer NN, expert în construirea de baraje, a primit de data aceasta o sarcină mai îmbârligată. Acesta are de construit M baraje peste mai multe râuri dintr-o deltă și îşi planifică pe hârtie milimetrică construcţia fiecărui baraj în parte.

Toate râurile peste care are de construit baraje sunt braţe ale aceluiaşi fluviu şi toate pornesc din exact acelaşi punct pe lungimea fluviului. Pentru a-şi explica schiţa, NN marchează locul de despărţire a tuturor braţelor fluviului printr-un punct O, numit origine. Apoi, din origine pornesc N semidrepte, fiecare reprezentând o porţiune de uscat, astfel încât spaţiul gol dintre 2 semidrepte consecutive va fi considerat un braţ al fluviului.

După ce a desenat schiţa proiectului, NN se întreabă care e numărul de râuri pe care le acoperă complet fiecare baraj. Un baraj acoperă complet un râu dacă intersectează fiecare dintre malurile acestuia. Sarcina voastră este să îl ajutaţi oferindu-i informaţii precise pentru a-şi putea realiza planul cât mai eficient, păstrându-şi renumele.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Grigore Moisil, 2016

#1785 MZ

Fericit că s-a calificat la ONI, XORin vrea să sărbătorească făcând cât mai mult zgomot. Deoarece e programator, acesta s-a gândit să automatizeze felul în care face zgomot.

Pentru a face zgomot el folosește o placă cu circuite de diverse intensități. Placa poate fi reprezentată sub forma unei matrice cu N linii și M coloane. Fiecare celulă din matrice are o intensitate între 0 și 9 (o celulă cu intensitatea 0 corespunde unei zone goale, fără nici un circuit).

Un circuit începe într-o celulă a matricei și se termină în altă celulă, fiind o succesiune de celule adiacente de aceeași intensitate de la un capăt la celălalt al circuitului, asemenea unui drum pe matrice între cele două celule. Două celule se consideră adiacente dacă au o latură comună, deci o celulă e adiacentă cu maxim patru alte celule.

Placa a fost concepută în așa fel încât să nu apară scurtcircuite, așadar curentul dintr-un circuit poate merge numai într-o singură direcție (cu alte cuvinte, fiecare celulă dintr-un circuit se învecinează cu maxim alte două celule din același circuit). Nu există circuite de aceeași intensitate care să se învecineze.

Zgomotul produs de un circuit este egal cu lungimea lui, adică cu numărul de celule din matrice corespunzătoare circuitului.

Cerințe:

1) Să se afle numărul de circuite.
2) Să se afle valoarea zgomotului maxim care poate fi obținut unind două circuite. Două circuite pot fi unite dacă se poate trage o legătură de la un capăt al unui circuit până la un capăt al celuilalt circuit, numai prin celulele libere ale matricei (de intensitate 0). Legătura trebuie să aibă forma unui circuit. Lungimea circuitului nou creat nu se adaugă la zgomotul produs de cele doua circuite.
3) Să se afișeze placa ce conține legătura care unește două circuite din care se obține zgomotul maxim de la cerința 2. Dacă există mai multe variante, se poate afișa orice placă care conține legătura validă.

Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică Grigore Moisil, 2016

Fie N un număr natural cu proprietatea că (N,10)=1.

Să se determine lungimea perioada T a fracției zecimale periodice simple 1/N.

Lot Juniori Magurele, 2016

Se dau puncte distincte în plan. Să se determine un poligon de arie maximă care are vârfuri dintre punctele date.

Se dau coordonatele în plan pentru n puncte care determină un poligon. Se mai dau coordonatele altor m puncte. Să se verifice, pentru fiecare dintre cele m puncte, dacă se găsește sau nu în interiorul (sau pe marginea) poligonului.

#29 MaxPrime C++

Să se scrie o funcție C++ care, pentru un număr natural n transmis ca parametru, determină și întoarce prin intermediul unor parametri de ieșire cele mai mari două numere naturale prime mai mici decât n.

#1765 Cutie

După ce au vizitat toate obiectivele turistice din municipiul Iaşi, Ioana şi Maria au inventat un joc.

Ele au la dispoziţie un număr de n cutii aranjate în linie dreaptă, numerotate în ordine de la 1 la n, şi un număr de m bile ce pot fi aşezate în unele dintre aceste cutii. Unele cutii sunt deteriorate, astfel că bilele dispar dacă sunt puse în acele cutii.

O mutare constă în alegerea unei bile şi poziţionarea ei în una din cutiile învecinate (precedenta sau următoarea ). Bilele pot fi mutate după următoarea regulă: când o bilă a fost mutată pentru prima dată într-o anumită direcţie, atunci bila îşi păstrează direcţia de deplasare la următoarele mutări (de exemplu, dacă o bilă a fost mutată pentru prima dată spre stânga atunci orice mutări ulterioare ale acestei bile se pot face doar spre stânga).

Jocul se termină atunci când nici un jucător nu mai poate face nici o mutare. Pierde primul jucător care nu mai poate face nici o mutare. Fetele joacă un număr de T astfel de jocuri. Ştiind că Ioana este prima care face o mutare, iar apoi fetele mută alternativ, se cere să se stabilească pentru fiecare din cele T jocuri dacă ea are sau nu o strategie sigură de câştig.

ONI 2012, Clasa a X-a

Cunoscându-se numărul N de tipuri de produse și cantitățile din fiecare produs, în ordinea în care sosesc de la magazie, să se stabilească numărul maxim de pachete care se pot obține prin alegerea convenabilă a perechilor de produse consecutive și programarea corespunzătoare a automatului, pentru fiecare pereche aleasă.

Concursul EMPOWERSOFT, 2016

#1762 Morum

Cunoscând latura l a covorului, modelul m ales, procentul p din suprafața inițială a covorului care poate fi decupat, determinați gradul de dantelare al covorului (etapa până la care se poate proceda la modelare), precum și lungimea conturului și suprafața covorului după decupare (perimetrul și aria se vor afișa fiecare prin câte o fracție).

Concursul EMPOWERSOFT, 2016

#1761 Brutar

Renumitul nostru brutar a avut azi noapte un vis tare ciudat: acesta trăia într-un univers paralel în care nu omul îl mănâncă pe blat ci blatul îl mănâncă pe om… (eh, poate nu chiar atât de paralel). Astfel, brutarul nostru a fost atacat de blatul pe care tocmai îl pregătise (pentru prăjituri, evident) și a încercat să scape. Acesta a ieșit din brutărie și a ajuns în fața unui câmp de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile cunoscute, ce poate fi împărțit în celule elementare cu latura de o unitate (exact ca o matrice!). Acesta poate intra pe câmp prin orice celulă a primei linii și trebuie să ajungă în orice celulă a ultimei linii (blatul se va întări până va ajunge acolo). Unele celule îi sunt inaccesibile din cauza diverselor obstacole (pietre, pomi, gropi,etc.)

Brutarul nostru se poate deplasa în 6 moduri:

 • Din căsuța curentă în cele adiacente ( Nord, Vest, Sud, Est )
 • Două mișcări speciale ce pot varia.

Mutările speciale vor fi citite din fișier și o mutare se va codifica astfel: xA yB, unde x și y sunt numere naturale nenule iar A și B sunt două caractere ce codifică direcția (A poate fi 'N' sau 'S' de la Nord respectiv Sud iar B poate fi ‘E’ sau ‘V’ de la Est respectiv Vest)

O mutare specială se poate face dacă celula destinație nu este ocupată de un obstacol și dacă nu implică ieșirea brutarului din matrice.

Brutarul vă roagă să îi specificați un traseu cu număr minim de celule parcurse, ce pornește de pe prima linie și se termină pe ultima linie, pentru a nu fi blătuit (mâncat de blat).

Concursul EMPOWERSOFT, 2016

După zile întregi de muncă, vrăjitorul Arpsod a terminat de confecționat noua sa baghetă magică, cea mai puternică de până acum. Ca să o testeze, el s-a gândit la următorul antrenament: își va lua K ținte miscătoare și se va apuca să tragă în ele cu cea mai puternică vrajă a lui, “Blatus Blast”. Fiind o magie foarte solicitantă, vrăjitorul a hotărat că va trage doar de N ori. Arpsod este un trăgător extraordinar, astfel fiecare din cele N lovituri va nimeri exact una din cele K ținte. Într-o sesiune de N lovituri, unele ținte pot fi lovite de mai multe ori iar altele niciodată. Vrăjitorul consideră că sesiunea de antrenament este reușită numai dacă fiecare țintă a fost lovită CEL PUȚIN O DATĂ.

În timp ce se odihnește pentru următoarea sesiune de antrenament, ca să mai treacă timpul, a început să numere în câte moduri ar fi putut lovi țintele astfel încât sesiunea de antrenament să fie una reușită.

Curioși din fire, v-ați apucat și voi să numărați dar, văzând că numărul modalităților devine prea mare, ați decis să vă mulțumiți cu restul împărțirii acestui număr la 666013.

Concursul EMPOWERSOFT, 2016

Scrieţi în limbajul C++ definiţia completă a funcţiei recursive nr_aparitii cu următorul antet:

unsigned nr_aparitii(char *sir, char *secventa)

ce returnează numărul de apariţii ale şirului de caractere secventa în şirul sir.

#1099 Insule

Arhipelagul RGB este format din insule care aparţin ţărilor R, G şi B. Putem reprezenta harta arhipelagului ca o matrice cu n linii şi m coloane cu elemente din mulţimea {0, 1, 2, 3}. Un element egal cu 0 reprezintă o zonă acoperită de apă; un element egal cu 1 reprezintă o zonă de pământ aparţinând unei insule din ţara R, iar un element egal cu 2 reprezintă o zonă de pământ aparţinând unei insule din ţara G, iar un element egal cu 3 reprezintă o zonă de pământ aparţinând unei insule din ţara B.

Se consideră că două elemente ale matricei sunt vecine dacă ele au aceeaşi valoare şi fie sunt consecutive pe linie, fie sunt consecutive pe coloană. Două elemente aparţin aceleiaşi insule dacă ele sunt vecine sau dacă se poate ajunge de la un element la celălalt pe un drum de-a lungul căruia oricare două elemente consecutive sunt vecine.

Pentru a încuraja relaţiile de colaborare dintre ţările R şi G, se doreşte construirea unui pod care să unească o insulă aparţinând ţării R de o insulă aparţinând ţării G. Podul trebuie să respecte următoarele condiţii:

 • să înceapă pe o zonă cu apă consecutivă pe linie sau coloană cu o zonă aparţinând ţării R;
 • să se termine pe o zonă cu apă consecutivă pe linie sau coloană cu o zonă aparţinând ţării G;
 • să traverseze numai zone acoperite cu apă;
 • oricare două elemente consecutive ale podului trebuie să fie vecine;
 • lungimea podului să fie minimă (lungimea podului este egală cu numărul de elemente traversate de pod).

Dată fiind harta arhipelagului să se determine câte insule aparţin fiecărei ţări, precum şi lungimea minimă a unui pod care să satisfacă condiţiile din enunț.

#1745 minDivPrim C++

Subprogramul minDivPrim are un singur parametru, n, prin care primeşte un număr
natural. Subprogramul returnează cel mai mic număr natural care are aceiași divizori primi ca n.

Scrieţi definiţia completă a subprogramului.

Se dă un vector indexat de la 1 cu n elemente numere naturale. Să se răspundă la q întrebări de forma x y, cu semnificația: “Care este cel mai mare divizor comun al elementelor cu indici cuprinși între x și y, inclusiv?”

#1729 Dorel

Îl cunoașteți pe Dorel cel ”priceput” la toate. Acesta și-a propus să ”strice” armonia unui șir S format din N caractere litere mică ale alfabetului englez, S=(S[1],S[2],…,S[N]).

El alege la întâmplare un caracter din șir, caracter aflat pe poziția k (1≤k≤N) și caută în stânga lui k primul caracter mai mare sau egal cu S[k], fie acesta aflat pe poziția i, S[k]≤S[i]. Dacă acesta nu există, i=1. Această alegere nu este suficientă. Dorel caută în dreapta lui k primul caracter mai mic sau egal cu S[k], fie acesta pe poziția j, S[j]≤S[k]. Dacă acesta nu există, j=N. Extrage din șirul S subșirul astfel delimitat. Ca urmare a alegerii făcute, Dorel obține două subșiruri:

 • X=(S[1],S[2],…,S[i-1],S[j+1],S[j+2],…,S[N])
 • Y=(S[i],S[i+1],…,S[j])

Cunoscând șirul S, ajutați-l pe Dorel să răspundă la Q întrebări de forma:

 • Pentru o poziție k din șirul S să se determine lungimea maximă a unei subsecvențe palindromice comune șirurilor X și Y.

Scrieţi un program care citeşte din fişierul de intrare mai multe şiruri de caractere formate din litere mici ale alfabetului englez şi determină câte dintre acestea sunt formate din două şiruri identice (cu lungimea cel puţin 1) concatenate.

#1714 Pandora

Anul 2154, undeva pe luxurianta planetă Pandora.

Aici coloniștii RDA (Resources Development Administration) doresc să-și stabilească o bază stelară pentru a exploata rezervele naturale de unobtainium, un minereu rar și prețios aflat din belșug pe munții plutitori (Hallelujah Mountains), munți ce plutesc lent purtați de curenții magnetici asemănător aisbergurilor în mare, pe suprafața planetei formată din gaz lichid.

Pentru prospectarea și exploatarea zăcămintelor de minereu este necesară cartografierea suprafeței planetei și întocmirea unei hărți digitizate reprezentate sub forma unui tablou bidimensional. Astfel, regiunea de interes geologic este împărţită în N×N pătrate teritoriale identice (zone), fiecare zonă fiind identificată prin tripletul (x,y,c), unde (x,y) reprezintă coordonatele zonei teritoriale (x – linia, y – coloana), iar c cota (înălțimea). Între zonele ocupate de munții există vaste zone de gaz lichid, zone care au cota 0.

Pentru recoltarea și transportul unobtainiumului către baza stelară coloniștii RDA folosesc spice-harvesters, nave speciale cu aterizarea pe verticală.

Aterizarea pe munții plutitori reprezintă o adevărată provocare pentru piloții RDA. Pentru a putea ateriza, piloții trebuie să identifice un sector plat (platformă de aterizare), platformă care să respecte designul trenului de aterizare al navelor (vezi figura alăturată). Platforma are forma unui pătrat de latură k ce este format din k*k zone teritoriale, astfel (k*k)-4 zone au aceeași cotă, iar cele 4 colțuri ale pătratului au cota strict mai mică decât restul zonelor pătratului.

Cunoscând descrierea a M zone teritoriale ce alcătuiesc munții plutitori să se determine coordonatele colțului stânga-sus al platformelor de aterizare pentru munții plutitori care permit aterizarea.

Lot Juniori Focsani, 2016

Fie N și T două numere naturale.

Să se determine numărul soluțiilor diferite S, ale ecuației \( x_1 \cdot x_2 \cdot \cdots \cdot x_N = T \), în mulțimea numerelor naturale.

Lot Juniori Focsani, 2016

Scrieţi în limbajul C++ definiţia completă a subprogramului inmultire cu următorul antet:

void inmultire(matrice_rara a, matrice_rara b, matrice_rara &c)

ce calculează în c produsul matricelor rare a şi b.

#1705 Farma

Noile reguli din sistemul sanitar cer ca medicii să nu prescrie pe reţete un anumit medicament, ci să menţioneze substanţa activă. Reţeta este formată din n prescripţii, câte una pentru fiecare substanţă activă prescrisă.

Farmacista de la care cumpăr medicamentele mi-a făcut o listă în care pentru fiecare substanţă activă de pe reţetă sunt trecute medicamentele care conţin substanţa activă respectivă, precum şi preţul pastilelor prescrise din medicamentul respectiv, sub forma următoare:

 • substanţa activă : medicament1 preţ1, medicament2 preţ2, ..., medicamentk preţk

Din păcate, între anumite medicamente există incompatibilităţi şi ca urmare ele nu pot fi administrate simultan, deoarece ar produce reacţii adverse. De aceea, farmacista mea mi-a dat şi o listă de incompatibilităţi, în listă fiind specificate perechi de medicamente incompatibile, sub forma:

 • medicament1/medicament2

Când cumpăr reţeta, eu trebuie să iau câte un medicament pentru fiecare substanţă activă prescrisă de medic şi să am grijă să nu cumpăr medicamente care sunt incompatibile. Desigur, voi cumpăra pastilele prescrise pentru tratamentul complet.

Cunoscând lista pe care mi-a dat-o farmacista, precum şi incompatibilităţile dintre medicamente, scrieţi un program care să determine:

 1. câte medicamente am la dispoziţie pentru fiecare substanţă activă;
 2. suma minimă pe care trebuie să o cheltui pentru a cumpăra reţeta.

ONI 2016, clasa a VIII-a

#1703 Parchet

Meseria de parchetar a devenit mai uşoară de când a apărut parchetul laminat. Acesta se livrează în plăci pătratice de câte 1 m2 şi montarea lui este destul de uşoară. Gigel este convins că este suficient de priceput să facă această operaţie în propria locuinţă. El dispune de planul locuinţei şi a cumpărat o anumită cantitate reprezentând X m2 de parchet laminat. Planul locuinţei este descris printr-un tablou bidimensional de dimensiuni N x M, fiecare element al tabloului reprezentând exact 1 m2. Pereţii sunt reprezentaţi prin caracterul ‘P’ iar suprafeţele camerelor prin caracterul ‘S’ (spaţiu). În planul din figura următoare este descrisă o locuinţă cu 5 camere acestea având respectiv, suprafeţele de 10, 2, 1, 3, 5 m2.

PPPPPPPPP
PSSSPSPSP
PSSSPSPPP
PSSPPPPSP
PSPPSSPSP
PSPSSSPSP
PPPPPPPPP

Gigel nu este sigur de faptul că parchetul cumpărat îi ajunge. Din această cauză a hotărât iniţial să pună parchetul începând cu camera cea mai mare, apoi în următoarea, în ordinea descrescătoare a suprafeţei şi aşa mai departe, până în momentul în care parchetul rămas nu mai este suficient pentru acoperirea suprafeţei următoarei camere. Nu va lăsa neparchetată o cameră pentru a parcheta una cu o suprafaţă mai mică.

Gigel se mai gândeşte şi la posibilitatea de a acoperi complet un număr maxim de camere folosind întreaga cantitate de parchet.

Fiind date N, M, X şi planul locuinţei să se determine:

 1. numărul C de camere pe care a reuşit să le acopere Gigel şi numărul R de m2 de parchet care îi rămân, procedând aşa cum a hotărât iniţial;
 2. numărul de posibilităţi de parchetare a unui număr maxim de camere, folosind întreaga cantitate de parchet.

ONI 2016, clasa a VII-a

#1690 Undo

XORin este nemulțumit de problemele primite în prima zi de concurs de la Olimpiada Națională de Informatică și decide astfel să se implice în comisie. În scurt timp devine specialistul comisiei în generarea de teste formate din șiruri de numere. Din când în când el trebuie să adauge sau să șteargă elemente din șir. Câteodată el decide să readauge dintre elemente șterse anterior. Fie șirul de numere a=(a[1], a[2], … ,a[N]) și N numărul de elemente din șir după fiecare operație.

Astfel el are de realizat următoarele operații pornind de la un șir vid:

 • Inserează la sfârșitul șirului o valoare x;
 • Șterge ultimele x elemente din șir;
 • Readaugă la sfârșitul șirului primele x elemente șterse. Dacă, de exemplu, în operația anterioară de ștergere a unui număr y de elemente, am șters elementele a[N-y+1], a[N-y+2],…, a[N], iar acum urmează o operație de readăugare a x elemente, vor fi adăugate în ordine elementele a[N-y+1], a[N-y+2],…, a[N-y+x] la sfârșitul șirului.

Din când în când XORin își pune următoarea întrebare: de câte ori există valoarea x în șir?

ONI 2016, clasa a X-a

#1689 MoveDel

Se consideră două șiruri de caractere A și B, ambele șiruri având același număr de caractere.

Asupra șirurilor se aplică următorul algoritm:

 • șirul A se permută circular cu ki poziții spre stânga
 • din cele două șiruri se elimină caracterele care coincid din punct de vedere al poziției și valorilor

Algoritmul se oprește când fie ambele șiruri devin vide, fie șirurile nu mai au caractere comune. Valoarea ki pentru fiecare pas i reprezintă al i-lea număr prim din mulțimea numerelor prime.

Dându-se N și M, să se genereze șirurile A și B, ambele având lungimea N, astfel încât numărul de repetări ale algoritmului aplicat celor două șiruri să fie M.

ONI 2016, clasa a X-a

#1677 Tort

Pentru că s-a calificat la Olimpiada Națională de Informatică de la Craiova, NN îi pregătește lui XORin un tort. Tortul este dreptunghiular, format din linii și coloane numerotate de la 1 la N pentru linii și de la 1 la M pentru coloane. Tortul este format din bucăți de dimensiune 1x1, fiecare fiind acoperită cu un alt tip de glazură. În fiecare zi NN îi taie lui XORin câte o felie, alegând cel mai mare pătrat care conține bucăți acoperite cu același tip de glazură. În cazul în care există mai multe astfel de felii, NN o alege pe cea care are colțul din dreapta jos situat pe linia cu indicele cel mai mic. Dacă și în acest caz există mai multe posibilități, el o va alege pe cea cu colțul din dreapta jos situat în coloana cu indicele cel mai mic.

Precizați latura și coordonatele colțului din dreapta jos pentru fiecare felie de tort primită, în ordinea specificată mai sus.

ONI 2016, clasa a X-a

#1676 Elmer

În antrenamentul său intens pentru prinderea lui Daffy Duck, celebrul vânător Elmer Fudd a început să vâneze rațe în orașul său preferat, Craiova. Se știe că există N rațe reprezentate prin puncte în planul de coordonate xOy, având coordonatele (x,y) și M ziduri sub forma unor segmente verticale având un capăt pe axa Ox și o anumită înălţime fiecare.

Vânătorul Elmer dorește să împuște cât mai multe rațe. El poate fi poziționat în orice punct de abscisă număr natural nenul, pe axa Ox. O rață poate fi ochită de vânător dacă zidul nu blochează glonțul vânătorului, adică segmentul imaginar delimitat de rață și de vânător nu se intersectează cu nici un zid.

Să se afle numărul maxim de rațe care pot fi ochite de vânătorul Elmer.

ONI 2016, clasa a X-a

#1675 Calc

La un concurs de informatică participă 2∙N elevi împărțiți în N echipe de câte 2. Echipa poate lucra în comun la problemele propuse doar dacă au calculatoarele în rețea. Laboratorul de informatică este unul special: are 2∙N calculatoare, distribuite pe două rânduri la distanță de un metru între ele (vertical și orizontal) și N cabluri de rețea de lungime un metru. Concursul se desfășoară pe mai multe zile și nu există două zile de concurs cu aceeași configurație a rețelei.

Exemplu: pentru N=3, cei 6 elevi au fost împărțiți în 3 echipe, iar aranjarea rețelei în cele 3 zile de concurs este cea din figura de mai jos.

Administratorul laboratorului vrea să memoreze în ordine lexicografică toate configurațiile folosite în zilele de concurs. Cablul orizontal se notează prin 0, iar cel vertical prin 1. Lucrând ordonat și eficient, pentru cele trei zile el își va nota valorile: 001, 100, respectiv 111. Se observă că o reprezentare de genul 000, 010, 011, 101 nu poate fi realizată.

Cunoscând N, să se determine:

 1. Numărul de zile modulo 1000000007 în care se desfășoară concursul.
 2. Configurațiile laboratorului în ziua X-1 și ziua X+1, cunoscând configurația zilei X.

ONI 2016, clasa a X-a

Verificați dacă un șir dat este palindrom ciclic .

#1660 Fotbal

Dându-se un scor de fotbal, să se determine în câte moduri poți ajunge de la 0-0 la acel scor.

Pe o foaie cu pătrăţele se stabileşte un sistem de coordonate în care o intersecţie primeşte coordonatele (0,0), astfel încât fiecare intersecţie a caroiajului are coordonate numere întregi. Pe acest caroiaj se desenează un pavaj cu dreptunghiuri, în care fiecare dreptunghi are o lăţime L şi o înălţime H date, iar punctul de coordonate (0,0) este un colţ de dreptunghiuri. În acest mod, fiecare intersecţie a pavajului are coordonate de forma (L*i,H*j), cu i şi j întregi.

Se mai dă o pereche de întregi x şi y şi se consideră segmentul de dreaptă ce uneşte punctul de coordonate (0,0) cu punctul de coordonate (x,y).

Se cere să se determine câte dreptunghiuri ale pavajului sunt intersectate de segmentul considerat. Un dreptunghi se consideră intersectat de segment dacă are cel puţin un punct interior comun. Cu alte cuvinte, dacă segmentul doar atinge colţul unui dreptunghi, nu se consideră că îl intersectează.

Concursul Interjudetean „MARIAN ŢARINĂ” 2015

#1654 NrVocRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care returnează numărul de vocale dintr-un şir de caractere transmis ca parametru.

Un showroom din Strasbourg comercializează o gamă foarte mare de modele de autoturisme, aşezate pe n linii. Pe câte o linie se găsesc numai modele de autoturisme comercializate de acelaşi dealer. Un dealer poate avea modele pe mai multe linii. Parlamentul European doreşte să-şi înoiască parcul auto şi trimite responsabilul cu activitatea de transport la showroom pentru a se informa cu privire la variantele pe care le are pentru rezolvarea acestei probleme de achiziţie. Responsabilul trebuie să aleagă de la primul dealer \(f_1\) modele, de la al doilea dealer \(f_2\) modele, etc. Şirul de numere \(f_1, f_2, f_3, …\) reprezintă termenii modulo k ai unei progresii aritmetice cu primul termen a şi raţia r. Să se scrie un program care determină: a) Numărul de dealeri prezenţi în showroom; b) Numărul de modalităţi de achiziţie al modelelor de către Parlamentul European, modulo 9001.

ONI 2013, Clasa a X-a

Un număr natural nenul n se numește cumpănit dacă în descompunerea sa în factori primi suma bazelor este egală cu suma exponenților. Să se scrie un program care citește două numere naturale nenule a și b și determină toate numerele cumpănite din intervalul închis [a, b].

ONI 2013, Clasa a X-a

#1645 Fibocel

Toată lumea ştie că Fibocel este pasionat de numere şi că vrea să iasă în evidenţă cu orice preţ. Într-o zi, el s-a decis să numească un număr fibocel (după numele lui) dacă numărul de biţi egali cu 1 din reprezentarea binară a numărului este un număr Fibonacci.

Cum asta nu e de ajuns pentru el, Fibocel s-a decis să propună şi o problemă la concursul lui preferat de la Iaşi.

Să se raspundă la Q întrebări de forma: Câte numere fibocel există în intervalul închis [A, B]?

Urmasii lui Moisil, 2016

#1633 Dublare1 C++

Să se scrie un subprogram C++ prin care se dublează prima cifră a unui număr natural n transmis ca parametru. Funcția întoarce rezultatul prin intermediul aceluiași parametru n.

Se citește un text cu cel mult 255 de caractere, litere mici și mari ale alfabetului englez și spații. Să se determine câte cuvinte au exact trei litere, cuvintele care încep și se termină cu vocală și lungimea celui mai lung cuvânt.

#1526 align

Andino este într-o mare dilemă: editorul lui de texte nu are funcţii de aliniere aşa că vă roagă să-l ajutaţi să alinieze un text, la stânga sau la dreapta.

#1621 Miting

În Orașul Liniștit un număr de k tineri prieteni doresc să participe la un miting de protest. Deoarece cartierul în care locuiesc aceștia este mare, ei se vor deplasa spre punctul de întâlnire cu mașinile personale. Fiecare tânăr va aduce cu el o pancartă, pe care a desenat o singură literă din mulțimea A ... Z. Nu există două pancarte cu litere identice. Cele k litere formează un cuvânt, să-l notăm cuv, cunoscut.

Cartierul în care locuiesc tinerii poate fi codificat printr-o matrice cu n*m zone pătratice, dintre care unele sunt interzise. Se știe că o mașină consumă o unitate de combustibil la trecerea dintr-o zonă în zona vecină și nu consumă combustibil dacă staționează. Două zone sunt vecine dacă au în comun o latură. Pentru a face economie de combustibil, tinerii decid că dacă două mașini se întâlnesc într-o zonă și toate literele aflate în cele două mașini reprezintă o secvență din cuvântul cuv, atunci ei vor continua drumul cu o singură mașină, luând desigur toate pancartele cu ei. În caz contrar, mașinile își continuă drumul separat.

De exemplu, dacă cuvântul cuv este JOS, atunci mașina care transportă litera J poate prelua tânărul care aduce pancarta cu litera O, sau invers: mașina având litera O poate prelua tânărul care aduce litera J. Apoi se poate continua drumul spre mașina care transportă litera S. În altă variantă se pot reuni mai întâi literele S și O într-o singură mașină, dacă mașinile care le transportau se întâlnesc în aceeași zonă. Totuși, între mașina care transportă doar litera J și cea care transportă doar litera S nu se poate realiza un transfer, adică o reunire a literelor.

Cunoscând dimensiunile cartierului n și m, cuvântul cuv, configurația cartierului și pozițiile inițiale ale tinerilor, se cere:

 1. Aria minimă a unei submatrice a matricei care codifică cartierul, în care se situează toate pozițiile inițiale ale tinerilor.
 2. Numărul minim de unități de combustibil consumați de către toate mașinile, știind că în final toți tinerii se vor reuni într-o singură mașină.

OJI 2016, Clasa a X-a

Se consideră o mulțime S care conține N șiruri de caractere formate din litere mici ale alfabetului englezesc.

Un șir de caractere se numește interesant în raport cu celelalte șiruri ale mulțimii, dacă nu există un alt șir în mulțime care să-l conțină ca subșir. De exemplu, dacă mulțimea S conține șirurile abc, bde și abcdef, atunci singurul șir interesant este abcdef deoarece abc și bde nu îl conțin ca subșir. Mai mult, abc și bde sunt subșiruri în abcdef, deci nu sunt interesante.

Fiind dată o mulțime S formată din N șiruri de caractere se cere:

 1. Să se determine cel mai lung șir. Dacă sunt mai multe șiruri având aceeași lungime maximă, se cere cel mai mic din punct de vedere lexicografic.
 2. Să se determine toate șirurile interesante din mulțimea S.

OJI 2016, Clasa a X-a

#865 Palat

Ileana Cosânzeana se mărită. În consecință a dat sfoară-n țară și au venit mai mulți Feți-Frumoși, dornici să primească mâna fetei, împreună cu palatul în care locuiește. Acesta este alcătuit din n*m camere, dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane.

În anumite camere nu se poate intra, deoarece acolo se află zmei răi. În celelalte se poate intra; mai precis se poate trece dintr-o cameră în altă cameră dacă se învecinează pe linie sau pe coloană. În una dintre camere se află Ileana Cosânzeana, iar în alte camere se afla câte un Făt-Frumos. Aceștia pot trece dintr-o cameră în alta, cu condiția să nu intre într-o cameră care conține un zmeu. Trecerea dintr-o cameră în alta a unui Făt-Frumos durează un minut.

Alegerea celui care va primi mâna Ilenei se face pe principiul primul venit, primul servit (suntem la capitolul Coada). Mai precis, se va căsători cu Ileana Cosânzeana acel Făt Frumos care ajunge primul la ea. Dacă ajung la Ileana Cosânzeana mai mulți Feți-Frumoși în același timp, deoarece este interzisă poligamia, Ileana se va căsători cu Făt-Frumos care la început era situat cât mai jos (pe o linie cu indice cât mai mare) și cât mai la dreapta (pe o coloană cu indice cât mai mare).

Aflați poziția inițială a lui Făt-Frumos care va primi mâna fetei.

Se consideră un șir de caractere format numai din litere mici ale alfabetului englez. Dacă șirul conține subșiruri consecutive care se repetă, el poate fi scris condensat. De exemplu, șirul mamateteter poate fi scris (ma)2(te)3r – subșirul care se repetă se scrie între paranteze rotunde, urmat de numărul de apariții.

Dându-se un șir în forma condensată, să se determine șirul în forma inițială.

#1600 s_p_c_2

Scrieţi un program care citeşte din fişierul de intrare şiruri de caractere de forma tip#cuvânt, unde cuvânt este un şir oarecare de litere iar tip poate fi una din literele S, P sau C, semnificaţia fiind subiect, predicat sau complement. Programul va afişa, în ordine lexicografică, toate propoziţiile având structura subiect predicat complement ce pot fi formate cu ajutorul cuvintelor citite. Datele de intrare se consideră a fi corecte.

Admitere Informatica Iasi, 2012 - varianta modificată

#1598 Coada1

Se consideră C o coadă de numere naturale, iniţial vidă. Se definesc 2 tipuri de operaţii.

Operaţia 1 : push X, adaugă elementul X în coadă. Dacă X există deja în coadă, se scot toate elementele din coadă, pana la întâlnirea lui, inclusiv X.

Exemplu: 
	C: 2 4 5 1 6
	Push 5
	C: 1 6 5 ( s-au scos 2, 4, 5).

Operaţia 2: query X, cere afişarea poziţiei elementului X în coada C. Dacă elementul nu există în coadă, se afişează -1.

Exemplu:
	C: 2 5 1 3 7
	Query 1
	Răspuns: 3

#1562 Abba

Pentru transmiterea unui mesaj format exclusiv din litere mici ale alfabetului englez, se utilizează un aparat electronic care are anumite limitări tehnice. Astfel, el poate transmite mesaje formate doar din litere vecine din alfabet sau formate din aceeași literă. De exemplu mesajul: defffedcbab poate fi transmis, iar mesajul accded nu poate fi transmis deoarece literele a și c nu sunt vecine în alfabetul englez.

Din acest motiv mesajul ce urmează să fie transmis trebuie codificat pentru a fi compatibil cu aparatul.

Pentru codificare, mesajul este prelucrat în etape până satisface limitările aparatului. O etapă de prelucrare presupune inserarea între fiecare două litere vecine ale mesajului a literei mijlocii. Litera mijlocie este acea litera situată la jumătatea secvenței din alfabet ce are capete literele vecine. Dacă nu există se ia în considerare litera mai mică.

Determinați numărul de etape de prelucrare necesare pentru codificarea mesajului și lungimea finală a mesajului.

Olimpiada Locală de Informatică, Timișoara, 2016

#1580 schimb

Se dau trei numere naturale n, k și p și n șiruri formate din litere mici ale alfabetului englez. Înlocuiți a k-a literă din fiecare șir cu a p-a literă din alfabet. Dacă șirul are mai puțin de k litere se va scrie oglinditul lui.

#1576 zona3

Se consideră o matrice cu n linii și m coloane. Spunem că o poziție este liberă dacă elementul de pe linia i și coloana j este egal cu 0 și 1 în caz contrar. Spunem despre mai multe elemente ocupate că formează o zonă, daca elementele se învecinează pe cele patru direcții (sus, jos, dreapta, stânga).

Calculați pentru fiecare zonă numărul de elemente și afișați noua matricea formată prin înlocuirea elementelor egale cu 1 cu numărul de elemente pe care îl are zona din care face parte elementul respectiv.

#1388 Colecție C++

Ajută-mă, te rog!”, spune Dudu. El vă cere să aflați care este numărul de vederi unice din colecția sa.

Olimpiada de Informatica, etapa pe Scoala, CNITV

#1539 apartenenta C++

Scrieţi în limbajul C/C++ definiţia completă a subprogramului apartenenta, care primeşte ca argument un număr natural nenul n şi returnează valoarea 1 dacă n aparţine mulţimii \(\scriptsize H = \{ 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z \, | \, x, y, z \in N \}\), respectiv 0 în caz contrar.

#1538 SudEst

Fermierul Ion deţine un teren de formă pătrată, împărţit în NxN pătrate de latură unitate, pe care cultivă cartofi. Pentru recoltarea cartofilor fermierul foloseşte un robot special proiectat în acest scop. Robotul porneşte din pătratul din stânga sus, de coordonate (1,1) şi trebuie să ajungă în pătratul din dreapta jos, de coordonate (N, N). Traseul robotului este programat prin memorarea unor comenzi pe o cartelă magnetică. Fiecare comandă specifică direcţia de deplasare (sud sau est) şi numărul de pătrate pe care le parcurge în direcţia respectivă. Robotul strânge recolta doar din pătratele în care se opreşte între două comenzi.

Din păcate, cartela pe care se află programul s-a deteriorat şi unitatea de citire a robotului nu mai poate distinge direcţia de deplasare, ci numai numărul de paşi pe care trebuie să-i facă robotul la fiecare comandă. Fermierul Ion trebuie să introducă manual, pentru fiecare comandă, direcţia de deplasare.

Scrieţi un program care să determine cantitatea maximă de cartofi pe care o poate culege robotul, în ipoteza în care Ion specifică manual, pentru fiecare comandă, direcţia urmată de robot. Se va determina şi traseul pe care se obţine la recolta maximă.

#1536 Ecuatii

Să considerăm ecuaţii de gradul I, de forma: expresie_1=expresie_2. Expresiile specificate sunt constituite dintr-o succesiune de operanzi, între care există semnul + sau semnul - (cu semnificaţia binecunoscută de adunare, respectiv scădere). Fiecare operand este fie un număr natural, fie un număr natural urmat de litera x (litera x reprezentând necunoscuta), fie doar litera x (ceea ce este echivalent cu 1x).

De exemplu: 2x-5+10x+4=20-x. Observaţi că în ecuaţiile noastre nu apar paranteze şi necunoscuta este întotdeauna desemnată de litera mică x.

Scrieţi un program care să rezolve ecuaţii de gradul I, în formatul specificat în enunţul problemei.

#1511 FCautareRec C++

Scrieţi definiția completă a unei funcții C++ recursive care are ca parametri un număr natural n, un șir crescător X de numere reale având n elemente și un număr real v și care returnează poziția pe care apare în șir valoarea v. În cazul în care v nu apare în șir, se va returna valoarea -1. În cazul în care v apare în șir pe mai multe poziții, se va returna una dintre acestea.

#1510 FCautare C++

Scrieţi definiția completă a unei funcții C++ care are ca parametri un număr natural n, un șir crescător X de numere reale având n elemente și un număr real v și care returnează poziția pe care apare în șir valoarea v. În cazul în care v nu apare în șir, se va returna valoarea -1. În cazul în care v apare în șir pe mai multe poziții, se va returna una dintre acestea.

#1509 NrMaxim C++

Să se scrie o funcție care are ca parametru un număr natural n și returnează cel mai mare număr care poate fi obținut mutând, pe rând, prima cifră a numărului n și a celor obținute pe parcurs, pe ultima poziție. Nu se vor folosi șiruri de caractere și tablouri auxiliare.

#1507 grupuri

Scrieți un program care, pentru o matrice pătratică dată, determină câte grupuri conţine.

Anul acesta la serbarea de Crăciun, doamna învățătoare de la clasa a întâia a hotărât să aranjeze elevii pe mai multe rânduri, după înălțime. Pe primul rând (cel din spatele scenei) va aranja în ordinea lexicografică a numelor, elevii care au înălțimea maximă, apoi în fața lor, tot în ordinea lexicografică a numelor elevii care au următoarea înălțime, ș.a.m.d. Fiind cam de aceeași vârstă, mulți dintre elevi au înălțimi egale.

Scrieţi un program care să citească numărul natural N (reprezentând numărul de elevi), apoi în ordine de pe linii diferite numele și înălțimea fiecărui elev și care să determine:

a) Numărul de rânduri pe care vor fi așezați elevii
b) Numărul de elevi de pe fiecare rând, urmat de elevii de pe rândul respectiv în ordinea lexicografică a numelor.

Olimpiada Municipala Informatica Iasi 2016

Scrieţi în limbajul C/C++ definiţia completă a funcţiei norocoase, care primeşte ca argumente două numere naturale a şi b şi returnează câte numere norocoase se află în intervalul [a, b].

Olimpiada Națională de Matematică 2015, Clasa a V-a

#1432 Mutare1 C++

Scrieţi definiţia completă a subprogramului C/C++ aranjare, care are doi parametri, v şi n, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 10000 de numere naturale nenule şi, respectiv, numărul de elemente din tablou. Subprogramul rearanjează elementele tabloului astfel încât toate valorile impare să se afle pe primele poziţii, iar valorile pare în continuarea celor impare.

#1496 Harta1

O hartă este codificată printr-o matrice cu N linii și M coloane de elemente numere naturale. Valoarea 0 semnifică o zonă cu apă. Zonele de uscat sunt codificate prin valori între 1 și K. Celulele aparținând unei țări I sunt codificate cu valoarea I. Fiecare țară este împărțită în departamente. Prin definiție, un departament reprezintă o mulțime de celule de aceeași valoare, continuă pe linii și coloane (nu și diagonale).

Fiind dată o hartă codificată ca mai sus. să se determine:

a) Suprafața totală a apei.
b) Lista țărilor cu cele mai multe departamente, ordonată crescător.

Olimpiada locală de Informatică, Prahova, 2016

#1494 s_p_c

Scrieţi un program care citeşte din fişierul de intrare şiruri de caractere de forma cuvânt#tip, unde cuvânt este un şir oarecare de litere iar tip poate fi una din literele S, P sau C, semnificaţia fiind subiect, predicat sau complement. Programul va afişa, în ordine lexicografică, toate propoziţiile având structura subiect predicat complement ce pot fi formate cu ajutorul cuvintelor citite. Datele de intrare se consideră a fi corecte.

#1493 Masca

Se consideră alfabetul compus din literele mici, de la a la z, fără diacritice. Se numeşte cuvânt un şir finit, eventual vid, de litere din alfabet. Se numeşte mască un şir de caractere din alfabet având eventual în plus caracterele ? şi * cu următoarea semnificaţie: caracterul ? înlocuieşte oricare din literele de la a la z (o singură literă) iar caracterul * înlocuieşte un cuvânt oarecare, eventual vid, format cu litere de la a la z.

Spre exemplu avem masca a?b*c. Dacă avem 3 cuvinte şi anume abbc, acbaac şi abac atunci primele 2 se potrivesc cu masca.

Considerându-se o listă de cuvinte, să se determine:

a) Numărul de cuvinte distincte.
b) Numărul de cuvinte distincte ce se potrivesc cu o mască dată, adică se pot obţine prin înlocuirea caracterelor ? şi * din mască.

Olimpiada locală de Informatică, Prahova, 2016

#1489 Bile1

Algorel a primit un set de n bile numerotate de la 1 la n pe care trebuie să le pună în trei cutii identice astfel încât în nicio cutie să nu fie două bile numerotate cu numere consecutive.

În câte moduri poate face Algorel acest lucru?

Olimpiada locală de Informatică, Prahova, 2016

Se dă un cuvânt format din litere ale alfabetului englez și cifre. Afișați toate permutările circulare spre stânga ale sale.

#1098 Reteta

Mama mea este profesoară de informatică, dar îi place foarte mult să gătească. Recent am descoperit caietul ei de reţete, care arată foarte neobişnuit. Fiecare reţetă este scrisă pe un singur rând pe care sunt precizate produsele folosite, cantităţile, precum şi ordinea în care se execută operaţiile. De exemplu:
(unt 50 zahar 250 ou 4)5
ceea ce înseamnă că se amestecă 50 grame unt cu 250 grame zahăr şi cu 4 ouă timp de 5 minute. Pentru fiecare produs mama foloseşte întotdeauna aceeaşi unitate de măsură, aşa că unităţile de măsură nu mai sunt precizate. Numele produsului este scris întotdeauna cu litere mici, iar produsele şi cantităţile sunt separate prin spaţii (unul sau mai multe). Produsele care se amestecă împreună sunt încadrate între paranteze rotunde; după paranteza rotundă închisă este specificat timpul de preparare.

Evident, mama are şi reţeţe mai complicate:
(((zahar 100 ou 3)5 unt 100 nuca 200)4 (lapte 200 cacao 50 zahar 100) 3)20

Să traducem această reţetă: se amestecă 100 grame zahăr cu 3 ouă timp de cinci minute; apoi se adaugă 100 grame unt şi 200 grame nucă, amestecând totul încă 4 minute. Se amestecă 200 ml lapte cu 50 grame de cacao şi 100 grame zahăr timp de 3 minute, apoi se toarnă peste compoziţia precedentă şi se amestecă totul timp de 20 minute.

Observaţi că înainte sau după parantezele rotunde pot să apară sau nu spaţii.

Dată fiind o reţetă să se determine timpul total de preparare, precum şi cantităţile necesare din fiecare produs.

#1478 EasyOCR

Se dă un tablou reprezentând o imagine care conține cifre. Scrieţi un program care să determine:

a) câte cifre sunt în imagine;
b) numărul de apariţii ale fiecărei cifre.

#1476 FSortare C++

Să se scrie o funcție C++ care sortează crescător elementele unei liste simplu înlănţuite.

#1460 serbare

La o serbare sunt n grupe de copii care poartă p tipuri de uniforme. Scrieţi un program care să afişeze pe ecran tipurile de uniforme în ordinea descrescătoare a numărului total de copii ce poartă fiecare tip de uniformă. Afişarea se va face pe o singură linie, valoriile fiind separate printr-un spaţiu.

#1434 Mutare2 C++

Scrieţi definiţia completă a subprogramului C/C++ modificare, care are doi parametri, v şi n, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 10000 de numere naturale nenule şi, respectiv, numărul de elemente din tablou. Subprogramul rearanjează elementele tabloului astfel încât toate valorile prime să se afle pe primele poziţii, iar valorile care nu sunt prime, în continuarea celor prime.

Ajutați-l pe vrăjitorul Arpsod să găsească aria maximă unei suprafețe de înălțime maximă, după căderea ploilor de meteoriți.

Scrieţi un program care, citind de la tastatură cuvântul C, construieşte în memorie matricea reprezentării binare a cuvântului şi afişează pe ecran dimensiunea celei mai mari submatrici pătratice conţinând elemente având toate aceeaşi valoare (fie 0, fie 1).

Dându-se o ecuaţie de gradul 2, să se scrie un program care determină soluţiile acestei ecuaţii.

#1456 Cuvant

Se consideră un cuvânt format din cel puțin două și cel mult 100 de caractere, numai litere mici ale alfabetului englez.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un cuvânt de tipul precizat și afișează pe ecran mesajul DA în cazul în care cuvântul conține doar consoane şi, eventual, vocala i, sau mesajul NU în caz contrar.

Se dau două propoziții formate din litere mari și mici ale alfabetului englez și spații. Să se afișeze în ordine alfabetică cuvintele care apar în ambele șiruri.

Să se scrie o funcţie care primeşte ca argumente două numere naturale a şi b şi returnează numărul de elemente din intervalul [a,b] care au cifra de control egală cu a.

#1428 Sume1

Se dă un număr natural N. Să se calculeze expresia:

\( E = (2^0 +2^1 + 2^2 + 2^3 + … + 2^N ) \% 1 000 000 007 \)

unde x % y reprezintă restul împărţirii lui x la y.

#876 Coada

Să se scrie un program care gestionează o coadă de numere întregi. Inițial coada este vidă. Programul va citi de la tastatură o listă de operații, care pot fi:

 • push X – adaugă valoarea întreagă X în coadă;
 • pop – elimină elementul din coadă;
 • front – afișează elementul de la începutul cozii.

Programul va realiza asupra cozii operațiile citite, în ordine. Afișările se fac pe ecran, câte o valoare pe linie.

Find dat un string S, se poate obține un palindrom din șirul inițial ștergând doar un singur caracter ?

Concursul Interjudețean de Informatică „Memorial Ștefan Dârțu”, ediția a XI-a, 12 decembrie 2015, Vatra Dornei

Să se scrie un program care citește o propoziție și determină numărul de cuvinte care încep și se termină cu vocală.

#1124 Patrate

Dându-se n, un număr natural, să se afle numărul de pătrate care au colţurile coordonate numere întregi cuprinse între 0 şi n inclusiv.

#1369 Parcela

Se dau n și m reprezentând dimensiunile unui tablou bidimensional format din elementele 0 si 1. Se definește o parcelă ca fiind o grupare de elemente vecine cu valoarea 1. Să se determine numărul de parcele nr, aria maximă a unei parcele amax și respectiv numărul parcelei cu arie maximă pmax.

#1337 Susan C++

Eroul nostru Susan se află într-un turn de formă cubică, de latură n. El dorește să ajungă la comoara ascunsă în interiorul turnului. Din fericire, Susan a făcut rost de o hartă care îi indică cu exactitate coordonatele locului în care se află comoara din turn. Eroul nostru vrea să știe care este distanța minimă pe care o poate parcurge pentru a ajunge la comoară.

#873 Vase

Se dau dau două vase cu capacitatea A, respectiv B litri. Se cere să se măsoare cu ajutorul lor C litri de apă.

#1351 nano

În lumea lui Nano totul se construiește la nivel atomic. Știința a ajuns așa departe încât poate construi ”plăci” dreptunghiulare de atomi în care aceștia sunt aliniați perfect, pe un singur strat, formând un rastru. Nano dorește să comande la o firmă plăci pătrate de dimensiuni mari. Dimensiunile sunt atât de mari încât numărul de atomi dintr-o placă poate să fie scris cu până la 500 cifre. Firma i-a dat o listă cu bucățile de material de care dispune, pentru fiecare bucată fiind cunoscut numărul de atomi componenți, urmând ca Nano să aleagă doar acele bucăți din care se pot construi plăci pătrate.
Scrieți un program care citind numărul de atomi ai fiecărei bucăți de material din fișierul nano.in scrie în fișierul nano.out doar bucățile de material din care se pot face plăcile dorite de Nano.

#1346 PbInfo C++

Dându-se un șir de caractere și mai multe cuvinte, să se afle dacă există cuvinte care apar în şir.

Să se calculeze suma a două matrice rare .

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ ordonare care are 4 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 1000 de numere naturale mai mici decât 1.000.000.000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului și doi indici st dr.

Subprogramul ordonează crescător elementele tabloului a cu indici între st și dr, inclusiv aceștia,fără a modifica celelalte elemente ale tabloului.

Să se determine necunoscutele dintr-o listă de relații date.

Se dau 2 șiruri de caractere. Sa se afișeze toate caracterele primului șir ce se găsesc și în al doilea.

#800 Perfect C++

Un număr natural nenul se numește perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi naturali strict mai mici decât el.

Să se scrie o funcție C++ care, pentru doi parametri, a și b, afișează pe ecran, separate prin câte un spațiu, în ordine descrescătoare, toate numerele perfecte din intervalul [a,b]. Dacă în interval nu există astfel de numere, subprogramul afișează pe ecran mesajul nu exista.

#1270 b16

Se dă un număr natural în baza 16. Să se transforme acest număr în baza 10.

#1307 Siruri1

Se citeşte un şir X de numere naturale cu n elemente. Scrieţi un program care determină şirul Y de numere prime distincte, care figurează la puterea întâi în cel puţin o descompunere ȋn factori primi a unui număr din șirul X. Dacă niciun element al şirului X nu are un factor prim la puterea întâi, atunci se va tipări mesajul Sirul Y e vid.

Admitere Mate-Info UBB, septembrie 2013

Se dă un triunghi de numere. Deduceți regula după care a fost format si afișați al n-lea sir al acestui triunghi.

#874 Atomi

Într-o galaxie îndepărtată există doar două elemente chimice. Cercetătorii le-au numit A şi B şi toate substanţele sunt alcătuite din aceste elemente. Mai precis, o substanţă este un şir definit astfel:

 • A şi B sunt substanţe, formate din câte un atom;
 • Ax şi By sunt substanţe, x şi y find numere naturale. Ax este formată din x atomi de tip A, iar By este formată din y atomi de tip B;
 • dacă S este substanţă atunci (S)x este substanţă, x fiind un număr natural. Dacă în S sunt p atomi, în (S)x vor fin p*x atomi;
 • dacă S şi T sunt substanţe atunci ST este substanţă. Dacă în S sunt x atomi, iar în T sunt y atomi, în ST vor fi x+y atomi.

Pentru o substanţă dată să se determine numărul atomilor de tip A şi numărul atomilor de tip B care o compun.

#1275 Jaina

Jaina are nevoie de ajutor pentru a ajunge la mentorul ei.

#1267 plaja

Fiind data o matrice de 0 si 1, sa se gaseasca cel mai mare dreptunghi care contine doar 0.

Să se găsească cel mai mare divizor comun al unui set de numere Fibonacci.

Să se determine numărul de șiruri de lungime 2 * n care conțin paranteze închise corect.

Se dau n numere naturale. Să se afișeze al k-ulea cel mai mic element din șir.

Sa se verifice dacă o listă simplu înlănțuită formează un palindrom.

Zoli și D’Umbră se pierd din nou prin labirint.

#1248 carti2

Un filipinez cultivat are X cărți pe care dorește să le vândă.

Se presupune că unele dintre primele instrumente de calcul au fost beţişoarele de socotit. În problema noastră vom considera un număr ca fiind o succesiune de unul sau mai multe beţişoare, un beţişor fiind reprezentat de litera I. Într-o expresie, între oricare două numere există semnul + sau semnul *.

Exemple de numere

I
III
IIIIIIIIIII

Exemple de expresii

III
II*III
I+I*III+IIIIIII

Scrieţi un program care evaluează astfel de expresii.

ONI GIM 2014, Clasa a VI-a

#1128 jucarii

La o grădiniță, cei m copii de la grupa mică s-au trezit în fața a n jucării diferite. Cel mai isteț dintre ei vă întreabă în câte moduri ar putea să-și aleagă fiecare câte o jucărie ?

#1133 Charlie

Charlie a decis să se joace cu literele dintr-un șir de caractere, șir ce conține doar literele mici ale alfabetului englez ’a’…’z’. Jocul constă în a elimina litere din șir după următoarea regulă: fie L1, L2, L3 trei litere aflate pe poziții consecutive în șir, atunci litera L2 poate fi eliminată dacă și numai dacă este strict mai mică lexicografic decât literele L1 și L3.

Pentru a face jocul mai interesant, Charlie atașează eliminării literei L2 un cost egal cu valoarea maximă dintre ō(L1) și ō(L3), unde prin ō(litera) înțelegem numărul de ordine al literei respective în alfabet (ō(’a’)=1, ō(’b’)=2,…, ō(’z’)=26). Charlie aplică în mod repetat procedeul de eliminare și calculează suma costurilor eliminărilor efectuate.

Fiind dat un șir de caractere să se determine:

a) Lungimea maximă a unei secvențe de litere alternante, adică o secvență pentru care literele aflate pe poziții consecutive sunt de forma: Li > Li+1 < Li+2 > Li+3 < Li+4 > … < Lj.
b) Suma maximă pe care o poate obține Charlie aplicând în mod repetat procedeul de eliminare a literelor, precum și șirul obținut în final.

#1134 Panda

O rezervație de urși panda, privită de sus, are formă dreptunghiulară și este compusă din n rânduri identice, iar pe fiecare rând sunt m țarcuri identice cu baza pătrată. Țarcurile sunt îngrădite și sunt prevăzute cu uși către toate cele 4 țarcuri vecine. Ușile sunt prevăzute cu câte un cod de acces, ca atare acestea se închid și se deschid automat. Prin acest sistem, unele ţarcuri sunt accesibile ursuleților, iar altele le sunt interzise acestora. În T țarcuri se găsește mâncare pentru ursuleți.

Ursuleții din rezervație poartă câte un microcip care le deschide automat ușile țarcurilor unde pot intra și închide automat uşile țarcurilor interzise. Un țarc este accesibil ursulețului dacă ultimele S cifre ale reprezentărilor binare ale codului țarcului și ale codului k de pe microcip sunt complementare. (Exemplu: pentru S=8, 11101011 și 00010100 sunt complementare).

Într-un țarc este un ursuleț căruia i s-a făcut foame. Ursulețul se deplasează doar paralel cu laturile dreptunghiului. Trecerea dintr-un țarc în altul vecin cu el se face într-o secundă.

Cunoscând n și m dimensiunile rezervației, codurile de acces de la fiecare dintre cele n*m țarcuri, coordonatele celor T țarcuri cu mâncare, coordonatele țarcului L și C unde se află inițial ursulețul, codul k al microcipului său și numărul S, determinați:

a) Numărul X de țarcuri care îndeplinesc proprietatea că ultimele S cifre din reprezentarea binară a codului lor sunt complementare cu ultimele S cifre din reprezentarea binară a codului k purtat de ursuleț, cu excepția țarcului în care se află acesta inițial.
b) Numărul minim de secunde Smin în care poate ajunge la un țarc cu mâncare precum și numărul de țarcuri cu mâncare nt la care poate ajunge în acest timp minim.

OJI 2015, Clasa a X-a

În seara dinaintea probei de concurs, Cobby a avut un vis demn de un Oscar, cu mai multe evenimente. Se făcea că lumea era reprezentată ca o matrice pătratică de latură N, cu liniile și coloanele numerotate de la 1 la N, în care fiecare element era inițial vid. Privind în jur, a realizat că atunci când visează un element al matricei, situat la intersecția liniei i cu coloana j, interiorul acestuia se împarte în N linii și N coloane, ca o nouă matrice. Apoi, dacă visează la un element din matricea nou formată sau
din cea inițială, se întâmplă la fel.

Pentru a nu se rătăci, eroul nopții a decis să atribuie un indice fiecărei matrice formată începând cu cea inițială căreia i-a asociat indicele 1. Matricele care se creează primesc indici numere naturale consecutive (2, 3, …), în ordinea în care se obţin. Astfel, fiecare element din visul lui Cobby este definit de 3 numere: id – indicele atribuit matricei din care face parte, i şi j – indicii liniei şi coloanei pe care se află elementul.

Cobby realizează că, oricât ar încerca, nu poate visa un element decât o singură dată. Pentru a face visul şi mai interesant, el reţine pentru fiecare matrice un număr natural denumit “coeficient de importanţă”, iniţial 0 pentru fiecare matrice din vis. Din când în când, eroul nostru alege una dintre matrice şi adaugă o valoare VAL la coeficientul de importanță al ultimelor NR matrice din care s-a obținut aceasta, inclusiv ea.

După ce au loc toate evenimentele din vis, Cobby vrea să ştie valoarea finală a coeficientului de importanţă pentru un șir de K matrice date prin indicii lor. Deoarece el se grăbeşte să participe la Concursul Naţional Urmaşii lui Moisil, îţi revine ţie misiunea de a găsi răspunsul pentru fiecare matrice.

Urmasii lui Moisil, 2015

#1193 Cabana

Ben are un teren pe care se află o pădure cu arbori seculari. Acolo vrea să-şi construiască o cabană, însă el fiind ecologist nu vrea să taie niciun arbore, ci vrea să găsească cea mai mare suprafaţă dreptunghiulară fără arbori. El caută o suprafaţă dreptunghiulară străjuită doar în colţuri de arbori şi cu laturile paralele cu axele de coordonate. Ben cunoaşte coordonatele tuturor arborilor din pădure şi vă roagă să-l ajutaţi să găsească aria dreptunghiului cu suprafaţă maximă care are arbori doar în cele patru colțuri.

Cunoscând numărul arborilor din pădure şi coordonatele acestora, se cere să se determine aria dreptunghiului de suprafaţă maximă cu copaci doar în cele 4 colţuri, unde Ben intenţionează să-şi construiască cabana.

ONI 2015, Clasa a X-a

#1194 Fence

Un proprietar vinde un teren de formă dreptunghiulară împărțit în MxN parcele de formă pătrată cu lungimea laturii de o unitate. Fiecare parcelă costă V lei. Vlad s-a interesat și a aflat pentru fiecare din parcelele terenului care este valoarea de revânzare. El constată că unele parcele i-ar putea aduce profit, iar altele i-ar aduce pierdere. Fiind isteț, negociază cu proprietarul să cumpere atâtea parcele de teren câte pot fi împrejmuite cu un singur gard de lungime egală cu 2M+2N unități. Terenul are pe fiecare din cele patru laturi acces la drumul exterior, pe o porțiune de lungime egală cu o unitate. Vlad negociază astfel încât terenul achiziționat să conțină și cele patru parcele de acces la exterior.

Cunoscând M și N – dimensiunile terenului, V – prețul de cumpărare al fiecărei parcele, x_nord, x_sud, y_vest și y_est – pozițiile parcelelor cu acces la drumul exterior și A[i][j], 1≤i≤M și 1≤j≤N – valorile de revânzare pentru fiecare parcelă, să se determine:

a) Profitul P_arie_minimă pe care-l poate obține Vlad după cumpărarea și apoi revânzarea suprafeței de teren de arie minimă, împrejmuită conform condițiilor negociate.
b) Profitul maxim P_max pe care-l poate obține Vlad după cumpărarea și apoi revânzarea unei suprafețe de teren împrejmuită conform condițiilor negociate.

ONI 2015, Clasa a X-a

#1195 NMult

Se consideră trei numere naturale nenule n, k și w.

Să se scrie un program care determină numărul m al mulțimilor de forma {x[1], x[2],… , x[k]} având ca elemente numere naturale nenule, ce satisfac simultan condițiile:

 • 1 ≤ x[1] < x[2] < ... < x[k] ≤ n
 • x[i+1] - x[i] ≥ w, 1 ≤ i ≤ k - 1

ONI 2015, Clasa a X-a

Definim o modificare procentuală de preț ca fiind o pereche (c p) formată dintr-un caracter din {‘+‘,‘-‘} și un număr natural p. Dacă c = ‘+‘ atunci are loc o scumpire iar dacă c = ‘-‘ atunci are loc o ieftinire a unui preț, iar numărul p reprezintă procentul de modificare a prețului.

Exemple de modificări procentuale de preț: (+ 35) – reprezintă scumpirea unui preț cu 35%; (– 50) – reprezintă ieftinirea unui preț cu 50%.

Unui preț inițial i se poate aplica o succesiune de n modificări procentuale de preț obținându-se un preț final. Numim ciclu de preț de lungime n o succesiune de n modificări procentuale de preț, cu proprietatea că prețul final este egal cu prețul inițial.

Să se scrie un program care citește un număr natural n și determină numărul de cicluri de preț de lungime n distincte ce conțin cel puțin o dată o modificare procentuală cunoscută (C P).

ONI 2015, Clasa a X-a

Ne aflăm în secția de vopsitorie a uzinei Toyota Motor unde inginerii japonezi prezintă ultimul tip de robot industrial de vopsire. În dorința de a evidenția calitatea și viteza de execuție a roboților, inginerii folosesc pentru demonstrație o tablă de dimensiunea n×n, împărțită în pătrate cu latura egală cu 1, reprezentată sub forma unui tablou bidimensional cu n linii şi n coloane.

Un robot utilizat pentru vopsire are două brațe telescopice care se deplasează de-a lungul unei axe. Fiecare braț poate vopsi într-o unitate de timp un singur pătrat. La momentul de timp t=0 robotul primește comanda de a se poziționa într-un pătrat specificat prin coordonatele (x,y).

În funcție de traiectoria de deplasare roboții folosiți sunt de două tipuri. La momentul de timp t robotul de tip 1 vopsește pătratele aflate la coordonatele: (x-t,y+t) și (x+t,y-t), iar robotul de tip 2 vopsește pătratele aflate la coordonatele: (x+t,y+t) și (x-t,y-t). Pentru vopsirea unui pătrat se consumă 1 litru de vopsea.

Pe tablă sunt așezați m roboți.

Cunoscând pentru cei m roboți coordonatele inițiale (x[i],y[i]), i=1,…,m, se cere să se determine:

a) Cantitatea totală de vopsea care a fost folosită de roboți după t unități de timp
b) Numărul minim de unități de timp necesare formării primului dreptunghi cu arie nenulă. Un dreptunghi corect format este rezultatul intersecției a două traiectorii paralele a doi roboți de tip 1 cu două traiectorii paralele a doi roboți de tip 2, iar colțurile dreptunghiului sunt 4 pătrate care au fost vopsite de doi roboți de tipuri diferite.

ONI 2015, Clasa a X-a

#1198 Sablon1

Se consideră alfabetul englez compus din literele mici, de la a la z.
Se numeşte cuvânt un şir finit, eventual vid, de litere din acest alfabet.
Se numeşte expresie şablon un şir de caractere din alfabet în care pot apărea și caracterele ? şi *.

Un cuvânt se potrivește cu o expresie șablon dacă se poate obține din aceasta astfel:

 • caracterul ? se înlocuiește cu o singură literă din alfabet;
 • caracterul * se înlocuiește cu un cuvânt oarecare, eventual vid;
 • din expresia șablon se poate elimina sau nu, înainte de a efectua înlocuirea caracterelor ? și *, un singur caracter de tip literă.

Considerându-se o expresie șablon și un șir de cuvinte, să se determine, pentru fiecare cuvânt în parte, dacă se potrivește sau nu cu expresia şablon dată.

#1205 Nod

Pe vremea maurilor, transmiterea unor mesaje codificate între două persoane se făcea folosind un cifru numit nod. Cele două persoane alegeau în secret o poveste. Aceasta era scrisă într-o carte folosind litere mici și mari ale alfabetului englez, pe P pagini, numerotate de la 1 la P, fiecare conținând exact R rânduri, numerotate în cadrul fiecărei pagini de la 1 la R, iar fiecare rând fiind format din exact C cuvinte, numerotate în cadrul fiecărui rând de la 1 la C.

Un cuvânt al mesajului de transmis era codificat prin poziția sa în povestea aleasă de cei doi, folosind trei numere scrise cu cifre romane, ce indicau în ordine: numărul paginii, numărul rândului în cadrul paginii, respectiv al cuvântului în cadrul rândului.
Mesajul astfel codificat era scris pe trei linii. Pe prima linie erau scrise numerele paginilor, pe a doua linie numerele rândurilor, iar pe a treia linie erau scrise numerele de ordine ale cuvintelor.

Presupunem că mesajul este format din primul cuvânt de pe al cincilea rând al celei de a doua pagini și din al patrulea cuvânt de pe rândul al doilea al primei pagini. Mesajul putea fi transmis pe trei linii în modul următor:

 • II I (numerele paginilor)
 • V II (numerele rândurilor)
 • I IV (numerele cuvintelor)

Cifrele romane sunt scrise cu majusculele M, D, C, L, X, V, I, iar valorile corespunzătoare lor sunt în ordine: 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1. Valoarea unui număr scris cu cifre romane se calculează parcurgând de la stânga la dreapta cifrele numărului astfel:

 • cifra curentă se adună la valoarea obținută până în acel moment, dacă cifra următoare este mai mică sau egală cu ea;
 • cifra curentă se scade din valoarea obținută până în acel moment, dacă cifra următoare este mai mare decât ea;
 • ultima cifră se adună întotdeauna la valoarea obținută până în acel moment.

De exemplu pentru numărul MCDXLVI scris cu cifre romane, se obține valoarea 1446 în sistem zecimal, astfel: 1000-100+500-10+50+5+1, iar pentru numărul XXI scris cu cifre romane se obține valoarea 21 în sistemul zecimal astfel: 10+10+1.

Cunoscându-se textul poveștii ales de cei doi și mesajul codificat de ei scrieți un program care rezolvă următoarele două cerințe:

a) Rescrie mesajul codificat folosind scrierea cu cifre din sistemul zecimal.
b) Afișează toate cuvintele mesajului decodificat în ordinea în care acestea apar în poveste.

#1219 Cript

Ilinca a citit despre criptarea mesajelor, acum dorește să comunice cu prietena ei Miruna numai prin mesaje criptate folosind un sistem propriu de criptare.

Ilinca ştie că fiecare caracter se reprezintă în memoria calculatorului pe 8 biți, în care se memorează scrierea în baza 2 a codului ASCII al caracterului respectiv. Pentru a cripta caracterul, Ilinca foloseşte o matrice pătratică având 8 linii (numerotate de la 0 la 7 de sus în jos) şi 8 coloane (numerotate de la 0 la 7 de la stânga la dreapta). Pe prima linie a matricei Ilinca scrie cei 8 biţi reprezentând scrierea în baza 2 a codului ASCII al caracterului, pe poziţia 0 fiind scrisă cifra cea mai semnificativă (corespunzătoare lui 27). Pe fiecare dintre următoarele 7 linii din matrice scrie permutarea circulară cu o poziție la stânga a liniei anterioare. Ordonează lexicografic liniile matricei formate și defineşte cript-ul caracterului ca fiind succesi­unea de biți reprezentată de ultima coloană din matrice, parcursă de sus în jos, urmată de indicele liniei din matrice pe care a ajuns după ordonarea lexicografică reprezentarea în baza 2 a codului ASCII al caracterului. Dacă există linii egale în matrice, după ordonarea lexicografică acestea îşi vor păstra ordinea relativă iniţială, astfel că linia conţinând reprezentarea în baza 2 a codului ASCII al caracterului va fi prima dintre acestea.

Pentru a cripta un mesaj, Ilinca scrie în ordine cript-urile caracterelor din mesajul respectiv.

Miruna cunoaşte sistemul de criptare al Ilincăi, ca urmare ştie să decripteze mesajele primite.

Scrieți un program care să rezolve următoarele două cerinţe:
1. citește un mesaj şi afişează mesajul criptat conform sistemului Ilincăi;
2. citeşte un mesaj criptat conform sistemului Ilincăi şi determină mesajul decriptat.

#1220 Scadere

Fie n un număr natural nenul.

Să considerăm o expresie de forma: x[1]-x[2]-x[3]-...-x[n]

Se ştie că scăderea nu este o operaţie asociativă, adică x[1]-(x[2]-x[3])≠(x[1]-x[2])-x[3].

Ca urmare, prin plasarea unor perechi de paranteze în expresie, putem obţine diferite valori.
Pentru problema noastră, vom denumi scădere o expresie de forma de mai sus în care pot apărea şi paranteze rotunde care se închid corect. Valoarea unei scăderi se obţine efectuând operaţiile de scădere în ordine de la stânga la dreapta; dacă apar paranteze, se efectuează mai întâi operaţiile din paranteze.

Date fiind valorile x[1], x[2], …, x[n] care intervin în scădere, scrieţi un program care să rezolve următoarele două cerinţe:

 1. să se determine valoarea maximă a unei scăderi (obţinută prin inserarea convenabilă a unor paranteze rotunde în expresia x[1]-x[2]-x[3]-...-x[n]), precum şi o scădere având valoare maximă.
 2. să se determine valoarea unei scăderi specificate.

ONI GIM 2015, Clasa a VII-a

#1222 TV

Comisia Naţională a Audiovizualului (CNA) este autoritatea care coordonează activitatea posturilor media din România. Șeful CNA-ului dorește o statistică referitoare la publicitatea transmisă de posturile de televiziune. În acest scop, el primește pentru fiecare zi informații în următorul format: d hh:mm:ss, unde d este durata exprimată în secunde a publicității, iar hh:mm:ss este momentul de start al publicității (hh este ora, mm este minutul, iar ss este secunda). Observaţi că d este separat de hh printr-un singur spaţiu, iar următoarele valori sunt separate prin caracterul ':'.

De exemplu o linie de forma:

150 05:02:45

se interpretează astfel: există un post TV care a transmis publicitate cu durata de 150 secunde, ora de început fiind 5, 2 minute și 45 de secunde.

”Secunda de aur” este o secundă în care se difuzează cât mai multă publicitate, adică pe un număr maxim de posturi în acea secundă se transmite publicitate. Dacă sunt mai multe astfel de secunde, “secunda de aur” este considerată prima secundă cu această proprietate în derularea zilei.

Șeful CNA primește în fiecare dimineață lista cu activitatea din ziua anterioară ca o succesiune de linii, fiecare linie având forma descrisă mai sus.

Scrieţi un program care, cunoscând lista din ziua anterioară, să rezolve următoarele cerinţe:

 1. să determine durata totală în care niciun post de televiziune nu a difuzat publicitate;
 2. să determine care este “secunda de aur”.

ONI GIM 2015, Clasa a VII-a

#1223 Magic1

Pentru obținerea Pietrei Filosofale, un alchimist a preparat un elixir folosind un creuzet de capacitate C, în care a turnat picături de metal topit, într-o ordine bine stabilită, în N etape. Numărul de picături turnate într-o etapă este cuprins între 0 și C-1, iar procesul începe când în creuzet s-a turnat prima picătură (în prima etapă numărul de picături turnate este nenul). Picăturile se adună în creuzet una câte una şi, de fiecare dată când acesta se umple complet, alchimistul rosteşte o formulă magică, provocând transformarea întregului conţinut într-o singură picătură, apoi continuă procesul. O rețetă de obținere a elixirului se exprimă printr-un șir de N numere, reprezentând numărul de picături turnate în cele N etape.

De exemplu, aplicând rețeta 5 6 1 0, cu un creuzet de capacitate C=7, în cele N=4 etape procesul este:

 • etapa 1: se toarnă 5 picături;
 • etapa a 2-a: se toarnă 6 picături, astfel: după primele 2 picături se umple creuzetul (5+2=7) și deci se rosteşte formula magică, în creuzet rămânând o picătură; se continuă cu celelalte 4 picături; la finalul etapei în creuzet sunt 5 picături (1+4=5);
 • etapa a 3-a: se toarnă o picătură; la finalul etapei în creuzet sunt 6 picături (5+1=6);
 • etapa a 4-a: se toarnă 0 picături; după ultima etapă creuzetul conține 6 picături (6+0=6).

O rețetă care corespunde Pietrei Filosofale trebuie să conducă, la finalul aplicării ei, la obținerea unei singure picături, chintesența metalelor amestecate. Bineînțeles, sunt mai multe astfel de rețete.

Fiind un tip responsabil, alchimistul a lăsat posterității un set de tratate, care cuprind toate aceste rețete. El a scris pe fiecare pagină câte o rețetă, astfel încât niciuna să nu se repete în cadrul întregii lucrări. Pe vremea aceea erau meșteri pricepuți, care fabricau tratate de dimensiuni corespunzătoare, încât fiecare pagină să poată cuprinde o rețetă ca a noastră, oricât de lungă ar fi ea. Fiecare tratat are P pagini și doar după ce completează toate cele P pagini ale unui tratat, alchimistul începe un nou tratat.

Se cere numărul de rețete publicate în ultimul tratat.

ONI GIM 2015, Clasa a VIII-a

#1227 Spioni

Gigel si Ionel se joacă de-a spionii! De aceea ei imaginează o modalitate de a codifica un mesaj astfel încât nimeni să nu îl poată descifra. Toate mesajele lor au lungimea o putere a lui 2. Ei numerotează literele mesajului începând cu 1. Apoi separă literele în două categorii: cele cu număr de ordine impar în stânga, cele cu număr de ordine par în dreapta, păstrând ordinea lor. Procedeul continuă pentru fiecare grupă nou rezultată începând cu cea din stânga, până când fiecare grupă obţinută conţine un singur caracter. După terminarea operaţiilor alipesc grupele de câte o literă rezultate, începând de la stânga spre dreapta şi obţin mesajul codificat.

De exemplu pentru mesajul MESAJNECODIFICAT procedează astfel:
1. numerotează

MESAJNECODIFICAT
123456789...

2. separă

MSJEOIIA          EANCDFCT      apoi repetă paşii 1 şi 2 pentru 
12345678          12345678      fiecare grupă rezultată

MJOI    SEIA      ENDC    ACFT
1234    1234      1234    1234

MO  JI   SI  EA    ED NC   AF CT
12  12   12  12    12 12   12 12

M O J I  S I E A    E D N C  A F C T
1 2 1 2  1 2 1 2    1 2 1 2  1 2 1 2  

până se obţine un singur caracter în fiecare grupă şi alipind literele de la stânga spre dreapta rezultă mesajul codificat: MOJISIEAEDNCAFCT

Scrieţi un program care să rezolve următoarele două cerinţe:

 1. dat fiind un mesaj, să determine codificarea acestuia;
 2. dat fiind un mesaj codificat, să determine decodificarea acestuia.

#1232 kswap

Fie A = (a[1],a[2],…,a[N]) o permutare a mulțimii {1,2,…,N}.

Permutarea A o numim K-swap dacă prin aplicarea algoritmului de sortare bubble-sort sunt necesare exact K swapuri (interschimbări) pentru ca aceasta să devină permutarea identică.
Reamintim algoritmul bubble-sort:

do {  
  ok = 1;  
  for ( i = 1; i < N; i ++ )   
    if ( a[i] > a[i+1] ){    
       swap(a[i], a[i+1]);  
       ok = 0;  
    }
}while( ok == 0 );     

Pentru N și K dat să se determine numărul de permutări K-swap ale mulțimii {1,2,…,N}.

Lot Juniori, Valcea, 2015

#1234 easydel

Victor are la dispoziție multe cuburi din lemn, toate de aceeași dimensiune, fiecare fiind colorat cu una din culorile 0, 1, 2, …, 9. El a inventat un joc sub forma unui algoritm:

 • Pasul 0 – Se inițializează variabila X cu zero.
 • Pasul 1 – Se aleg la întâmplare un număr de cuburi și se formează cu ele un șir. Cuburile din șir sunt lipite unul de altul.
 • Pasul 2 – Dacă toate cuburile din șir au aceeași culoare, atunci se afișează valoarea variabilei X și jocul se oprește. În caz contrar se trece la pasul 3.
 • Pasul 3 – Se alege o culoare C și apoi toate cuburile de culoarea C se elimină din șir. Locurile cuburilor eliminate rămân temporar libere.
 • Pasul 4 – Orice cub din șir va fi deplasat spre stânga lui, cât timp pozițiile vecine sunt libere. Se mărește X cu 1 la fiecare deplasare cu o poziție. Operațiile de deplasare se încheie când nu se mai pot efectua mutări spre stânga. Apoi se revine la pasul 2.

Se consideră un șir cu cel puțin două elemente reprezentând culorile cuburilor din șir. Se cere să se calculeze valoarea maximă pe care o poate avea X.

Lot Juniori, Valcea, 2015

#1236 Pastile

Manole este extrem de răcit. Din această cauză a mers la medicul de familie care l-a sfătuit urmeze un tratament cu N pastile, din care trebuie să ia în fiecare zi câte o jumătate. A cumpărat de la farmacie o cutie în care se aflau exact N pastile, fiecare dintre ele având pe suprafață o dungă care marchează jumătatea ei.

Manole începe să își ia tratamentul și constată că poate proceda doar astfel:

 • scoate din cutie o pastilă întreagă din care folosește, în ziua respectivă, doar jumătate din ea, iar jumătatea rămasă o pune înapoi în cutie;
 • scoate din cutie o jumătate de pastilă, rămasă din una din zilele anterioare, pe care o folosește în ziua respectivă.

Scrieți un program care determină numărul de posibilități în care poate lua toate cele N pastile, procedând după procedeul descris mai sus.

Lot Juniori, Valcea, 2015

Specificul insulelor din arhipelagul Maldive (Oceanul Indian) este faptul că toate cele N insule ale sale au forma unui triunghi. Localizarea acestor insule folosește coordonatele carteziene ale celor trei vârfuri.

Administrația acestor insule dorește să instaleze un dispozitiv de emisie-recepţie pe apă sau pe o insulă, într-un punct având coordonate numere naturale (xD, yD), ce transmite semnale numai pe direcții orizontale și verticale concomitent, cu următoarele proprietăţi:

 • notând cu NRO numărul de insule la care ajunge semnalul pe orizontală și cu NRV numărul de insule la care ajunge semnalul pe verticală, suma NRO + NRV trebuie să fie maximă;
 • dacă există mai multe puncte cu proprietatea anterioară, atunci se va alege punctul cel mai mic în ordine lexicografică.

Să se scrie un program care cunoscând numărul de insule N şi coordonatele carteziene ale vârfurilor acestora, determină coordonatele xD și yD cu proprietățile din enunţ.

Lot Juniori Severin, 2015

Dându-se n fracții ireducitibile sortate crescător și un număr k să se determine numărul de subșiruri de exact k elemente în care diferența dintre două fracții consecutive este egală cu 1. De asemenea, prima fracție din subșir trebuie să nu fie supraunitara.

#1240 Ab3

Să se rezolve n inecuații.

Runda Tractor I

Zoli și D’Umbră s-au pierdut într-un labirint cu n x n camere dispuse pe cate n linii și n coloane. D’Umbră se află în camera (1, 1), iar Zoli se află în camera (n, n). Aceștia vor trebui să parcurgă labirintul pentru a se întâlni.

Numerele iajb sunt numerele care pot fi scrise sub forma i * a + j * b. Cunoscând a și b și un număr n, să se determine valorile i și j pentru care se vor forma primele n numere iajb in ordine crescătoare.

Se dă n un număr natural nenul. Să se afle câte soluții are ecuația x1+x2+...+xn=0 în mulțimea {-1,0,1}.

Se consideră algoritmul:

citeşte k , n;
s = 0;
for (i1 = 1 ; i1 ≤ k ; i1++)
 for (i2 = 1 ; i2 ≤ i1 ; i2++)
  for (i3 = 1 ; i3 ≤ i2 ; i3++)
   ........................................
    for (in = 1 ; in ≤ in-1 ; in++)
     s = s + in;
scrie s;
stop.

Să se scrie un program care implementează algoritmul de mai sus.

Lot Juniori, Resita, 2012

Fie N un număr natural format din cifre nenule.

Să se determine suma tuturor numerelor distincte ce se pot forma cu toate cifrele numărului N.

Lot Juniori, Sovata, 2014

Se consideră un număr natural N și fie A mulţimea tuturor numerelor naturale cuprinse între 1 şi N2.

Numim partiție a mulțimii A un set de submulțimi A1, A2, ..., AN cu proprietățile:

 • Reuniunea celor N submulțimi are ca rezultat mulțimea A;
 • Intersecția oricăror două submulțimi distincte este mulțimea vidă;
 • Numărul de elemente ale fiecărei submulțimi Ai, 1 ≤ i ≤ N, este N;
 • Elementele fiecărei submulţimi sunt aşezate în ordine crescătoare;

Să se scrie un program care determină o partiție a mulțimii A cu proprietăţile:

 • Sumele elementelor fiecărei submulţimi Ai, 1 ≤ i ≤ N, sunt egale;
 • Pentru oricare submulțime Ai, 1 ≤ i ≤ N, diferența oricăror două elemente succesive ale sale este diferită de N+1 și de N-1;

Lot Juniori, Vaslui, 2014

Hackerul Gigel e pus pe șotii. El încearcă să suprasolicite o rețea de calculatoare cu un pachet de date corupt. Ajutați-l să paseze la inifinit pachetul între calculatoare!

Să se scrie o funcție C++ care inserează înaintea fiecărui element par al unei liste simplu înlănțuită dublul său.

Să se scrie o funcție C++ care inserează după fiecare element par al unei liste simplu înlănțuită dublul său.

Să se scrie o funcție C++ care inserează o anumită valoare înaintea unui element dat dintr-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care inserează o anumită valoare după un element dat dintr-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care șterge dintr-o lista simplu înlănțuită toate elementele pare.

Să se scrie o funcție C++ care determină șterge dintr-o lista simplu înlănțuită un element dat.

Să se scrie o funcție C++ care determină șterge dintr-o lista simplu înlănțuită elementul situat după un element dat.

#1175 FListaSuma C++

Să se scrie o funcție C++ care determină suma elementelor impare dintr-o lista simplu înlănțuită care sunt situate între două elemente pare.

Să se scrie o funcție C++ care determină câte perechi de elemente prime între ele sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care determină câte perechi de elemente consecutive egale sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care determină câte elemente sunt memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Cei m cowboys și cei n aliens s-au întâlnit în vestul sălbatic și, păstrând tradiția locului, s-au așezat în șir indian. Cum cowboys erau gazde primitoare și în special foarte precaute, s-au gândit că între doi cowboys consecutivi ar fi bine să fie cel mult un alien (din motive de securitate). De asemenea primul și ultimul din șir să fie cawboys. Dilema care s-a ivit a fost numărul de moduri în care s-ar putea așeza în șir indian ținând cont de condițiile de securitate impuse.

Să se scrie o funcție C++ care șterge primul element al unei liste simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care adaugă o valoarea la începutul unei liste simplu înlănțuită.

#1169 FAfisareLista C++

Să se scrie o funcție C++ care afișează pe ecran valorile memorate într-o lista simplu înlănțuită.

Să se scrie o funcție C++ care adaugă o valoarea la finalul unei liste simplu înlănțuită.

#144 copii

În Bistriţa sunt N copii, fiecare dintre ei având un număr preferat Xi . Copii se aşează pe un rând, cu poziţiile numerotate de la 1 la N. După ce copii s-au aşezat, profesoara de educaţie fizică le cere să execute M mişcări de tipul (a, b), cu semnificaţia că îşi vor schimba ordinea copii care se află între poziţiile a şi b, inclusiv.

Să se răspundă la Q întrebări de tipul p, cu semnificaţia: care este numărul preferat al copilului, care se află pe poziţia p, după executarea mişcărilor cerute de profesoara de educaţie fizică.

Grigore Moisil 2013

#1157 KSort2

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale și un număr k. Ordonați crescător primele k elemente ale vectorului și descrescător ultimele n-k elemente.

Pentru sortare se va folosit metoda QuickSort sau MergeSort.

Se dau înălțimile a n copii, numerotați de la 1 la n, exprimate prin numere naturale. Afișați numerele de ordine ale copiilor în ordinea crescătoare a înălțimii lor.

Pentru sortare se va folosit metoda QuickSort sau MergeSort.

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă toate elementele şirului au număr par de cifre.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă are elementele ordonate crescător.

Se dă un vector cu n elemente numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă toate elementele vectorului sunt egale.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă toate elementele şirului sunt pare.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în șir există elemente prime.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera să se verifice dacă în şir există elemente impare.

#1114 Stiva1

Olivius d’Info a primit de ziua lui o stivă şi s-a bucurat foarte tare. S-a tot gândit ce să facă cu ea şi a inventat un joc de logică pentru colegii lui de clasă.

În prima fază el a scris mai multe bileţele, conţinând fiecare câte o permutare a primelor n numere naturale nenule: 1, 2, 3, … , n. Bileţelele scrise conţin permutări pentru diferite valori ale lui n.

A clasificat aceste permutări în permutări stivuite şi permutări nestivuite.

O permutare este stivuită dacă se poate obţine pe parcursul introducerii în stivă a numerelor 1, 2, 3, ...,n în această ordine, prin extragerea elementelor, în ordinea indicată în permutare.

O permutare nestivuită este o permutare care NU se poate obţine prin procedeul de mai sus.

Respectând procedeul lui Olivius, pentru n=4, permutarea stivuită (2,1,3,4) se obţine astfel:

Succesiunile (3,1,2,4) şi (4,2,1,3) sunt permutări nestivuite.

În faza a doua, unele bileţele au fost scurtate din stânga şi/sau din dreapta. Astfel, din permutarea stivuită (2,1,3,4) se pot obţine succesiuni de lungime mai mică: (1,3,4), (2,1,3), (1,3), (3) etc.

Orice succesiune care aparţine unei permutări stivuite, poate aparţine şi unei permutări nestivuite. De exemplu, succesiunea (2,1,3) aparţine atât permutării stivuite (2,1,3,4), cât şi permutării nestivuite (4,2,1,3).

Dându-se mai multe succesiuni de numere naturale distincte, determinaţi, pentru fiecare dintre acestea, dacă aparţin cel puţin unei permutări stivuite.

Suleiman I s-a confruntat în anul 1548 cu mari probleme interne. În acel an, el a primit vestea că într-una din regiunile Imperiului se pregăteşte o răscoală. Harta Imperiului este realizată sub forma unui tablou bidimensional cu n linii şi m coloane, iar fiecare element al tabloului corespunde unei regiuni a Imperiului. În fiecare regiune erau deja cantonaţi soldaţi, dar pentru a preîntâmpina răscoala sultanul decide ca toţi cei k soldaţi din Garda Imperială să fie trimişi în regiuni, întărindu-le pe cele păzite de mai puţini soldaţi. Distribuirea lor respectă următoarele reguli:

 • Dacă există o singură regiune cu număr de soldaţi mai mic decât al tuturor celorlalte regiuni, trimite un soldat în această regiune.
 • Dacă există mai multe regiuni cu acelaşi număr minim de soldaţi, trimite un soldat în regiunea care iniţial avea un număr mai mic de soldaţi. Dacă mai multe regiuni aveau acelaşi număr iniţial de soldaţi, se trimite un soldat în regiunea cu indicele liniei mai mic, iar dacă regiunile sunt pe aceeaşi linie, în regiunea cu indicele coloanei mai mic.

Suleiman continuă distribuirea soldaţilor din garda imperială în regiuni conform celor precizate anterior, până la epuizarea soldaţilor din Garda Imperială.

Cunoscându-se n, m şi k reprezentând numărul de linii, numărul de coloane, respectiv numărul de soldaţi din Garda Imperială, precum şi numărul de soldaţi existent deja în regiunile Imperiului, să se determine:
a) numărul de regiuni din Imperiu în care vor fi trimişi soldaţii din Garda Imperială, respectiv numărul minim de soldaţi care se vor găsi într-o regiune, după trimiterea soldaţilor din Garda Imperială;
b) distanța maximă între două regiuni în care au fost trimiși soldaţi ai Gărzii Imperiale. Distanța între o regiune A și o regiune B se calculează folosind formula |LA- LB| + |CA- CB|, unde (LA ,CA) reprezintă coordonatele regiunii A, precizate prin numărul liniei și coloanei, respectiv (LB ,CB) reprezintă coordonatele regiunii B, precizate prin numărul liniei și coloanei.

ONI 2014, Clasa a X-a

#1112 Puteri4

Nu e un secret pentru nimeni faptul că Mireluş se antrenează în timpul liber cu probleme de algoritmică. De curând a aflat că un număr natural N, pentru care există două numere naturale nenule A şi B (B>1) astfel încât N = A^B, se numeşte putere. Mireluş şi-a propus să determine numărul de puteri din intervalul [X, Y], unde X şi Y sunt numere naturale nenule.

Cum probabil v-aţi imaginat deja, Mireluş nu a reuşit să rezolve această problemă şi a decis să ceară ajutorul Olimpiei D’Info. Pentru a fi sigur că nici ea nu greşeşte, i-a dat un set de intervale şi i-a cerut să determine pentru fiecare interval numărul de puteri corespunzător.

Dându-se numărul de intervale T şi pentru fiecare din cele T intervale cele două extremităţi, determinaţi numărul de puteri corespunzător fiecărui interval dat de Mireluş Olimpiei.

ONI 2014, Clasa a X-a

#1111 Zimeria

Olimpia D’Info a găsit o placă gravată ce conţine mai multe cuvinte scrise cu semne grafice necunoscute, fiecare cuvânt fiind format din exact 5 semne grafice. Studiind cu atenție cuvintele, a dedus că în scrierea acestora sunt utilizate 12 semne grafice distincte şi a asociat câte o literă mică din alfabetul englez fiecărui semn. După asociere, a stabilit pentru fiecare semn o complexitate, scriind literele în ordinea crescătoare a complexităților pe care le-a stabilit anterior. Olimpia consideră că această ”complexitate” este cel mai potrivit criteriu de ordonare lexicografică.

Cunoscând ordinea semnelor și cuvintele de pe placă determinaţi:
a) Numărul de cuvinte distincte existente pe placă.
b) Şirul de cuvinte ordonat lexicografic, conform criteriului formulat de Olimpia.

#1110 Spion1

Spionul 008 vrea să găsească o locație secretă în junglă, având asupra lui un dispozitiv de localizare. Iniţial spionul se află la intrarea în junglă pe nivelul 1 şi cu fiecare pas, el avansează de la nivelul i la nivelul i+1, ajungând la locaţia secretă, aflată pe ultimul nivel, în poziţia u faţă de marginea stângă a nivelului curent. Pentru a ajunge în locaţia secretă, el poate să se deplaseze cu o poziţie spre Sud-Est (codificat cu caracterul E) sau spre Sud-Vest (codificat cu caracterul V), trecând de pe nivelul i pe nivelul i+1 cu viteză constantă. Numărul de poziţii de pe un nivel creşte cu unu faţă de nivelul anterior, conform imaginii alăturate. Numim traseu o succesiune formată din caracterele E sau V, corespunzătoare deplasării spionului de pe nivelul 1 la locaţia secretă. Pentru exemplul din figura alăturată succesiunea de caractere VEEVE reprezintă un traseu ce corespunde locaţiei secrete din poziţia 4 a nivelului 6.

Cunoscând succesiunea de caractere corespunzătoare unui traseu, determinaţi:
a) poziţia locației secrete de pe ultimul nivel;
b) numărul de trasee distincte pe care le poate urma spionul plecând din poziţia inițială pentru a ajunge în locaţia secretă corespunzătoare traseului dat. Două trasee se consideră distincte dacă diferă prin cel puţin o poziţie.

ONI 2014, Clasa a X-a

#1109 Joc5

Costel are o mare pasiune pentru rezolvarea cubului Rubik, atât de mare încât a început să facă cercetări și calcule diverse pornind de la acest joc. Ultima lui idee, inspirată de cubul Rubik, folosește un cub de latură 2 unități, compus din 8 cuburi cu latura de o unitate (cub unitate), având fețele exterioare colorate. Fiecare cub unitate are 3 fețe exterioare şi fiecare dintre acestea este colorată cu una din cele 10 culori disponibile, codificate prin cifrele de la 0 la 9.

Figura 1 Figura 2

Identificarea cuburilor unitate se face conform specificaţiilor din Figura 1. Cubul care nu este vizibil în Figura 1 are coordonatele (1, 1, 2). Cubul lui Costel permite efectuarea următoarelor tipuri de mutări, asemănătoare cu cele din cubul Rubik:

M1: Paralelipipedul 1 conține cuburile unitate de coordonate: (1, 1, 1); (1, 2, 1); (2, 1, 1); (2, 2, 1). Acesta este un disc așezat orizontal și poate fi rotit cu 90 de grade către dreapta, în sensul acelor de ceasornic.
M2: Paralelipipedul 2 conține cuburile unitate de coordonate: (1, 1, 2); (1, 2, 2); (2, 1, 2); (2, 2, 2). Acesta este un disc așezat orizontal și poate fi rotit cu 90 de grade către dreapta, în sens invers acelor de ceasornic.
M3: Paralelipipedul 3 conține cuburile unitate de coordonate: (1, 1, 1); (2, 1, 1); (1, 1, 2); (2, 1, 2). Acesta este un disc așezat vertical și poate fi rotit cu 90 de grade către planul îndepărtat, în sens invers acelor de ceasornic.
M4: Paralelipipedul 4 conține cuburile unitate de coordonate: (1, 2, 1); (2, 2, 1); (1, 2, 2); (2, 2, 2). Acesta este un disc așezat vertical și poate fi rotit cu 90 de grade către planul îndepărtat, în sensul acelor de ceasornic.

Prin configurație se înțelege memorarea culorii fiecărei fețe exterioare a celor 8 cuburi unitate, deci culorile celor 24 de feţe exterioare. Aplicând o succesiune validă de mutări se obține o altă configurație.

Pentru ușurința memorării unei configurații, Costel utilizează desfășurarea în plan a celor 6 fețe ale cubului său după modelul din Figura 2, care ilustrează modul în care sunt dispuse fețele în desfăşurare. Fiecare faţă a cubului conţine patru feţe exterioare ale cuburilor unitate având, în ordine, coordonatele specificate în figură.

Fiind date o configuraţie iniţială şi o configuraţie finală ale jocului, determinați numărul minim de mutări prin care se poate ajunge de la configurația inițială la configurația finală şi succesiunea corespunzătoare de mutări prin care se poate obţine configuraţia finală.

#1108 Traseu

Într-un oraș există un hotel de formă cubică, cu N etaje, numerotate de la 1 la N. Suprafața fiecărui etaj K (1 ≤ K ≤ N) este pătratică și este împărțită în N x N camere identice alăturate, dispuse pe N linii și N coloane, fiecare cameră având drept etichetă un triplet de numere naturale (K L C) (K=etajul, L=linia, C=coloana, 1 ≤ L, C ≤ N), ca în imaginea alăturată.

Dintre cele N x N x N camere ale hotelului, una este specială deoarece în ea locuiește de mult timp un șoricel. Fiind isteț, el știe eticheta camerei în care se află precum și eticheta camerei în care bucătarul hotelului depozitează alimente.

Studiind hotelul, șoricelul a constatat că pe fiecare etaj, din orice cameră poate intra în toate camerele care au un perete comun cu aceasta (existând un mic orificiu pentru aerisire).

De asemenea, șoricelul a constatat că din fiecare cameră (situată la etajele 2, 3, …, sau N-1) poate intra în camera situată imediat deasupra ei și în camera situată imediat sub ea.

Fiind un șoricel binecrescut, el nu intră în nicio cameră ocupată de clienți ca să nu-i deranjeze. Hotelul având mulți clienți, șoricelul trebuie să-și găsească cel mai scurt traseu de la camera lui la camera cu alimente, traseu care să treacă printr-un număr minim de camere, toate neocupate.

Se cere să se determine:
a) numărul de camere prin care trece cel mai scurt traseu al șoricelului de la camera lui la camera cu alimente (inclusiv camera lui şi camera cu alimente);
b) etichetele camerelor prin care trece traseul determinat la punctul a).

Gigel este un pasionat al triunghiurilor. El colectează beţişoare de diferite lungimi şi le asamblează în diferite triunghiuri. Ieri, el avea 6 beţişoare de lungimi 5, 2, 7, 3, 12 şi 3. Din aceste bețișoare, Gigel a construit un triunghi de laturi 3, 3 şi 5, iar beţişoarele de lungimi 2, 7, 12 au rămas nefolosite pentru că aceste lungimi nu pot forma laturile unui triunghi.
Din acest motiv, Gigel s-a hotărât să facă o colecţie de beţişoare, dintre care oricum ar alege 3 elemente, acestea să nu poată forma laturile unui triunghi, proprietate pe care o vom numi în continuare proprietate anti-triunghi. Gigel, pornind de la setul iniţial de lungimi 2, 7, 12, s-a gândit la două metode de realizare a unei colecţii de 5 beţişoare cu proprietatea anti-triunghi, şi anume:
1.Păstrează cel mai scurt beţişor, cel de lungime 2, şi creează un set nou adăugând alte beţişoare de lungime mai mare sau egală cu cel iniţial. De exemplu, următoarele 5 lungimi sunt corecte: 2, 2, 12, 50, 30.
2.Păstreză toate beţişoarele, şi anume 2, 7,12, pe care le va completa cu alte beţişoare de diferite lungimi (mai scurte sau mai lungi), astfel ca proprietatea anti-triunghi să se păstreze. Următoarele 5 lungimi respectă proprietatea anti-triunghi: 2, 7, 12, 4, 1.

Cunoscând un şir de n numere naturale nenule a 1 ,a 2 ,…,a n având proprietatea
anti-triunghi, şi un număr k (k>n), se cere să construiţi un şir de k numere naturale având proprietatea anti-triunghi, în conformitate cu una dintre următoarele două restricţii:
Varianta 1. Cel mai mic element este identic cu cel mai mic element din şirul iniţial.
Varianta 2. Printre cele k elemente ale şirului construit se regăsesc toate elementele şirului iniţial.

OJI 2014, Clasa a X-a

#1028 Ferma

Un fermier deține o fermă de formă dreptunghiulară cu lungimea m metri și lățimea n metri. Respectând principiul rotației culturilor, fermierul și a realizat un plan pentru semănarea culturilor în noul an. Astfel ,el a desenat un dreptunghi pe care l-a împărțit în m * n celule, fiecare corespunzând unui metru pătrat, și a colorat în culori diferite zonele care corespund unor culturi diferite. O cultură poate fi semănată pe mai multe parcele. Două celule care au o latură comună aparțin aceleiași parcele dacă au aceeași culoare (sunt însămânțate cu aceeași cultură). Fermierul are posibilitatea să irige o sigură parcelă și dorește să aleagă parcela cu cea mai mare suprafață. Nefiind mulțumit de suprafața rezultată, s-a întrebat dacă ar putea schimba cultura de pe o singură celulă, astfel încât să obțină o parcelă de suprafață mai mare.

Dându-se dimensiunile fermei și pentru fiecare celulă culoarea corespunzătoare culturii semănate, determinați:

 • Cerința 1: Suprafața maximă a unei parcele în planul inițial.
 • Cerința 2: Numărul liniei, respectiv al coloanei celulei pe care va semăna o altă cultură și culoarea corespunzătoare noii culturi în vederea obţinerii celei mai mari parcele posibile.

OJI 2014, Clasa a X-a

Ilinca este o fetiţă căreia îi place foarte mult să deseneze; ea a făcut multe desene pe care le-a numerotat de la 1 la d şi apoi le-a multiplicat (toate copiile poartă acelaşi număr ca şi originalul după care au fost făcute). În vacanţă s-a hotărât să-şi deschidă propria expoziţie pe gardul bunicilor care are mai multe scânduri; pe fiecare scândură ea aşează o planşă (un desen original sau o copie). Ilinca ţine foarte mult la desenele ei şi doreşte ca fiecare desen să apară de cel puţin k ori (folosind originalul şi copiile acestuia). Ilinca se întreabă în câte moduri ar putea aranja expoziţia. Două moduri de aranjare sunt considerate distincte dacă diferă cel puţin prin numărul unei planşe (de exemplu: 2 1 3 3 este aceeaşi expoziţie ca şi 2 3 1 3, dar este diferită de 2 1 3 1 şi de 1 3 3 1).

Cunoscând n numărul de scânduri din gard, d numărul desenelor originale şi k numărul minim de apariţii al fiecărui desen, să se determine în câte moduri poate fi aranjată expoziţia, ştiind că Ilinca are la dispoziţie oricâte copii doreşte.

Se consideră un şir de cuvinte separate două câte două printr-un spaţiu. Fiecare cuvânt este caracterizat prin numărul de ordine care reprezintă poziţia lui în şirul de cuvinte (primul cuvânt are numărul de ordine 1). Unui cuvânt i se pot aplica în mod repetat următoarele transformări: primul caracter al cuvântului (cel mai din stânga) se şterge de acolo şi se adaugă după ultimul caracter din cuvânt. Astfel, dintr-un cuvânt s cu k caractere se pot obţine alte k-1 cuvinte pe care le numim cuvinte obţinute din transformarea cuvântului s. De exemplu, dintr-un cuvânt format din 4 caractere c1c2c3c4, cuvintele obţinute prin transformarea lui sunt: c2c3c4c1, c3c4c1c2, c4c1c2c3.

Se caută în şirul de cuvinte prima pereche de cuvinte vecine (a,b), în care al doilea cuvânt din pereche (cuvântul b) este identic cu un cuvânt obţinut din transformarea lui a. Dacă există o astfel de pereche, se şterge cuvântul b din şir. Prin ştergerea cuvântului b din şir, acesta va avea mai puţin cu un cuvânt! Se repetă operaţia de căutare de mai sus până când în şirul rămas nu mai există o pereche (a,b) de cuvinte vecine, astfel încât b să fie obţinut prin transformarea lui a.

Se ştie că pe parcursul modificărilor, cuvintele nu-şi schimbă numerele de ordine pe care le-au avut iniţial.

Scrieţi un program care să citească şirul de cuvinte şi să afişeze:

a) numărul de ordine al primului cuvânt şters sau valoarea 0 în cazul în care nu se şterge niciun cuvânt
b) numerele de ordine ale cuvintelor rămase după finalizarea operaţiilor de modificare.

#1079 Comp

Locuitorii planetei Eudora folosesc o reprezentare mai ciudată a numerelor naturale, astfel că orice număr natural va fi scris notând câte mii, sute, zeci, respectiv unităţi conţine acesta. De exemplu, numărul 3207 se poate reprezenta în mai multe moduri echivalente: 3m2s7u (3 mii 2 sute şi 7 unităţi), 32s0z7u (32 sute 0 zeci şi 7 unităţi), 32s7u, 3207u, etc.

Pentru a compara două numere naturale, eudorienii folosesc semnele < şi >, acestea având semnificaţia cunoscută şi pe Terra, iar pentru a calcula suma a două numere naturale utilizează semnul +.

Pentru a testa abilităţile pământenilor în privinţa lucrului cu numere naturale, eudorienii au trimis pe Terra un fişier text ce conţine N linii, fiecare linie fiind o comparaţie de forma:

expresie1>expresie2
sau
expresie1<expresie2

Observaţi că o comparaţie este constituită din două expresii separate prin semnul < sau prin semnul >.

O expresie este compusă dintr-un număr natural sau dintr-o sumă de două sau mai multe numere naturale, toate scrise în forma eudoriană. Fişierul nu conţine caractere spaţiu.

Scrieţi un program care determină câte dintre comparaţiile date utilizează semnul <, precum şi valoarea de adevăr a fiecărei comparaţii dintre cele N date (afişând 0 dacă acea comparaţie e falsă, respectiv 1 dacă acea comparaţie e adevărată).

#1077 Litere

Algorel a primit un joc care conţine n jetoane pe care sunt scrise litere mari ale alfabetului. Fiecare literă are asociat un cod format dintr-o singură cifră nenulă. Jetoanele se aşează în ordinea dată iniţial, iar prin citirea literelor de pe acestea, de la primul la ultimul jeton, se formează un cuvânt. Dacă se citesc numerele de pe fiecare jeton, începând de la primul la ultimul, se obţine un număr k1. Jocul continuă la fel, dar se aşează jetoanele începând de la al doilea la ultimul, obţinându-se un nou număr k2. Apoi, se aşează jetoanele începând de la al treilea la ultimul, obţinându-se un nou număr k3, ş.a.m.d. până se ajunge la aşezarea doar a ultimului jeton, caz în care se obţine numărul kn.

Scrieţi un program care citeşte numărul n de jetoane, cele n litere asociate jetoanelor, precum şi codurile asociate literelor, în ordinea apariţiei lor şi afişează:

a) numărul de perechi de litere consecutive din cuvântul iniţial care au proprietatea că o literă este vocală şi cealaltă este consoană (ordinea lor nu contează);
b) numărul k1, format din aşezarea iniţială a jetoanelor;
c) suma k1+k2+…+kn.

Prin convenţie numim expresie aritmetică ponderată o expresie construită astfel:

 • expresia conţine numere întregi de cel mult 2 cifre despărţite prin virgulă;
 • numim k-şir o enumerare de k numere despărţite prin virgulă (k≥1);
 • o expresie poate conţine unul sau mai multe k-şiruri;
 • expresia foloseşte paranteze rotunde şi paranteze drepte.

Evaluarea expresiei se face după următoarele reguli:

 • dacă expresia conţine un singur k-şir atunci rezultatul expresiei este reprezentat de suma celor k numere. Exemplu: 2,4,1 = 2+4+1 = 7.
 • dacă în expresie întâlnim un k-şir delimitat de paranteze rotunde rezultatul evaluării acestui k-şir va fi reprezentat de suma maximă a unui secvenţe ce aparţine k-şirului, unde prin secvenţă se înţelege o succesiune de numere aflate pe poziţii consecutive în şir. Exemplu: (-2,4,-1,3,-2,-3,2) => secvenţa de sumă maximă este 4,-1,3 a cărui sumă este egală cu 6.
 • dacă în expresie întâlnim un k-şir delimitat de paranteze pătrate, elementele k-şirului fiind numerotate 1,2,..,k, rezultatul evaluării acestui k-şir va fi reprezentat de valoarea elementului aflat pe poziţia [(k+1)/2] dacă şirul ar fi ordonat crescător (mediana unui şir). Exemplu: [-2,9,10,3,5] => şirul ordonat [-2,3,5,9,10] => iar valoarea expresiei este egală cu 5.
 • evaluarea parantezelor se face dinspre interior spre exterior.

Fiind dată o expresie aritmetică ponderată să se determine:

 • câte numere întregi conţine expresia aritmetică;
 • care este valoarea expresiei aritmetice.

OJI 2011, Clasa a X-a

#1066 AI

Institutul Naţional de Robotică Avansată realizează o serie de teste ultimei generaţii de roboţi inteligenţi proiectaţi de specialiştii acestuia. Sistemul de testare se bazează pe o reţea de senzori formată din n segmente egale dispuse orizontal şi n segmente egale dispuse vertical. Distanţa între două segmente alăturate orizontale, respectiv verticale este de 1 metru. Fiecare segment orizontal este în contact cu fiecare segment vertical. Denumim nod un punct în care un segment orizontal şi unul vertical vin în contact. Segmentele sunt numerotate: cele orizontale de sus în jos începând de la 1 iar cele verticale de la stânga la dreapta începând de la 1.

Un nod va fi identificat prin două numere: primul reprezintă numărul segmentului orizontal iar al doilea numărul segmentului vertical care vin în contact în respectivul nod.

Într-unul dintre nodurile reţelei se află o ţintă. În alte două noduri se află câte o sursă ce emite o rază laser. O astfel de sursă emite raza într-o singură direcţie. Raza laser are o grosime neglijabilă. Cele două surse sunt astfel orientate încât raza emisă de fiecare “loveşte” ţinta. Cele două noduri în care sunt plasate sursele sunt astfel alese încât cele două raze nu se intersectează decât în nodul unde se află ţinta.

În alte două noduri ale reţelei se află câte un robot. Fiecare robot se poate deplasa dintr-un nod în cele vecine (cele aflate sus, jos, în stânga şi în dreapta), dar fără să iasă din cadrul reţelei. Roboţii se deplasează cu 1 m/secundă.

Se efectuează experimente în care roboţii sunt programaţi să se deplaseze prin reţea cu scopul de a proteja ţinta faţă de cele două raze laser. Un robot poate proteja ţinta fie ocupând nodul unde se află sursa, fie ocupând un nod prin care trece raza laser în drumul de la sursă către ţintă (razele laser nu “ocolesc” roboţii). Dimensiunea roboţilor este atât de mică încât, în acest al doilea caz, ei protejează ţinta faţă de raza laser doar când nodurile unde sunt sursa, ţinta şi robotul sunt coliniare iar robotul este între sursă şi ţintă. În momentul în care un robot ajunge într-un nod unde protejează ţinta faţă de una dintre raze, el se poate opri sau poate să îşi continue deplasarea. Dacă îşi continuă deplasarea astfel încât noua poziţie ocupată de acel robot şi poziţiile ţintei şi sursei nu mai sunt coliniare, atunci acel robot nu mai protejează ţinta. Din modul în care sunt alese poziţiile nodurilor pentru ţintă şi sursele laser rezultă că nu există nicio poziţie în care un robot să protejeze simultan ţinta faţă de ambele raze.

Fiecare robot este dotat cu o reţea neuronală şi poate învăţa din experimentele anterioare pe unde să se deplaseze. Pentru a mări capacitatea de adaptare a roboţilor, în k noduri ale reţelei sunt aşezate obstacole care fac ca roboţii să nu poată trece prin nodurile respective. Deoarece obstacolele folosite sunt transparente, razele laser pot trece prin acestea fără a le fi afectată intensitatea sau direcţia. Două sau mai multe obstacole dispuse pe acelaşi segment, în noduri alăturate, formează un zid. Lungimea unui zid este egală cu numărul de obstacole din care este alcătuit.

Cerințe:

1) Determinaţi lungimea maximă a unui zid.
2) Determinaţi numărul minim de secunde în care cei doi roboţi pot proteja ţinta faţă de cele două raze laser.

OJI 2011, Clasa a X-a

#1056 Unific

Se consideră un şir A=(A1, A2, ..., AN), format din N numere naturale nenule. Două numere se consideră vecine dacă se află pe poziţii alăturate (Ai are ca vecini pe Ai-1 şi Ai+1, pentru orice 1<i<N, A1 are ca vecin doar pe A2, iar AN are ca vecin doar pe AN-1).

Dacă două elemente vecine Ai, Ai+1 (1≤i<N) au cel puţin o cifră comună, ele se pot unifica. Procedeul de unificare constă în eliminarea din numerele Ai şi Ai+1 a tuturor cifrelor comune şi adăugarea prin alipirea numărului obţinut din Ai+1 la numărul obţinut din Ai, formându-se astfel un nou număr. Numărul Ai va fi înlocuit cu noul număr, iar numărul Ai+1 va fi eliminat din şir.

De exemplu, numerele Ai=23814 şi Ai+1=40273 au cifrele 2, 3, 4 comune, după unificare obţinem Ai=817, iar Ai+1 este eliminat; observaţi că dacă după eliminarea cifrelor comune, numerele încep cu zerouri nesemnificative, acestea vor fi eliminate, apoi se realizează alipirea.

Dacă în urma eliminării cifrelor comune, unul dintre numere nu mai are cifre, atunci numărul rezultat va avea cifrele rămase în celălalt. Dacă în urma eliminării cifrelor comune atât Ai cât şi Ai+1 nu mai au cifre, atunci ambele numere vor fi eliminate din şir, fără a fi înlocuite cu o altă valoare.

Ordinea în care se fac unificările în şir este importantă: la fiecare pas se alege prima pereche de elemente vecine Ai Ai+1 care poate fi unificată, considerând şirul parcurs de la stânga la dreapta. (De exemplu, considerând Ai=123, Ai+1=234, Ai+2=235, se unifică Ai cu Ai+1 => Ai=14, iar unificarea cu următorul număr nu mai este posibilă).

Cunoscându-se şirul celor N numere naturale, să se determine:

a) cifra care apare cel mai frecvent în scrierea tuturor celor N numere; dacă există mai multe cifre cu aceeaşi frecvenţă de apariţie maximă, se va reţine cea mai mică cifră.
b) şirul obţinut prin efectuarea unui număr maxim de unificări, după regulile descrise în enunţ.

#1038 Zona2

Ionuţ pleacă în drumeţie într-o porţiune de teren de formă pătratică cu latura de N metri. O hartă a zonei are trasat un caroiaj care împarte zona în N*N pătrate unitate, cu latura de 1 metru. Astfel harta zonei are aspectul unui tablou pătratic cu N linii şi N coloane. Liniile şi coloanele sunt numerotate de la 1 la N. Elementele tabloului bidimensional corespund pătratelor unitate. Zona poate fi parcursă străbătând oricare dintre laturile pătratelor unitate cel mult o singură dată.

Ionuţ pleacă din punctul aflat în colţul din dreapta jos al pătratului unitate din linia X, coloana Y şi se deplasează făcând un pas (parcurgând o latură a unui pătrat unitate) în una din direcţiile Nord, Est, Sud, Vest. Pentru a reţine mai uşor traseul foloseşte următoarea codificare pentru cele 4 direcţii: 1 pentru deplasarea spre Nord, 2 pentru deplasarea spre Est, 3 pentru deplasarea spre Sud, respectiv 4 pentru deplasarea spre Vest.

Ajuns într-alt punct (colţ de pătrat unitate), Ionuţ continuă să se deplaseze fără a trece de mai multe ori pe aceeaşi latură a unui pătrat unitate.

Ionuţ se opreşte în momentul în care ajunge într-un punct prin care a mai trecut. Traseul străbătut între cele două treceri prin acelaşi punct delimitează o zonă de teren formată din pătrate unitate.

Dându-se linia X şi coloana Y corespunzătoare poziţiei de plecare a lui Ionuţ, dimensiunea zonei N, lungimea traseului L şi traseul determinaţi:
a) Numărul de paşi parcurşi între prima şi a doua trecere prin punctul de oprire.
b) Numărul de pătrate unitate interioare zonei delimitată de traseul străbătut între cele două treceri prin acelaşi punct.

OJI 2013, clasa a X-a

#1037 Calcule

Gigel a studiat recent şirurile cu n elemente, numere naturale. Pentru un astfel de şir S, Gigel doreşte să afle răspunsul la întrebările:

a) Care este numărul minim de subşiruri strict crescătoare în care se poate partiţiona S?
b) Care este numărul de secvenţe, modulo 20011, cu suma elementelor divizibilă cu k care se pot obţine din S?

Dându-se un şir S cu n elemente numere naturale şi un număr natural k se cere să se răspundă la cele două întrebări.

OJI 2013, clasa a X-a

Se consideră un text memorat într-o matrice M, definită prin coordonatele colţului stânga sus (x1,y1) şi coordonatele colţului dreapta jos (x2,y2).

Prin aplicarea unui algoritm de compresie, matricei M i se asociază un şir de caractere, notat CM. Şirul de caractere CM este construit prin aplicarea următoarelor reguli:

 1. dacă matricea M are o singură linie şi o singură coloană atunci CM conţine numai caracterul memorat în matrice;
 2. dacă toate elementele matricei sunt identice atunci întreaga matrice M se comprimă şi CM este şirul kc, unde k reprezintă numărul de caractere din matrice, iar c caracterul memorat;
 3. dacă matricea este formată din caractere diferite şi are cel puţin două linii şi două coloane atunci:
  • matricea este împărţită în 4 submatrice A, B, C, D după cum este ilustrat în figura alăturată, unde coordonatele colţului stânga sus ale submatricei A sunt (x1,y1), iar coordonatele colţului dreapta jos sunt ((x2+x1)/2,(y2+y1)/2);
  • CM este şirul *CACBCCCD unde CA, CB, CC, CD sunt şirurile de caractere obţinute, în ordine, prin compresia matricelor A, B, C, D utilizând acelaşi algoritm;
 4. dacă matricea este formată din caractere diferite, are o singură linie şi mai multe coloane atunci CM este şirul *CACB unde A, B, CA, CB au semnificaţia descrisă la punctul 3.;
 5. dacă matricea este formată din caractere diferite, are mai multe linii şi o singură coloană atunci CM este şirul *CACC unde A, C, CA, CC au semnificaţia descrisă la punctul 3.;

Dat fiind şirul de caractere CM ce se obţine în urma aplicării algoritmului de compresie asupra unei matrice M de dimensiune NxN să se determine:

 1. numărul de împărţiri care au fost necesare pentru obţinerea textului compresat;
 2. matricea iniţială din care provine textul compresat.

#1031 Culori2

Pasiunea Mirunei este să coloreze. Vacanţa trecută şi-a petrecut-o la bunica ei la ţară şi pentru că se cam plictisea s-a gândit să vopsească gardul de la casa bunicii.

Gardul este compus din N scânduri dispuse una lângă alta. Miruna a găsit în garajul bunicii 5 cutii de vopsea de culori diferite: albă, albastră, roşie, verde şi galbenă. Când a vopsit gardul, Miruna a respectat următoarele reguli:

 1. Dacă o scândură era vopsită cu alb, următoarea scândură o vopsea obligatoriu cu albastru
 2. Dacă o scândură era vopsită cu albastru, atunci următoarea scândură o vopsea cu alb sau roşu
 3. Dacă o scândură era vopsită cu roşu, atunci următoarea scândură o vopsea cu albastru sau verde
 4. Dacă o scândură era vopsită cu verde, atunci următoarea scândură o vopsea cu roșu sau galben
 5. Dacă o scândură era vopsită cu galben, atunci următoarea scândură o vopsea obligatoriu cu verde

După ce a și-a terminat treaba Miruna își admira “opera de artă” și se întreba în câte moduri diferite ar fi putut să vopsească gardul bunicii.

OJI 2012, clasa a a X-a

În câte moduri putem aranja numerele de la 1 la n astfel încât numerele pare să fie situate pe poziții impare iar cele impare pe poziții pare ?

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda MergeSort, ordonați crescător elementele acestui șir.

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort, ordonați crescător elementele acestui șir.

#1023 Cmmdc3

Se dă un sir cu n elemente, numere naturale nenule. Folosind metoda Divide et Impera, determinaţi cel mai mare divizor comun al elementelor acestui șir.

#1020 MaxPrim

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element prim din acest șir.

#1019 Maxim6

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați cel mai mare element din acest șir.

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați câte elemente impare sunt în acest șir.

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor pare din acest șir.

#1015 SumVec

Se consideră un șir cu n elemente, numere naturale. Folosind metoda Divide et Impera, determinați suma elementelor acestui șir.

Să se determine numărul submulțimilor cu k elemente ale unei mulțimi cu n elemente.

În câte moduri putem aranja n persoane pe n locuri astfel încât suma dintre numărul persoanei și numărul locului să fie divizibilă cu p?

Se dau datele de naștere a n persoane, numerotate de la 1 la n, în forma an luna zi. Să se determine numărul de ordine al celei mai tinere și al celei mai în vârstă persoană dintre cele date.

Se dau a, b, c și p numere naturale, astfel încât a ≥ b + c și p număr prim. Să se afle dacă numărul \( { a! \over b!\ \cdot \ c! } \) este divizibil cu p, și să se afle exponentul lui p în descompunerea în factori primi a acestui număr.

Se consideră un text alcătuit din mai multe linii, în care cuvintele sunt separate prin spatii și caractere din setul .,;:-?!. Să se determine cuvintele distincte din text care conţin subşirul ate, fără a face distincţie între litere mari şi mici.

#1003 Baze1

Se dau două numere b1 b2, reprezentând două baze de numeraţie şi două şiruri de cifre x y, reprezentând două numere: x în baza b1, y în baza b2. Determinaţi suma numerelor x şi y în baza 10.

#1000 CNP

Se consideră un fişier care conţine informaţii despre mai multe persoane, sub o formă nestructurată. Informaţiile sunt dispuse pe linii de maxim 200 de caractere şi pot conţine CNP-uri valide. Ştiind că CNP-ul unei persoane este un şir de exact 13 cifre consecutive, scrieţi un program care determină şi scrie în fişierul de ieșire, pe linii distincte, toate CNP-urile extrase din text. Dacă în fișierul de intrare nu se află niciun CNP, în fișierul de ieșire se va afișa numai valoarea 0.

#996 Div3

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se afişeze elementele şirului pentru care suma cifrelor este divizibilă cu 3.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se afişeze elementele şirului care sunt termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se dă un şir cu cel mult 255 de caractere. Să se determine câte vocale conţine.

Se va defini şi utiliza subprogramul apcar, cu doi parametri:

 • s – un şir cu cel mult 255 de caractere
 • c – un caracter

care returnează numărul de apariţii ale caracterului c în şirul s.

Se dă o matrice pătratică cu n linii și n coloane, numerotate de la 1 la n și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor aflate strict deasupra diagonalei secundare a matricei.

Se va defini și folosi subprogramul sub, cu 3 parametri:

 • n – dimensiunea matricei
 • x – matricea
 • k – un număr natural, 1 < k ≤ 2*n

care va returna suma tuturor elementelor aij din matrice pentru care i + j = k.

Să se scrie un program care citește o listă de cuvinte şi le afişează în ordine alfabetică.

#988 Prime

Se dă un tablou cu n elemente, numere naturale. Să se afișeze numerele prime din șir, în ordinea în care apar în șir.

Se va defini și apela subprogramul prim, care verifică dacă un număr natural este prim.

Se dă o matrice pătratică cu n linii și n coloane și elemente numere naturale. Să se afișeze indicii liniilor pentru care suma elementelor este număr par.

Se va defini și folosi subprogramul suma, cu 3 parametri:

 • x – matricea
 • n – dimensiunea matricei
 • p – un număr natural, 1 ≤ p ≤ n

care va returna suma elementelor de pe linia p a matricei x.

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ care realizează ștergerea dintr-un tablou unidimensional dat a elementelor cu indici între două valori date.

Dintre n puncte date prin coordonatele lor, să se determine numărul maxim de puncte coliniare.

Se dau două şiruri de caractere s şi t. Să se elimine din s toate apariţiile lui t.

Se dă o propoziție formată din litere mici ale alfabetului englez, spații și semnele de punctuație ,.. Determinați un cuvânt palindrom din propoziție, primul în ordine alfabetică.

Se dă o propoziție care conține numai litere mici ale alfabetului englez și spații. Să se afișeze cuvintele din propoziție care conțin numai vocale.

Se dă un șir de caractere. Să se determine câte vocale din șir sunt cuprinse între două consoane.

#964 cod

Olimpiada de Informatică, etapa pe sector, Bucureşti, 2007

#957 Zana

Castelul Zânei Spiriduşilor este construit pe o suprafaţă dreptunghiulară având n*m camere identice, de formă pătratică, dispuse câte m pe direcţia Ox şi câte n pe direcţia Oy ca în desenul de mai jos în care n=3 şi m=6. Din fiecare cameră se poate intra în orice cameră învecinată, cameră care are un perete comun cu acesta. Fiecare cameră este identificată prin coordonatele sale, ca în figură.

În castel, trăiesc k spiriduşi împreună cu Zâna lor. Fiind în curând aniversarea zilei de naştere a Zânei, fiecare spiriduş a pregătit câte un cadou pe care îl ascunde, nevăzut de ceilalţi, într-una din camerele castelului. Tradiţia acestei sărbătoriri, impune următoarele reguli:

 1. În căutarea cadourilor, Zâna porneşte din camera de coordonate (1,1). Ea se deplasează prin camerele castelului cât timp în aceste camere nu se află niciun cadou.
 2. Căutarea se încheie în momentul în care Zâna intră într-o cameră în care se află cel puţin un cadou. Zână va primi toate cadourile aflate în acestă cameră, restul cadourilor vor dispărea.

Scrieţi un program care să citească din fişierul zana.in numerele naturale n, m, k şi cele k coordonatele ale camerelor în care spiriduşii au ascuns cadourile, şi care să determine:

a) numărul n1 maxim de cadouri pe care le poate primi Zâna în urma respectării regulilor;
b) numărului n2 al camerelor în care poate ajunge Zâna respectând regulile, camere ce conţin fiecare câte n1 cadouri.

Olimpiada de Informatică, etapa pe sector, Bucureşti, 2010

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente 0 sau 1, reprezentând planul unui teren în care 0 reprezintă o zonă accesibilă, iar 1 reprezintă o zonă inaccesibilă. O zonă a terenului are ca și coordonate linia și coloana corespunzătoare din matrice. Într-o zonă cunoscută a matricei se află un robot, iar în altă zonă, e asemenea cunoscută, se află o roboțică. Determinați numărul minim de pași prin care robotul va ajunge la roboțică. Dacă nu este posibil ca robotul să ajungă la roboțică, rezultatul va fi -1.

#72 FSumVec C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ care returnează suma elementelor unui tablou unidimensional cu indici din afara unui interval dat.

#938 FSumRec C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ recursiv care returnează suma elementelor unui tablou unidimensional transmis ca parametru.

#1863 NumarareRec C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv numarare, care primeşte prin parametrul v un tablou unidimensional cu cel mult 100 de elemente întregi, iar prin parametrul n numărul efectiv de elemente din v.

Subprogramul returnează numărul de perechi de elemente vecine din tabloul v care sunt egale.

Se dau în plan, un punct și un segment. Să se determine distanța minimă de la punctul dat la un punct aparținând segmentului.

Se dau în plan, un punct și o dreaptă. Să se determine distanța de la punct la dreaptă.

Se dau coordonatele în plan pentru n puncte. Să se afișeze valoarea ariei poligonului pe care acestea îl formează.

Se dau puncte distincte în plan. Asociem fiecărui punct semidreapta care pornește din originea sistemului de coordonate și trece prin acel punct. Să se afișeze punctele în ordine crescătoare a unghiului pe care semidreapta asociată îl face cu semidreapta spre plus infinit a axei OX. Dacă două unghiuri sunt egale se va afișa punctul cel mai apropiat de origine.

Se dau două segmente în plan, specificate prin coordonatele capetelor. Să se verifice dacă au cel puțin un punct comun.

Se dau un punct și un segment în plan. Să se verifice dacă punctul se găsește pe segment.

Se dau coordonatele în plan a trei puncte. Să se afișeze valoarea ariei triunghiului pe care îl formează.

Se dau coordonatele în plan a două puncte. Să se afișeze pătratul distanței dintre ele.

#926 FSumDiv3Rec C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ recursiv care returnează suma elementelor divizibile cu 3 ale unui tablou unidimensional transmis ca parametru.

Scrieți definiția completă a subprogramului recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum opt cifre fiecare.

Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului mini valoarea minimă din tabloul x, prin intermediul parametrului maxi valoarea maximă din x, iar prin intermediul parametrului sum suma elementelor din tabloul x.

#924 MultipluRec C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului recursiv C++ multiplu care are 3 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 100 de numere naturale mai mici decât 1000, n, numărul efectiv de elemente ale tabloului şi k, un număr natural.

Subprogramul returnează numărul de elemente din tablou care sunt multipli ai numărului k şi au ultima cifră egală cu k.

Se dau coordonatele carteziene a n puncte în plan. Să se determine distanța maximă dintre un punct dat și originea sistemului de coordonate și numărul de puncte situate la acea distanță față de origine.

Se dă un tablou cu n elemente, numere naturale. Să se înlocuiască fiecare element din tablou care nu este număr prim cu cel mai mic număr prim, mai mare decât el.

Se vor defini și apela următoarele subprograme:

 • citire, care citește de la tastatură valoarea lui n și cele n elemente ale tabloului
 • afisare, care afișează pe ecran elementele tabloului, separate prin exact un spațiu
 • prim, care verifică dacă un număr natural este prim
 • urmatorul_prim, care determină pentru un număr dat cel mai mic număr prim, mai mare decât acesta, folosind subprogramul prim
 • inloc, care realizează înlocuirile cerute.

În programele C/C++ nu se vor folosi variabile globale.

Pentru un număr natural x mai mare decât 1 numim redusul lui x cel mai mic număr natural care are exact aceiași divizori primi ca și x.

Se dă un tablou cu n elemente, numere naturale mai mari decât 1. Să se înlocuiască fiecare element din tablou cu redusul său și apoi să afișeze elementele din tabloului ordonate descrescător.

Se vor defini și apela următoarele subprograme:

 • citire, care citește de la tastatură valoarea lui n și cele n elemente ale tabloului
 • afisare, care afișează pe ecran elementele tabloului, separate prin exact un spațiu
 • redus, care determină pentru un număr dat redusul său
 • sortare, care sortează descrescător un tablou
 • inloc, care realizează înlocuirile cerute.

În programele C/C++ nu se vor folosi variabile globale.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să determine cifra maximă și cifra minimă a unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatele prin intermediul unor parametri de ieșire.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să determine numărul de cifre egale cu zero ale unui număr natural transmis ca parametru și să întoarcă rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

#918 SumCifRec1 C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină suma cifrelor unui număr natural n transmis ca parametru și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

#917 CmmdcRec1 C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină cel mai mare divizor comun a două numere transmise ca parametri și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care determină factorialul unui număr transmis ca parametru și întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieșire.

Se dă un șir de caractere ce conține doar litere mici ale alfabetului englez. Să se afișez cel mai lung subșir care apare de cel puțin două în șirul dat.

Se dă un tablou cu n elemente, numere naturale. Să se elimine din tablou toate elementele care sunt palindrom.

Se vor defini și apela următoarele subprograme:

 • citire, care citește de la tastatură valoarea lui n și cele n elemente ale tabloului
 • afisare, care afișează pe ecran elementele tabloului, separate prin exact un spațiu
 • palindrom, care verifică dacă un număr dat ca parametru este palindrom
 • eliminare, care elimină din tablou un element a cărui poziție este dată ca parametru.

În programele C/C++ nu se vor folosi variabile globale.

Se dă un vector cu n elemente numere întregi, n fiind număr par. Să se ordoneze crescător elementele din prima jumătate a vectorului și descrescător elementele din a doua jumătate.

Se vor defini și apela următoarele subprograme:

 • citire, care citește valoarea lui n și cele n elemente ale tabloului
 • afisare, care afișează elementele tabloului, separate prin exact un spațiu
 • sortare, care ordonează elementele vectorului cuprinse între doi indici transmiși ca parametru. Criteriul de ordonare (crescător/descrescător) va fi transmis ca parametru.

În programele C/C++ nu se vor folosi variabile globale.

#912 PrimeVecine C++

Să se scrie o funcție C++ care, pentru un număr natural n transmis ca parametru, determină și întoarce prin intermediul unor parametrii de ieșire cel mai mare număr prim mai mic decât n și cel mai mic număr prim mai mare decât n.

#911 Cifre6 C++

Să se scrie o funcție C++ care primește ca parametri două numere n și k și determină cel mai mare număr care poate fi scris cu k cifre ale lui n. Funcția va întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

#910 KPrefix C++

Să se scrie o funcție C++ care primește ca parametri două numere n și k și determină numărul format din primele k cifre ale lui n. Funcția va întoarce rezultatul prin intermediul unui parametru de ieşire.

#909 PermCircCif C++

Să se scrie o funcție C++ care să realizează permutarea circulară spre stânga a cifrelor unui număr natural. Numărul este transmis prin intermediul unui parametru care se întoarce din funcție modificat.

Scrieți definiția completă a funcției C++ afisare care primește doi parametri a și b și afișează pe ecran, în ordine crescătoare, numerele naturale prime cuprinse între a și b, inclusiv acestea.

Scrieți definiția completă a funcției C++ afisare care primește doi parametri a și b și afișează pe ecran, în ordine crescătoare, numerele naturale cuprinse pare între a și b, inclusiv acestea.

#906 SumaCifre C++

Să se scrie o funcție C++ care să determine suma cifrelor pare și suma cifrelor impare pentru un număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatele prin intermediul unor parametri de ieşire.

#905 DetCifre C++

Să se scrie o funcție C++ care să determine prima și ultima cifră a unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatele prin intermediul unor parametri de ieşire.

#904 Concat C++

Să se scrie o funcție C++ care primește doi parametri a și b și returnează numărul obținut prin concatenarea lui a cu b.

#903 Cezar

În criptografie, cifrul Caesar este una dintre cele mai simple și mai cunoscute modalități de criptare a unui text. Este un cifru cu substituție, în care fiecare literă textul inițial este înlocuită cu o literă care se află în alfabet la o distanță fixă față de cea înlocuită. Această metodă este numită așa după Iulius Cezar, care o folosea pentru a comunica cu generalii săi.
De exemplu, cu o deplasare de 3 poziții, A este înlocuit cu D, B devine E și așa mai departe – în final X devine A, Y devine B, Z devine C. Celelalte caractere din text rămân nemodificate. Astfel, textul ana are mere devine dqd duh phuh.

Să se scrie un program care citește un text și un număr reprezentând deplasarea și îl criptează folosind cifrul Cezar cu deplasarea dată.

#902 Factorial2 C++

Să se scrie o funcție C++, cu un parametru, n, care returnează cel mai apropiat număr de n care este factorialul unei valori.

#900 OrdonareF1 C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ ordonare care are 2 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 1000 de numere naturale mai mici decât 1.000.000.000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului.

Subprogramul ordonează descrescător elementele tabloului a, fără a returna valori.

#899 OrdonareF C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ ordonare care are 2 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 1000 de numere naturale mai mici decât 1.000.000.000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului.

Subprogramul ordonează crescător elementele tabloului a, fără a returna valori.

#898 SumFactCif C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze suma factorialelor cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#897 SumCifF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.

#896 FactorialF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru valoarea lui n!, adică 1•2•...•n.

#1826 ZeroF C++

Să se scrie o funcție C++ care să returneze pentru un număr natural n transmis ca parametru numărul de cifre zero de la finalul lui n! = 1•2•...•n.

#895 PermutarePF C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ permutare care are 2 parametri: a, prin care primeşte un tablou unidimensional cu maximum 100 de numere naturale mai mici decât 1000 și n, numărul efectiv de elemente ale tabloului.

Subprogramul verifică dacă elementele vectorului a reprezintă o permutare fără puncte fixe a mulțimii {1,2,...,n} și returnează valoarea 1 în caz afirmativ, respectiv 0 în caz negativ.

#894 CifMinMax C++

Să se scrie o funcție C++ care să determine cea mai mare și cea mai mică cifră a unui număr natural transmis ca parametru. Funcția va întoarce rezultatele prin intermediul unor parametri de ieşire.

Se dă un șir de caractere format din cuvinte, separate prin spații. Cuvintele conțin doar litere mici ale alfabetului englez. Afișați, în ordine lexicografică, cuvintele distincte din șir.

Limba păsărească este foarte simplă; și asemănătoare cu limba română! Un text scris în română se traduce în păsărește astfel: după fiecare vocală se inserează litera p și vocala respectivă.

Se dă o propoziție scrisă în limba păsărească. Să se traducă în limba română.

Limba păsărească este foarte simplă; și asemănătoare cu limba română! Un text scris în română se traduce în păsărește astfel: după fiecare vocală se inserează litera p și vocala respectivă.

Se dă o propoziție scrisă în limba română. Să se traducă în păsărească.

Se dă o propoziție formată din litere mari și mici ale alfabetului englez, cifre, spații și semne de punctuație, în care literele mari și mici se consideră identice. Determinați vocala din șir cu număr maxim de apariții.

Se citește un șir format din cel mult 255 caractere, litere mici ale alfabetului englez. Să se determine ce mai lungă secvență din șir formată numai din consoane.

Cele mai multe editoare de text moderne oferă utilizatorilor o serie de opțiuni pentru modificarea textului grupate sub numele Change Case. Aceste opțiuni sunt:

 1. lowercase – toate literele din text sunt transformate în litere mici. Celelalte caractere rămân neschimbate;
 2. UPPERCASE – toate literele din text sunt transformate în litere mari. Celelalte caractere rămân neschimbate;
 3. TitleCase – prima literă a fiecărui cuvânt este transformată în litere mari, celelalte în litere mici;
 4. iNVERTcASE – prima literă a fiecărui cuvânt este transformată în litere mici, celelalte în litere mari;
 5. Sentencecase – prima literă a fiecărei propoziții este transformată în literă mare, celelalte în litere mici.

Se dă un sir de caractere format din litere mari și mici ale alfabetului englez, cifre, spații și semnele de punctuație .,;, în care cuvintele sunt alcătuite din litere sau cifre, iar propozițiile sunt separate prin punct (.), precum și o transformare dintre cele date care trebuie aplicată.

Aplicați asupra șirului dat transformarea precizată și afișați șirul.

Se dă un şir de caractere ce conţine cuvinte formate din litere mici ale alfabetului englez, separate prin unul sau mai multe spații. Să se determine câte cuvinte din sir sunt anagrame ale ultimului cuvânt, fără a fi identice cu acesta.

Harta unei galaxii îndepărtate are forma unei matrice cu n linii și m coloane, în care fiecare element corespunde unei planete. Unele planete sunt locuibile, altele sunt afectate de radiații nucleare și nu pot fi locuite. Deplasarea prin galaxie se poate face doar de la o planetă la alta, cu condiția să fie ambele locuibile și să se învecineze pe linie sau pe coloană (teleportarea și zborul hiperluminic nu au fost încă inventate).

În această galaxie există patru imperii, având ca nume litere mari diferite ale alfabetului englez, iar capitalele lor sunt situate în cele patru colțuri ale matricei. Ele își dispută din cele mai vechi timpuri controlul planetelor locuibile din galaxie, dar acum au ajuns la un acord: fiecare imperiu va controla planetele locuibile situate față de el la o distanță mai mică decât față de celelalte trei imperii. Dacă o planetă se află la aceeași distanță minimă față de două sau mai multe imperii, ea va rămâne necontrolată de niciun imperiu. Planetele nelocuibile nu fac parte din niciun imperiu. Prin distanța dintre două planete se înțelege distanța minimă dintre ele.

Afișați harta galaxiei în care planetele sunt marcate în conformitate cu imperiul care le controlează.

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară, formată din n*m camere dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Anumite camere sunt ocupate şi nu pot fi vizitate, celelalte sunt libere și pot fi vizitate. Dintr-o cameră se poate trece în altă cameră dacă ambele sunt libere și se învecinează pe linie sau pe coloană.

În anumite camere sunt paznici. Din motive de securitate, paznicii se pot deplasa din camera inițială în anumite camere libere din apropiere, dar fără a se îndepărta la o distanță mai mare decât o valoare cunoscută. Fiecare paznic va verifica periodic camerele libere în care poate ajunge.

Să se determine numărul de camere din clădire care nu sunt verificate de niciun paznic.

Se consideră harta unei suprafețe deșertice, dată sub forma unei matrice cu n linii și m coloane, formată din n*m zone. Fiecare zonă poate fi accesibilă sau inaccesibilă. Dintr-o zonă accesibilă se poate trece în altă zonă accesibilă învecinată cu prima pe linie sau pe coloană.

Un călător dorește să traverseze deșertul de la nord (prima linie) la sud(ultima linie). Pentru aceasta el poate sa aleagă oricare zonă accesibilă de pe prima line și dorește să ajungă pe ultima linie cu număr minim de pași.

#882 Lac

Se dă harta unui lac de formă dreptunghiulară, împărțit în n*m zone dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Zonele pot fi acoperite cu apă, sau pot fi zone de uscat. Zonele de uscat care sunt învecinate pe linie sau pe coloană formează insule sau peninsule. Peninsule conțin cel puțin o zonă de uscat pe marginea lacului (matricei), în timp ce insulele sunt situate în întregime în interiorul lacului.

Cunoscând harta lacului, determinați numărul de insule și numărul de peninsule.

Se dă un număr natural n. Construiți un șir format din primele 2n numere naturale, dispuse astfel:

 • se pleacă de la șirul 1 2
 • exact la mijlocul acestui șir se inserează șirul 3 4 și se obține 1 3 4 2
 • exact la mijlocul acestui șir se inserează șirul 5 6 7 8 și se obține 1 3 5 6 7 8 4 2
 • etc
 • în general, la mijlocul șirului format din primele 2k numere naturale se inserează șirul ordonat format din următoarele 2k numere naturale.

Se dă o tablă dreptunghiulară formată din n linii și m coloane, definind n*m zone, unele dintre ele fiind libere, altele conținând obstacole. Într-o zonă precizată se află un șoarece care se poate deplasa pe tablă trecând din zona curentă în zona învecinată cu aceasta pe linie sau pe coloană. Scopul sau este să ajungă la o bucată de brânză aflată într-o zonă de asemenea precizată, fără a părăsi tabla, fără a trece prin zone care conțin obstacole și fără a trece de două ori prin aceeași zonă.

Determinați o modalitate prin care șoarecele poate să ajungă la bucata de brânză.

Se consideră un șir de n intervale închise întregi. Două intervale consecutive în șir care au intersecția nevidă se reunesc și se înlocuiesc în șir cu intervalul reuniune. Operația se repetă până când nu mai sunt în șir două intervale consecutive cu intersecția nevidă.

Să se determine câte intervale există în șir după realizarea acestor operații.

Gigel are un set de n cuburi. Fiecare cub este marcat cu un număr natural, de la 1 la n și i se cunoaște lungimea laturii – număr natural. Cu o parte dintre aceste cuburi Gigel va construi o stivă, astfel:

 • fiecare cub se analizează o singură dată, în ordinea numerelor marcate;
 • dacă stiva nu conține niciun cub, cubul curent devine baza stivei
 • dacă cubul curent are mai latura mai mică sau egală cu cubul din vârful stive, se adaugă pe stivă;
 • dacă cubul curent are latura mai mare decât cubul din vârful stivei, se vor înlătura de pe stivă cuburi (eventual toate) până când cubul curent are latura mai mică sau egală cu cubul din vârful stivei.

Să se afișeze numerele de pe cuburile existente la final în stivă, de la bază spre vârf.

#875 Stiva

Să se scrie un program care gestionează o stivă de numere întregi. Inițial stiva este vidă. Programul va citi de la tastatură o listă de operații, care pot fi:

 • push X – adaugă valoarea întreagă X pe stivă;
 • pop – elimină elementul din vârful stivei;
 • top – afișează elementul din vârful stivei.

Programul va realiza asupra stivei operațiile citite, în ordine. Afișările se fac pe ecran, câte o valoare pe linie.

Se citeşte un număr natural n. Să se scrie n ca sumă de puteri crescătoare ale lui 2.

#870 Depou

Se consideră un depou de cale ferată precum cel din imagine:

Pe linia A se află n vagoane, numerotate cu valori distincte de la 1 la n, într-o ordine oarecare. Vagoanele trebuie mutate pe linia C, în ordinea 1 2 .. n. Pentru aceasta se poate muta câte un vagon de pe o linie pe alta, în ordinea indicată de săgeți:
A -> B, A -> C sau B -> C.

Să se determine o succesiune de operații care să mute toate vagoanele de pe linia A pe linia C în ordinea dorită.

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară, împărțită în n*m camere, dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Dintr-o cameră se poate trece în oricare dintre cele 4 camere vecine pe linie sau pe coloană. Unele camere sunt închise, și în ele nu se poate intra deloc. Trecerea dintr-o cameră în altă cameră durează un minut.

Camerele formează zone. O zonă este alcătuită dintr-un număr maxim de camere cu proprietatea că oricum am alege două camere din zonă se poate ajunge dintr-o cameră în alta trecând doar prin camere libere.

În anumite camere se află echipe de pompieri. Fiecare echipă deservește zona din care face parte camera echipei.

S-a constatat că așezarea echipelor în camere nu este tocmai corectă. Mai precis, există zone care nu sunt deservite de nicio echipă de pompieri. Pentru corectarea acestei probleme există două operații posibile:

 • mutarea unor echipe din camera curentă în altă cameră – operație care costă 1 leu
 • crearea unor echipe noi și plasare lor în camere – operație care costă 2 lei

Să se determine costul minim al operațiilor necesare, astfel încât fiecare zonă din clădire să fie deservită de cel puțin o echipă de pompieri.

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară, împărțită în n*m camere, dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Dintr-o cameră se poate trece în oricare dintre cele 4 camere vecine pe linie sau pe coloană. Unele camere sunt închise, și în ele nu se poate intra deloc. Trecerea dintr-o cameră în altă cameră durează un minut.

În anumite camere se află echipe de pompieri. Pentru o intervenție cât mai rapidă în caz de incendiu în una dintre camerele clădirii, este necesar să se știe, pentru fiecare cameră care este timpul minim în care o echipă de pompieri ajunge în acea cameră.

Se dau patru numere naturale n a x y. Să se afișeze elementele mulțimii M, cu următoarele proprietăți:

 • toate elementele lui M sunt numere naturale mai mici sau egale cu n;
 • a se află în M;
 • dacă b se află în M, atunci b+x și b+y se află în M.

#866 Acces

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară, împărțită în n*m camere, dispuse sub forma unei matrice cu n linii și m coloane. Dintr-o cameră se poate trece în oricare dintre cele 4 camere vecine pe linie sau pe coloană. Unele camere sunt închise, și în ele nu se poate intra deloc. Trecerea dintr-o cameră în altă cameră durează un minut.

În una dintre camere se află proprietarul clădirii, care dorește să afle, pentru fiecare dintre camere care este timpul minim necesar pentru a ajunge în acea cameră.

Parolele sunt cele mai utilizate modalități de stabilire a identității unei persoane. În IT este necesară utilizarea unor parole tari, care să nu poată fi ghicite cu ajutorul unor programe specializate.

În continuare, prin parolă tare înțelegem un sir de caractere care respectă următoarele condiții:

 • conține cel puțin 8 caractere
 • conține cel puțin o literă mică
 • conține cel puțin o literă mare
 • conține cel puțin o cifră
 • conține cel puțin un caracter dintre .,?!;:_@#

Se dă n o listă cu n parole. Să se determine câte dintre ele sunt parole tari.

Fie un șir de caractere. Prin dublarea șirului înțelege oglindirea sa și concatenarea oglinditului la șirul inițial. De exemplu, prin dublarea șirului arc se obține șirul arccra. Orice șir de caractere se poate obține prin dublarea de un număr de ori (eventual de zero ori) a unui șir de caractere.

Se dă un șir de caractere s. Să se determine numărul maxim de operații de dublare care pot fi aplicate succesiv pentru a obține șirul s.

#859 Rime

Se dă o mulțime cu n cuvinte distincte. Să se împartă în submulțimi de cuvinte cu proprietatea că oricare două cuvinte din aceeași submulțime rimează și oricare două cuvinte care rimează sunt în aceeași submulțime.

Se dă o expresie cu necunoscutele x y z și coeficienți întregi. Să se reducă termenii asemenea și să se determine termenul din expresia rezultat cu coeficientul maxim.

Gigel învaţă la matematică despre mulţimi. A scris pe foaie o mulţime formată din litere mari şi mici ale alfabetului englez, considerate identice. A separat elementele cu virgule (,) şi a delimitat mulţimea cu acolade. Din păcate, în mulţimea scrisă de Gigel se pot repeta litere, sau pot să apară şi litera mare şi litera mică. Gigel vă roagă să-l ajutaţi să corecteze acea mulţime, adică:

 • să eliminaţi dublurile;
 • să ordonaţi alfabetic elementele;
 • dacă cel puţin jumătate dintre elementele iniţiale sunt litere mari, să transformaţi toate elementele în litere mari; în caz contrar să transformaţi toate elementele în litere mici.

Gigel se joacă cu cuvinte (scrise cu litere din alfabetul englez, mari sau mici). El a asociat fiecărei litere din alfabet o valoare număr natural, pe care a numit-o valoarea literei. Apoi a definit valoarea unui cuvânt astfel: se calculează suma S1 a valorilor literelor mici din cuvânt şi suma S2 a valorilor literelor mari din cuvânt. Valoarea cuvântului va fi S1 - S2.

Cunoscându-se valoarea fiecărei litere din alfabet şi o listă de cuvinte, să se determine cuvântul cu valoarea maximă. Dacă există mai multe cuvinte de valoare maximă, se vor determina toate, în ordinea din lista dată.

Elevii clasei a X-a adună cadouri pentru sărbători. Fiecare elev realizează o listă cu cadourile adunate.

Şeful clasei trebuie să centralizeze listele primite. Ajutaţi-l să construiască o listă a care să conţină denumirea fiecărui cadou şi numărul total de cadouri de acel tip (cantitatea). Lista va fi ordonată descrescător după cantitate.

#808 Mutare C++

Scrieţi definiția completă a subprogramului C++ sub care are 3 parametri: n – prin care primește un număr natural, v, prin care primeşte un tablou unidimensional cu n elemente, numere naturale cu cel mult 4 cifre și x, prin care primeşte un număr natural. Cel puțin un element al tabloului v are valoarea x.

Subprogramul modifică ordinea valorilor din tablou, astfel încât toate valorile egale cu x să ocupe primele poziţii din v, iar celelalte valori să se regăsească în continuarea acestora, în ordinea inițială. Tabloul modificat este furnizat tot prin parametrul v.

Se dau n șiruri de paranteze rotunde sau pătrate. Să se stabilească, despre fiecare șir, dacă este corect parantezat.

#851 Email

Se dă o listă de adrese de email corecte ca structură. Să se determine câte adrese de email sunt asociate cu fiecare nume de domeniu.

Se dă un șir de paranteze rotunde care se închid corect (corect parantezat). Să se determine adâncimea parantezării.

Se dau n șiruri de paranteze rotunde. Să se stabilească, despre fiecare șir, dacă este corect parantezat.

Se dă un șir de caractere format din cuvinte, separate prin spații. Cuvintele conțin doar litere mici ale alfabetului englez. Afișați, în ordine lexicografică, cuvintele din șir și frecvența lor de apariție.

Se dă un număr natural n. Să se genereze o matrice pătratică de dimensiune 2n, după un pattern dat.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente 0 sau 1, care reprezintă harta unui lac, în care 0 înseamnă uscat, iar 1 înseamnă apă.

Se dorește plasarea pe fiecare zonă cu uscat a unui crocodil sau a unui elefant astfel încât să nu fie două animale din aceeași specie în zone învecinate. În plus, se dorește ca numărul de crocodil să fie cât mai mare.

Să se determine câți crocodili și câți elefanți se pot plasa pe lac, astfel încât numărul de crocodili să fie cât mai mare.

Determinaţi numărul format din ultimele p cifre ale lui a n.

#842 Dinti

Pentru o serie de activități foarte sofisticate, Gigel are nevoie de un fierăstrău special, alcătuit din mai mulţi dinţi. Un fierăstrău de gradul n este format din două fierăstraie de gradul n-1, între care se află un dinte de mărime n. Un fierăstrău de gradul 1 are un singur dinte, de mărime 1.

Afișați un fierăstrău de grad n.

Se consideră un poligon militar, pe care este stabilit un sistem de axe de coordonate xOy. Se dau n bombe, numerotate de la 1 la n, pentru fiecare cunoscându-se coordonatele x y și puterea de distrugere p. La explozia unei bombe de putere p se va distruge totul în interiorul și pe cercul de centru x y și rază p, iar dacă există alte bombe în această zonă, vor exploda la rândul lor.

Dându-se numărul de ordine al unei bombe care explodează, să se determine câte bombe rămân intacte la finalul șirului de explozii declanșate.

#840 Croco

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente 0 sau 1, care reprezintă harta unui lac, în care 1 înseamnă uscat, iar 0 înseamnă apă.

Să se plaseze pe fiecare zonă cu uscat un crocodil sau un elefant astfel încât să nu fie două animale din aceeași specie în zone învecinate.

Se dă planul unei clădiri pătrate formate din n*n camere, sub forma unei matrice cu n linii și n coloane și elemente 0 sau 1. Camerele marcate cu 0 sunt libere, cel marcate cu 1 sunt inaccesibile și fiecare cameră are o pereche de coordonate, de forma I J, reprezentând linia și coloană pe care este situată camera. Dintr-o cameră liberă se poate trece în altă cameră liberă, cu condiția să se învecineze pe linie sau pe coloană.

Administratorul clădirii primește o listă cu coordonatele a m camere pentru care s-au găsit potențiali chiriași. Nu pot fi închiriate decât camerele libere și accesibile din exteriorul clădirii – adică să existe o succesiune de camere învecinate care începe pe o latură a clădirii și se încheie la camera respectivă.

Pentru fiecare dintre camerele din listă, verificați dacă poate fi închiriată sau nu.

#837 Fill

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente 0 sau 1, care reprezintă harta unei planete, în care 1 înseamnă uscat, iar 0 înseamnă apă. Două elemente 1 care se învecinează pe linie sau pe coloană (nu și pe diagonală) fac parte din același continent.

Să se determine câte continente sunt pe hartă.

Moș Crăciun locuiește la polul nord și pregătește cadouri pentru copii cuminți din clasa a X-a A, ajutat de mai mulți spiriduși. Datorită încălzirii globale, gheața se topește, formându-se mai multe banchize. Spiridușii care se află pe alte banchize decât Moș Crăciun nu-l mai pot ajuta pe acesta, spre disperarea generală.

Scrieți un program care să determine câți spiriduși se află pe aceeași banchiză cu Moș Crăciun și îl pot ajuta în continuare să pregătească cadouri pentru copii cuminți din clasa a X-a A.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care afișează pe ecran, în ordine inversă, elementele unui vector transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care afișează pe ecran elementele unui vector transmis ca parametru.

#834 ElimCifRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care primește ca parametri un număr natural n și o cifră c și returnează numărul obținut prin eliminarea din n a tuturor aparițiilor lui c.

Se dă un număr natural n. Să se genereze, în ordine lexicografică, toate șirurile de cifre binare de lungime n.

Se dau patru numere naturale n a x y. Să se afișeze elementele mulțimii M, cu următoarele proprietăți:

 • toate elementele lui M sunt numere naturale mai mici sau egale cu n;
 • a se află în M;
 • dacă b se află în M, atunci b+x și b+y se află în M.

#829 AfisareRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care citește de la tastatură un șir de valori naturale și le afișează în ordine inversă.

Să se scrie o funcție C++ care să returneze rezultatul funcţiei Manna-Pnueli.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cea mai mare cifră pară a unui număr natural transmis ca parametru.

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cea mai mică cifră pară a unui număr natural transmis ca parametru.

#825 CifMinRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cifra minimă a unui număr natural transmis ca parametru.

#824 CifMaxRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze cifra maximă a unui număr natural transmis ca parametru.

#823 SumCifRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care să returneze suma cifrelor unui număr natural transmis ca parametru.