Lista de probleme 1279

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Etichete

#2825 Chenar2

Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură numere naturale din intervalul [3,102], în această ordine: n și m, apoi elementele unui tablou bidimensional cu n linii și m coloane, iar la final un număr x.

Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă există cel puțin un element egal cu x aflat pe conturul tabloului (format din prima linie, ultima linie, prima coloană și ultima coloană), sau mesajul NU în caz contrar.

Se dă un număr natural n și un șir de numere naturale din intervalul [1,n] ordonate crescător. Să se afișeze în ordine strict crescătoare toate numerele din intervalul [1,n] care nu se găsesc în șirul dat.

Scrieți un program care citește de la tastatură un număr natural, n (n∈[2,102]), și construiește în memorie un tablou bidimensional, cu n linii și n coloane, astfel:

  • prima coloană conține, în ordine strict crescătoare, numerele naturale din intervalul [1,n];
  • toate elementele ultimei linii au valoarea n;
  • oricare alt element este obținut prin însumarea celor două elemente vecine cu el, aflate pe coloana anterioară, unul pe aceeași linie cu el, iar celălalt pe linia următoare.

Se citește un număr natural, n (n≥2) și se cere să se scrie cel mai mic număr natural care are aceiași divizori primi ca n.

#2820 Sir11

Se consideră șirul 1, -1, 2 … definit astfel: \(f_1 =1\), \(f_2 =-1\), iar \(f_n =1-2 \cdot f _{n-1} -f_{n-2}\), dacă n≥3 (unde n este un număr natural).

Se citește un număr natural, n (n∈[1,109]), și se cere să se afișeze, separați prin câte un spațiu, primii n termeni ai șirului, în ordine inversă apariției lor în acesta.

Numim inserare a unui șir A într-un șir B introducerea, între două elemente ale șirului B, a tuturor elementelor lui A, pe poziții consecutive, în ordinea în care apar în A.

Se dau două șiruri cu n, respectiv m elemente numere întregi ordonate strict crescător, în care numerotarea elementelor începe de la 1.

Se cere să se afișeze poziția din al doilea șir începând de la care poate fi inserat primul șir, astfel încât șirul obținut să fie strict crescător. Dacă nu există o astfel de poziție, se afișează mesajul imposibil.

Se dă un șir de cel mult 106 numere naturale din intervalul [0,103]. Se cere să se verifice dacă există un număr natural r, astfel încât toate numerele distincte din șir să poată fi rearanjate, pentru a forma o progresie aritmetică de rație r. Se afișează numărul r, sau mesajul NU, dacă nu există un astfel de număr.

Scrieți un program care citește de la tastatură un număr natural par n (n∈[2,50]) și elementele unui tablou bidimensional cu n linii și n coloane, numere reale, apoi transformă tabloul în memorie, inserând o linie nouă, la mijlocul său, valoarea fiecărui element al acesteia fiind egală cu media aritmetică a elementelor aflate pe coloana corespunzătoare lui în tabloul citit. Tabloul obținut se afișează pe ecran, câte o linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spațiu.

Scrieți un program care citește un șir de cel mult 106 numere naturale din intervalul [0,109] ordonate crescător și determină cel mai mic număr din șir care apare de un număr impar de ori. Dacă în șir nu se află o astfel de valoare, se afișează mesajul nu exista.

Scrieți un program care citește de la tastatură două numere naturale din intervalul [2,50], n și m, și elementele unui tablou bidimensional cu n linii și m coloane, numere naturale distincte din intervalul [0,104].

Programul interschimbă valoarea minimă din ultima coloană a tabloului cu valoarea minimă din prima coloană a tabloului, apoi afișează pe ecran tabloul modificat, câte o linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spațiu.