Lista de probleme 13

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un număr natural n și un șir de numere naturale din intervalul [1,n] ordonate crescător. Să se afișeze în ordine strict crescătoare toate numerele din intervalul [1,n] care nu se găsesc în șirul dat.

Numim inserare a unui șir A într-un șir B introducerea, între două elemente ale șirului B, a tuturor elementelor lui A, pe poziții consecutive, în ordinea în care apar în A.

Se dau două șiruri cu n, respectiv m elemente numere întregi ordonate strict crescător, în care numerotarea elementelor începe de la 1.

Se cere să se afișeze poziția din al doilea șir începând de la care poate fi inserat primul șir, astfel încât șirul obținut să fie strict crescător. Dacă nu există o astfel de poziție, se afișează mesajul imposibil.

Numim secvență pară într-un șir o succesiune de termeni ai șirului cu proprietatea că sunt numere pare și că se află pe poziții consecutive în șir; orice secvență are cel puțin doi termeni și este maximală în raport cu proprietatea precizată (dacă i se adaugă un alt termen, secvența își pierde această proprietate). Lungimea secvenței este egală cu numărul termenilor săi.

Scrieți un program care citește un șir de cel mult 106 numere naturale din intervalul [0,109] și determină numărul de secvențe pare de lungime maximă din șir.

Scrieți un program care citește un șir de cel mult 106 numere naturale din intervalul [0,109] ordonate crescător și determină cel mai mic număr din șir care apare de un număr impar de ori. Dacă în șir nu se află o astfel de valoare, se afișează mesajul nu exista.

Scrieți un program care citește de la tastatură două numere naturale din intervalul [2,50], n și m, și elementele unui tablou bidimensional cu n linii și m coloane, numere naturale distincte din intervalul [0,104].

Programul interschimbă valoarea minimă din ultima coloană a tabloului cu valoarea minimă din prima coloană a tabloului, apoi afișează pe ecran tabloul modificat, câte o linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spațiu.

#2800 Chenar1

Scrieți un program care citește de la tastatură două numere naturale din intervalul [3,50], n și m, și elementele unui tablou bidimensional cu n linii și m coloane, numere naturale din intervalul [0,104].

Programul modifică în memorie tabloul dat, atribuind valoarea elementului aflat pe ultima linie și pe ultima coloană a tabloului fiecărui element aflat pe conturul acestuia (pe prima linie, ultima linie, prima coloană, ultima coloană), apoi afișează pe ecran tabloul modificat, câte o linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spațiu.

Se dă un șir de cel mult 106 numere naturale din intervalul [0,103]. Se cere să se verifice dacă există un număr natural r, astfel încât toate numerele distincte din șir să poată fi rearanjate, pentru a forma o progresie aritmetică de rație r. Se afișează numărul r, sau mesajul NU, dacă nu există un astfel de număr.

Scrieți un program care citește de la tastatură un număr natural par n (n∈[2,50]) și elementele unui tablou bidimensional cu n linii și n coloane, numere reale, apoi transformă tabloul în memorie, inserând o linie nouă, la mijlocul său, valoarea fiecărui element al acesteia fiind egală cu media aritmetică a elementelor aflate pe coloana corespunzătoare lui în tabloul citit. Tabloul obținut se afișează pe ecran, câte o linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spațiu.

#2813 Note

Se consideră un text cu cel mult 100 de caractere, în care cuvintele sunt formate din litere mari ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu.

Scrieți un program care citește de la tastatură un text de tipul menționat mai sus și afișează pe ecran, pe câte un rând, cuvintele care cuprind cel puțin o notă muzicală. Dacă nu există astfel de cuvinte, se afișează pe ecran mesajul nu exista.

#2817 Identice4 C++

Subprogramul identice are doi parametri, în această ordine, a și b, prin care primește câte un număr natural (10≤a≤b≤106). Subprogramul afișează pe ecran toate numerele naturale din intervalul [a,b] care au toate cifrele identice. Numerele afișate sunt separate prin câte un spațiu, iar dacă nu există astfel de numere, se afişează pe ecran mesajul nu exista.

Scrieţi definiţia completă a subprogramului.