Lista de probleme 10

Filtrare

Numim secvență uniformă a unui șir de numere naturale un subșir al acestuia, format din termeni cu aceeași valoare, aflați pe poziții consecutive în șirul dat. Lungimea secvenței este egală cu numărul de termeni ai acesteia.

Se dă un șir de cel puțin două și cel mult 1000000 de numere naturale din intervalul [0,109]. În șir există cel puțin doi termeni egali pe poziții consecutive. Se cere să se determine o secvență uniformă de lungime maximă în șirul dat și să se afișeze pe lungimea acestei secvențe și termenii acesteia. Dacă sunt mai multe astfel de secvențe, se afișează doar termenii ultimei dintre acestea.

Un număr natural x, format din exact două cifre, este numit sub-număr al unui număr natural y dacă cifrele lui x apar, în aceeași ordine, pe ranguri consecutive, în numărul y.

Să se determine, pentru mai multe numere date, sub-numerele care apar de cele mai multe ori în scrierea acestora.

#2843 Puteri6

Se dă un număr natural n (1≤n≤106 ), și un șir cu cel mult 1000000 de elemente, numere naturale de forma 10p (0≤p≤9). Se cere să se afișeze numărul care ar apărea pe poziția n în șirul ordonat crescător. Dacă șirul are mai puțin de n termeni, se afișează mesajul Nu exista.

Scrieţi un program care citește de la tastatură două numere naturale, m și n (2≤m≤20, 2≤n≤20), și construiește în memorie un tablou bidimensional A, cu m linii și n coloane, astfel încât parcurgându-l linie cu linie, de sus în jos, și fiecare linie de la stânga la dreapta, să se obțină șirul primelor n·m numere naturale, pare, care NU sunt divizibile cu 5, ordonat strict crescător.

Programul afişează pe ecran tabloul obținut, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele de pe aceeași linie fiind separate prin câte un spațiu.

Se dă o matrice cu m linii și n coloane și elemente numere naturale cu cel mult patru cifre. Să se modifice matricea, eliminând penultima linie și penultima coloană.

Se dă un şir format din cel mult 100 de caractere – litere mici ale alfabetului englez şi spaţii. Să se modifice acest şir prin dublarea fiecărei vocale.

#2842 Triplete1 C++

Se consideră subprogramul triplete, cu un singur parametru, n, prin care primeşte o valoare naturală din intervalul [2,104]. Subprogramul afișează pe ecran toate tripletele de numere naturale (x,y,z) cu proprietatea că x<y<z și x·y+y·z=n. Fiecare triplet se afișează pe câte o linie a ecranului, iar numerele din fiecare triplet sunt separate prin câte o virgulă și încadrate între paranteze rotunde.

Scrieți definiţia completă a subprogramului.

Un interval cu proprietatea că există un singur număr natural, n (2≤n), pentru care valoarea produsului 1·2·3·...·n aparține acestui interval este numit interval factorial al lui n.

Să se scrie o funcție C++ care, pentru un număr natural n transmis ca parametru, determină și întoarce prin intermediul unor parametrii de ieșire un interval factorial al lui n de lungime maximă.

#800 Perfect C++

Un număr natural nenul se numește perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi naturali strict mai mici decât el.

Să se scrie o funcție C++ care, pentru doi parametri, a și b, afișează pe ecran, separate prin câte un spațiu, în ordine descrescătoare, toate numerele perfecte din intervalul [a,b]. Dacă în interval nu există astfel de numere, subprogramul afișează pe ecran mesajul nu exista.

Să se scrie un program care citește un șir de caractere în care cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez și sunt separate prin câte un spațiu și elimină litera din mijloc a fiecărui cuvânt cu număr impar de litere (cel puțin trei).